Ułatwienia dostępu

  • Slajd3
  • Slajd2
  • Slajd1

Historia szkoły część 1

 

W 1961 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego podjęło decyzję o powołaniu w Garwolinie szkoły średniej typu ogólnoekonomicznego. W związku z powyższą decyzją kuratorium wydelegowało w maju tegoż roku mgr Macieja Wasiaka do Garwolina celem zorganizowania Technikum Ekonomicznego wraz z Zasadniczą Szkołą Zawodową powołując go równocześnie na stanowisko dyrektora szkoły.

W czerwcu 1961 roku odbył się egzamin wstępny, na podstawie którego przyjęto do dwóch klas pierwszych Technikum 89 uczniów (w tym 71 dziewcząt i 18 chłopców). 42 uczniów przyjęto do pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Handlowej. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 1961 roku na korytarzu Szkoły Podstawowej nr I w Garwolinie. Nowy rok szkolny nie zapowiadał się optymistycznie. Szkoła nie posiadała sal lekcyjnych i pomocy naukowych. Pierwszy tydzień lekcje prowadzono na dziedzińcu szkoły podstawowej. Następnie, dzięki usilnym staraniom miejscowych władz administracyjnych i politycznych, szkoła uzyskała dwie sale lekcyjne w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Zaczęto sprowadzać sprzęt szkolny. Stare ławki przywieziono ze szkół podstawowych w Samorządkach i Woli Rębkowskiej. W trakcie roku szkolnego na sale lekcyjne uzyskano dalsze lokale. W pierwszym okresie nauka odbywała się w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Domu Kultury i Domu Sportowca.

DYREKTORZY SZKOŁY W LATACH 1961-2003

wasiak   domanski   ptach

mgr Maciej Wasiak

(1961–1970)

 

mgr Ryszard Domański

(1970–1974)

 

mgr Klemens Ptach

(1974–2003)

Pierwszymi etatowymi nauczycielami byli: Wanda Michalik – nauczycielka przedmiotów zawodowych, Stanisław Jędral – nauczyciel języka polskiego oraz Edward Frąckiewicz – nauczyciel języka angielskiego. Kadrę etatowych nauczycieli uzupełniali nauczyciele dochodzący: mgr Tadeusz Namiota, Stanisław Baranek, Edward Kotlarski, Franciszek Okoń. Borykając się z trudnościami kadrowymi i brakami w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych oraz brakiem podręczników, nauczyciele rozpoczęli kompletowanie pomocy naukowych, szczególnie z chemii i fizyki. Profesor Stanisław Jędral przystąpił do organizowania biblioteki szkolnej. Pierwszy rok szkolny 1961/1962 zakończył się promowaniem 92,50% uczniów Technikum. Rok szkolny 1962/1963 rozpoczęło 179 uczniów (131 dziewcząt, 48 chłopców) w czterech oddziałach Technikum. Zasadnicza Szkoła Zawodowa rozpoczęła pracę z 6 oddziałami i nowo utworzoną klasą o specjalności budowlanej. Powiększyła się także liczba pedagogów o nauczyciela historii i języka rosyjskiego. Mgr Tomasza Puszkiefa powołano na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych.

 

Budynek w latach 1963–1970 był siedzibą szkoły

Trzeci rok Szkolny 1963/1964 rozpoczęła szkoła we własnym budynku przy ul. Kościuszki 28 wydzierżawionym od Urzędu Pocztowego. Budynek odmalowano i przystosowano do celów szkolnych przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego i uczniów klasy budowlanej. Grono pedagogów powiększyło się o nauczycielkę geografii mgr Barbarę Rybacką, nauczycielkę matematyki mgr Marię Ostrysz oraz polonistę Kazimierza Bogutę. Nowo adaptowany budynek nie rozwiązał trudności lokalowych szkoły. Szkoła korzystała nadal z innych pomieszczeń lekcyjnych na terenie miasto. Rok szkolny 1964/1965 zapoczątkowany został dalszym wzrostem liczby uczniów. Do siedmiu klas uczęszczało już 315 uczniów. Zmusiło to dyrekcję szkoły do prowadzenia nauki na dwie zmiany. Zwiększyła się także liczba nauczycieli etatowych: księgowość zaczęła wykładać mgr Walentyna Rudnicka, a ekonomię polityczną i ekonomikę przedsiębiorstw mgr Andrzej Dygut. Wiosna 1965 roku była punktem zwrotnym w historii Technikum. Rozpoczęto budowę nowej szkoły i internatu. Dokumentacja projektowo–kosztorysowa przewidywała w budynku szkolnym 15 sal z dodatkowymi pomieszczeniami o łącznej kubaturze 14.751 m3, budynek internatu o kubaturze 13.125 m3. Kosztorys budowy opiewał na sumę 16 ml zł. Perspektywa nauczania w takiej szkole napawała optymizmem. Marzenia o pracowniach wyposażonych w środki dydaktyczne były bliskie spełnienia. W roku szkolnym 1965/66 przybyli nowi nauczyciele etatowi: ekonomista mgr Wacław Ryszkowski, matematyk Roman Łubian. Ten piąty już z kolei rok szkolny był okresem niezwykle wytężonej pracy w związku z pierwszymi pracami przedegzaminacyjnymi i pierwszą maturą. Szczególną uwagę zwrócono na bibliotekę szkolną, której kierownictwo objęła z dniem 1 stycznia 1966 roku Czesława Wasiak. Przybywało pozycji lektury obowiązkowej oraz książek fachowych koniecznych do pisania prac przedegzaminacyjnych. Na koniec roku szkolnego ilość tomów w bibliotece osiągnęła 5,5 tysiąca.

Dyrektor Maciej Wasiak i Andrzej Dygut wśród uczniów klasy 5b (1966)

Do egzaminów maturalnych dopuszczono 63 z 65 osób. Sprawność kształcenia w całym pięcioletnim cyklu 1961–1966 wynosiła 60,6%. Pierwsze sukcesy zbierają działające w ramach zajęć pozalekcyjnych koła: koło muzyczne pod kierunkiem Tadeusza Miętusa i drużyna PCK. Odbyły się tradycyjne wycieczki turystyczno–krajoznawcze. Rok następny 1966/1967 jest etapem usprawnień pracy szkoły. Na stanowisko kierownika administracyjnego szkoły powołano nauczyciela przedmiotów zawodowych Andrzeja Szoryna. Uaktywnia swą działalność szkolne koło ZMS, które wraz z samorządem szkolnym organizowało często spotkaniu z przedstawicielami życia polityczno-społecznego i gospodarczego powiatu. Koło ZMS, za aktywny udział w obchodach 1000-lecia otrzymało odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego. Młodzież zrzeszona w kółku ekonomicznym, którym opiekował się mgr Andrzej Dygut  przystąpiła do redagowania własnego miesięcznika "Magazyn szkolny". Pierwszy numer wydany został w styczniu 1967 roku. Nowy rok szkolny 1967/1968 obfitował w dopływ młodej kadry nauczycielskiej. Przedmioty zawodowe zyskały nauczycieli mgr Marię Rogalę, mgr Elżbietę Bojarczuk i Irenę Kisielewicz. Ponadto przybyli nauczyciele: języka polskiego mgr Stanisława Wysokińska, wychowania fizycznego Bogumiła Gąsiorowska i języka angielskiego Tadeusz Nowakowski. Z dniem 1 września 1967 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego utworzyło Wydział Zaoczny, powołując na jego kierownika mgr Andrzeja Dyguta. Nauczanie dorosłych metodą zaoczną istniało od samego początku istnienia Technikum. Istniał bowiem punkt konsultacyjny z dyrekcją macierzystą, początkowo przy Technikum Zaocznym w Warszawie, później w Otwocku. Cenną inicjatywą uczniów było zaproszenie do Technikum przedstawicieli Ambasady Demokratycznej Republiki Wietnamu i przekazanie na ich ręce 4 tys. złotych na pomoc dla młodzieży wietnamskiej. I września 1968 roku nastąpiło uroczyste otwarcie internatu. Kierownikiem został Andrzej Szoryn, który pełnił tę funkcję do 1969 roku. Od grudnia 1969 roku do września 1970 roku kierownikiem internatu był mgr M. Gregorowicz, a z dniem 1 września 1970 roku stanowisko to powierzono Annie Ramotowskiej.

 

Budynek Zespołu Szkół zbudowany przez dyrektora Macieja 
Wasiaka (1977). Mozaika 60 m
nawiązująca do wojennych dziejów oręża polskiego wykonana w 1969 r.

Ważny etap w życiu szkoły stanowi rok 1970. W lutym tegoż roku szkoła przeniosła się do nowego budynku Kościuszki 53. Zmiana budynku szkolnego otworzyła nowe możliwości do rozwinięcia i unowocześnienia pracy dydaktyczno-wychowawczej. W budynku urządzono 17 sal lekcyjnych, w tym pracownię mechanizacji prac obrachunkowych, laboratorium języków obcych oraz pracownię fizyczną, chemiczną, matematyczną, geograficzną itp. W szkole znajduje się również sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka. Nowe pomieszczenie otrzymała Spółdzielnia Uczniowska, która wzmogła swoją działalność. 1 września 1971 roku nastąpiła oficjalna zmiana nazwy szkoły z Technikum Ekonomicznego na Liceum Ekonomiczne. Rok szkolny 1970/1971 przyniósł zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. Decyzją Kuratorium na stanowisko dyrektora szkoły powołany został inż. Ryszard Domański a funkcję zastępcy dyrektora powierzono mgr Barbarze Rybackiej.

 

Dyrektor mgr inż. Ryszard Domański prowadzi uroczystość otwarcia roku szkolnego 1973/1974.

Nowa dyrekcja wiele uwagi poświęciła wyposażeniu pracowni w pomoce naukowe i zajęciom pozalekcyjnym. Młodzież bierze czynny udział w licznych pracach społecznych: sadzi krzewy, kwiaty na terenie szkoły, włącza się do obchodów 550-lecia miasta Garwolina. Czas wolny spędza w kółkach zainteresowań, przygotowuje się do konkursów, olimpiad. Zdobywają wyróżnienia członkowie PCK. W konkursach przeciwalkoholowych nasze uczennice zajmują czołowe lokaty: w roku szkolnym 1971/1972 w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich I miejsce; w roku szkolnym 1972/1973 I i II miejsce i w roku 1973/1974 I i II miejsce. Aktywną działalność rozwija Szkolny Klub Sportowy „Skrzat”. Po zakończeniu roku szkolnego 1973/1974 po raz pierwszy szkoła wytypowała kandydatów na studia wyższe bez egzaminów wstępnych. Przyjęto także wiele cennych inicjatyw związanych z pracami społecznymi na rzecz miasta i szkoły.  Rok szkolny 1974/1975 przyniósł nowe zmiany. Na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgr Klemensa Ptacha. Od pierwszych dni nauki podjęto wiele cennych inicjatyw związanych z pracami społecznymi na rzecz szkoły i miasta. Rozwinęła się działalność kółek zainteresowań. Powstał zespół muzyczny, kapela. Z inicjatywy mgr Klemensa Ptacha 110 uczniów oddało honorowo krew, wystosowując jednocześnie za pośrednictwem „Trybuny Mazowieckiej” apel do swoich rówieśników w innych szkołach, aby przyłączyli się do tej akcji.

Otwarcia Izby Pamięci Narodowej dokonał 4 maja 1976 r. wiceminister 
Oświaty i Wychowania gen. Zygmunt Huszcza. Obok generała, 
wiceprezes centrali BGŻ S. Pichula oraz naczelnik Miasta Aleksander Buś

 

Wiceprezes Centrali BGŻ S. Pichula i wicewojewoda Grąbczewski dokonali odsłonięcia pomnika dr Franciszka Stefczyka

 

Wiktor Kinecki oraz generał Zygmunt Huszcza odsłaniają pomnik Karola Świerczewskiego (24.04.1976 r.)

Szkoła zostaje odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej

Gromadzono eksponaty i urządzono Izbę Pamięci Narodowej. W 1976 roku została ona laureatem ogólnopolskiego konkursu izb pamięci narodowych. Na terenie szkoły postawiono pomnik patrona Liceum Ekonomicznego dr Franciszka Stefczyka i popiersie patrona szczepu gen. Karola Świerczewskiego. Zbudowano fontannę. Internat zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie. Sportowcy szkoły otrzymali wiele zaszczytnych wyróżnień i dobre lokaty w zawodach na szczeblu rejonu i województwa. Na przestrzeni omawianych powyżej lat zmieniają się nauczyciele. Miejsce odchodzących do innych szkół czy zawodów zajmują nowi: Władysława Gałgan, Zofia Kustra, Kazimiera Buszta, Stanisław Buszta, Andrzej Gniadek, Jadwiga Hładuń, Krzysztof Bryzek, Barbara Stefańska, Anna Maszkiewicz i Barbara Wtorek. W latach 1976/1977 dyrektor mgr Klemens Ptach podjął wiele nowych, cennych dla szkoły decyzji. Do rosnących już krzewów róż dosadzono 700 nowych. Fronton szkoły ozdobiła mozaika nawiązująca tematycznie do wojennych dziejów oręża polskiego. Przed wejściem do budynku stanął szary krzyż harcerski.

 

Budowa boiska do piłki siatkowej (1976)

Przybyło nowe boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, trybuny sportowe, ścieżka zdrowia, a na ścianie szkoły przed boiskiem barwna mozaika przedstawiająca sportowców i pięć olimpijskich kółek. W celu dalszego rozwoju zajęć pozalekcyjnych do budynku szkoły dobudowano świetlicę (poprzednią zamieniono na IPN). Odbywają się w niej wieczorki i wieczornice zorganizowane przez klasowe drużyny HSPS, ćwiczy zespół muzyczny, a młodzież czekająca na autobusy do domu – odrabia lekcje. Największą inwestycją i chlubą szkoły jest kryta strzelnica i budynek do lekcji przysposobienia obronnego o łącznej kubaturze 1300 m3.

 

Sztandar szkoły zostaje udekorowany odznaczeniem „Za zasługi dla Banków Spółdzielczych”

Szerszy krąg młodzieży objęła akcja honorowego krwiodawstwa. Jesteśmy w tej dziedzinie najlepsi w województwie. W wakacje uczestniczą harcerze w Ochotniczych Hufcach Pracy. Przodujemy w tej dziedzinie w województwie siedleckim. 24 kwietnia 1976 roku podczas uroczystości odsłonięcia popiersia generała Karola Świerczewskiego szkoła została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 1977 roku odznaką Za Zasługi dla Banków Spółdzielczych oraz Za Zasługi dla rozwoju ruchu spółdzielczego. Od 3 lat szkoła jest współorganizatorem Wojewódzkich Wolterowskich Marszobiegów Patrolowych. W 1978 roku sztandar szkoły odznaczony został odznaczeniem Za Zasługi dla ZBoWiD.

W 35 rocznicę powstania LOK w szkole przebywał Minister Obrony Narodowej gen. Wojciech Jaruzelski, 16 generałów oraz delegacje LOK z całej Polski

5 października 1979 roku w szkole odbyły się   dwudniowe uroczystości ogólnokrajowe w związku z 35 rocznicą powstania Ligi Obrony Kraju. Uczestnicy narady zwiedzili szkołę, a Minister Obrony Narodowej przekazał szkole dwie 57 mm armaty ppanc. z 1943, które brały udział w walkach o Berlin W 1981 roku wykonano instalację gazową, zakupiono 150 litrowe kotły gazowe do kotłowni i pralni, założono oświetlenie boiska piłki koszykowej i siatkowej. Zradiofonizowano hole szkoły i salę gimnastyczną. Zbudowano strzelnicę odkrytą wraz z pawilonem. Zakupiono pomoce naukowe do różnych przedmiotów. Wykonano 23 gabloty do Izby Pamięci Narodowej. Szkoła została odznaczona złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz odznaczeniem PCK trzeciego stopnia (1980 r.). W 1982 roku szkoła nawiązała współpracę z Pogotowiem Opiekuńczym w Izdebnie. Polegała ona na zbiórce zabawek i odzieży przez młodzież dla dzieci z pogotowia oraz na organizowaniu dla nich choinki noworocznej. Uczennice klasy III c (wych. mgr J. Flont) w soboty po zajęciach, na własny koszt, jeździły do ośrodka w celu organizowania gier i za­baw dla podopiecznych. W 1983 roku wykonano asfaltowy chodnik przed internatem, dokonano remontu trybun sportowych. W tym roku Zespół Szkół powiększa się o Zasadniczą Szkołę Krawiecką, która została przeniesiona z ZSZ nr 2 w Garwolinie. W dniu 8 marca 1984 r. młodzież  z Zespołu Szkół przystąpiła do jednodniowego strajku popierającego uczniów  z Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, która protesto­wała przeciwko zdjęciu krzyży w szkole.

 

Minister Bolesław Faron w otoczeniu uczennic szkoły (1985)

W czerwcu 1985 r. odbyła się w szkole ogólnokrajowa narada Kuratorów Oświaty i Wychowania na temat zarządzania oświatą. Naradę prowadził minister prof. dr hab. Bolesław Faron. Uczestnicy narady zwiedzili szkołę i zapoznali się ze sposobem jej zarządzania. W tym samym roku dyrektor szkoły K. Ptach w wyniku konkursu – plebiscytu otrzymał z rąk wojewody medal „ Za odwagę w myśleniu i działaniu”. Minister Obrony Narodowej gen. armii Florian Siwicki zwie­dził szkołę i spotkał się z młodzieżą. Jego decyzją szkoła otrzymała czołg T-34 oraz dwa działa. Wojewoda siedlecki płk Janusz Kowalski spowodował przekazanie szkole samolotu odrzutowego. W dniu 6 września 1985 r. w szkole spotkali się nauczy­ciele przyspo­sobienia obronnego z województw: bialskiego, ciechanowskiego, ostro­łęckiego i siedleckiego. Odbył się tu pokaz bazy szkolenia przysposobienia obron­nego (dwie strzelnice, dwie sale PO) oraz zwiedzono Izbę Pamięci Narodowej. W 1986 odbyła się w szkole ogólnopolska narada wicekuratorów d.s. wychowania. Uczestnicy narady spotkali się z samorządem szkolnym. Zwiedzano szkołę. 9 kwietnia w szkole gościł wicepremier prof. Zbigniew Gertych. Wręczył on absolwentom szkoły świadectwa dojrzałości.

 

Wicepremier prof. Zbigniew Gertych wręczył naszym absolwentom świadectwa dojrzałości (1986)

Wojewoda siedlecki zorganizował tu wojewódzką naradę na temat zapobiegania patologiom społecznym w środowisku młodzieży z udziałem pracowników Kuratorium, Sądu Wojewódzkiego i Proku­ratury Wojewódzkiej. Spotkano się z aktywem młodzieżowym. 22 maja 1987 r. szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. W roku 1987/88 wprowadzono w szkole współzawodnictwo między - klasowe. Sprawą tą zajął się samorząd szkolny. W tym roku placówka była kontrolowana przez inspekcję Urzędu Rady Ministrów. Otrzymała ocenę 4,8 – najwyższą na 35 kontrolowanych województw. Rok szkolny 1988/1989 rozpoczął się opracowaniem regulaminu szkoły. Powstała pierwsza pracownia komputerowa oraz szkolna izba regionalna z 264 eksponatami. Organizatorem jej była kierowniczka internatu mgr Joanna Skwarczyńska. Zamontowano odgromienie na budynku szkoły i PO. Zakupiono samochód „Nysę”. W roku 1989 młodzież naszej szkoły po raz ostatni wyjechała do NRD na OHP.

 

Młodzież po zwiedzeniu jednego z muzeów w NRD. Na pierwszym planie dyrektor Klemens Ptach, mgr Kazimierz Kozyra oraz p. Jan Wysocki

W latach 1975–1989 do NRD wyjechało łącznie około 1400 uczniów. W 1989 r. powstała nowa szkoła – Technikum Odzieżowe. Przy Zespole Szkół powołany został w 1989 roku Ośrodek Szkolenia Kadr Centrali BGŻ dla potrzeb kraju. Jego kierownikiem do 1999 roku był mgr Klemens Ptach. W pierwszych latach swego istnienia ośrodek koncentrował się na prowa­dzeniu szkoleń z dzie­dziny informatyki. Młodzież Zespołu Szkół korzystała z niego bezpłatnie. W 1989 roku w rocznicę odzyskania niepodległości odsłonięto pomnik – popiersie Józefa Piłsudskiego. W 1990 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku sprzedawca. W dniu 23 listopada 1990 roku została odprawiona msza święta w intencji dyrektora szkoły, zamówiona przez samorząd szkolny. Młodzież chciała w ten sposób wyrazić poparcie dla swego dyrektora w związku ze zbliżającym się konkursem na to stanowisko. W 1991 roku Kurator Oświaty powołał ponownie Klemensa Ptacha na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół. Wicedyrektorem w Zespole Szkół w 1991 roku został mgr Zbigniew Marciniuk. W ramach współpracy z parafią uczniowie przez wiele dni pracowali przy budowie ogrodzenia na nowym cmentarzu parafialnym. Wydarzeniem roku 1991 było spotkanie młodzieży i pracowników szkoły z biskupem Janem Mazurem.

 

 

Ksiądz biskup Jan Mazur zwiedza Zespół Szkół. Biskup spotkał się również z młodzieżą i pracownikami szkoły (1991)

Rok szkolny 1991/1992 to powstanie następnego typu szkoły, tym razem Liceum Ogólnokształcącego. Od 1992 roku działa w szkole sala audiowizualna. Korzystają z niej wszyscy nauczyciele. Wyświetlane są tu filmy dydaktyczne. Młodzież, tak jak i w poprzednich latach, zbierała upominki dla Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie. Zorganizowane zostało również spotkanie wigilijne dla pracowników i emerytów. 28 lutego 1992 roku odbył się w szkole strajk nauczycieli. Dotyczył on spraw płacowych. Od tego roku zaczął działać w szkole pedagog szkolny. W 1992 roku szkoła była ponownie wizytowana przez Kuratorium w Sie­dlcach. Zaleceń nie wydano. Kurator Oświaty zaproponował wówczas przystąpienie szkoły do Towarzystwa Szkół Twórczych. Mimo trudności finansowych szkoła się modernizuje, rozrasta i rozbudowuje. Powstało Liceum Handlowe. Przystosowano pokoje sypialne w internacie do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Powstało 6 nowych pomieszczeń. Wykonano dokumentację na rozbudowę szatni szkolnej i sal dydaktycznych. Przystosowano część strzelnicy do prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Krawieckiej i Technikum Odzieżowego. Dotychczas uczniowie ci odbywali praktykę w ZPO „Cora” Garwolin. Od 1992 roku szkoła współpracuje z Fundacją Batorego. Nawiązała również kontakt z Ośrodkiem Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej. Od tych fundacji otrzymano szereg pomocy naukowych. 

W czerwcu 1993 roku zakupiono pierwszą kserokopiarkę za sumę 58 ml złotych. Rozpoczęto budowę szatni i sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 240 m2. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego i biura wicedyrektorów oraz 218 krzeseł i 53 stoliki. W 1993 roku na stanowisko wicedyrektora w Zespole Szkół została powołana pani mgr Barbara Sewruk. W roku 1994/95 zaczęto wydawać w szkole 20 stronicową gazetę „Ble-Ble”, która w konkursie gazet szkolnych zajęła 3 miejsce w kraju. Jej naczelnym redaktorem był Mirosław Zięba. 

Od roku 1995 szkoła aktywnie włączyła się do „akcji sprzątania świata”. W 1996 roku dobudowano nową salę gimnastyczną o powierzchni 190 m2. Zakupiono telebim za sumę 150 ml złotych. 23 lutego 1996 roku w drodze tajnego głosowania Rada Pedagogiczna postanowiła skierować prośbę do Kuratorium w Siedlcach dotyczącą przedłużenia p. Klemensowi Ptachowi sprawowania funkcji dyrektora na dalsze 5 lat. W tym roku oddano do użytku 2 pracownie komputerowe, dokonano kapitalnego remontu 2 łazienek w szkole, wymieniono płytki PCV w sali katechetycznej, wymieniono instalację elektryczną w nowej pracowni komputerowej i założono tam alarm. Zakupiono samochód Żuk. W roku szkolnym 1996/1997 oddano do użytku nowe skrzydło szkoły (4 klaso - pracownie i 3 pomieszczenia dodatkowe). Szkole nadano imię „Bohaterów Westerplatte”. Otrzymała ona również nowy sztandar. Uroczystość ta odbyła się z  udziałem Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. W styczniu i czerwcu 1997 roku goszczono w szkole Ministra Edukacji Narodowej. W czerwcu 1997 roku szkoła otrzymała z rąk przedstawiciela Kancelarii Prezydenta złoty medal za zasługi dla obronności kraju, a Minister Edukacji Narodowej wręczył medal „Za zasługi dla oświaty. Sześciu nauczycieli szkoły otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej. Są to: Stefan Baran, Joanna Drewnik, Ewa Flaga, Joanna Skwarczyńska, Dariusz Stanaszek, Anna Witak. Po raz pierwszy wybrano najlepszych uczniów z każdego typu szkoły średniej do stypendium Premiera. Wytypowano nauczycieli do nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Rozpoczęto przebudowę skrzydła internatu na cele mieszkaniowe dla nauczycieli. Na prośbę samorządu uczniowskiego wprowadzono tzw. „szczęśliwy numerek”. Uczeń o wylosowanym numerze w dzienniku lekcyjnym nie jest pytany w danym dniu. W tym roku szkoła była ponownie wizytowana przez Kuratorium Oświaty w Siedlcach. Ocena tej wizytacji – bardzo dobra. W czasie tej wizytacji przedstawiciel Kuratorium poinformował Radę Pedagogiczną, że ze względów finansowych zrezygnowano z konkursów w różnych dziedzinach wiedzy na szczeblu województwa. Na początku czerwca 1997 roku postawiono dziewięciometrowy Krzyż z drzewa dębowego z napisem „Boże błogosław naszej szkole”. Krzyż zawiera wizerunek Chrystusa i ma znak misyjny.

 

Krzyż z napisem „Boże błogosław naszej szkole” (1997)

W tym samym roku uruchomiono w szkole Internet (szkoła posiada własną stronę internetową), zakupiono 3 faxy i wykonano wewnętrzną sieć telefoniczną. W sali gimnastycznej założono energooszczędne oświetlenie. W nowym skrzydle szkoły zorganizowano pracownię języka polskiego, chemii i przedmiotów za­wo­dowych. Zakupiono 7 no­wych komputerów, 2 telewizory z ma­gnetowidami. Dokonano wymiany rynien na budynku szkoły, internatu, budynku PO oraz strzelnicy. Przydzielono nauczycielom 6 mieszkań. Zakupiono sprzęt muzyczny: 2 gitary, organy, mikrofon, zestaw perkusyjny, moduł. Zakupiono również kamerę video, radiomagnetofon, dwa kom­plety mebli do nowych sal, 72 stoliki. Rok szkolny 1998/1999 rozpoczął się dla nauczycieli szkoleniem na temat wprowadzenia reformy oświatowej. W 1998 r. na stanowisko wicedyrektora w Ze­spole Szkół powołany został p. mgr Dariusz Stanaszek. W ciągu roku dokonano remontu kapitalnego pracowni fizycznej, wykonano boazerię w nowym skrzydle szkoły i w prawym holu, zrobiono nowe zadaszenie wiaty przed szkołą z oświetleniem i fotokomórkami.  Na dziedzińcu szkoły postawiono pomnik Jana Pawła II. Przed wejściem do szkoły położono czerwoną kostkę brukową. Pokryto blachą wejście do internatu oraz wykonano inne obróbki blacharskie w internacie. Zakupiono 76 miękkich krzeseł do sali krawieckiej i sali nr 9, mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacze i urządzenia dające ogląd wszystkich skrzydeł szkoły. Zakupiono i założono nowe głośniki na korytarzach budynku (5230,00 zł). Wykonano boazerię w sali języka polskiego. Pomieszczenie, gdzie znajdowała się kiedyś świetlica, po kapitalnym remoncie, przeznaczono na kawiarnię. Zakupiono do niej nowe stoliki i krzesła oraz firany i zasłony. W całej szkole, za pieniądze pozabudżetowe wymieniono okna oraz drzwi. Starostwo Powiatowe wykonało nowe zadaszenie szkoły oraz ociepliło 2 ściany budynku. Kupiono ksero „Canon” z przeznaczeniem dla Samorządu Szkolnego. Ponadto w wielu pracowniach przeprowadzono drobne remonty. Zakupiono filmy naukowe, plansze itp. Pracę księgowości usprawnił zakup komputera z drukarką. Za pieniądze pozabudżetowe wybudowano salę gimnastyczną o powierzchni 450 m2.

DYREKTORZY SZKOŁY W LATACH 2003–2011

marciniuk   zawadka
mgr Zbigniew Marciniuk
           (2003–2007)
        mgr Ryszard Zawadka
             (2007–2011)

Rok szkolny 2003/2004 przyniósł nowe zmiany w organizacji szkoły. Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie został wybrany Zbigniew Marciniuk. Na swoich zastępców powołał panie: Barbarę Sewruk, Joannę Skwarczyńską, Hannę Wilczek. Kierownikiem internatu została Jolanta Michalik. Ponadto uchwałą Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 2003 r. dotychczasowa nazwa została zmieniona na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1. W nowym roku szkolnym zostało zatrudnionych 33 nowych nauczycieli. W związku z tym już w wakacje podjęto decyzję o remoncie pokoju nauczycielskiego (nowe umeblowanie, podłogi, komputeryzacja, wejście na kartę magnetyczną, laserowa kserokopiarka, tablice ogłoszeń). Ponadto wyremontowano gabinet dyrektora, wykonano oświetlenie alejki do internatu i do pracowni PO. Wakacje 2004 roku były najbardziej pracowitymi w historii szkoły, bowiem wykonany został kapitalny remont zaplecza sportowego – zrobiono szatnię, natryski oraz powiększony został pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Wyremontowano pokój pedagogów szkolnych. Przebudowano wejście do szkoły, dokonano remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku PO. Zmodernizowana została również szatnia uczniowska. W miejsce dotychczasowych 6 boksów wykonano 18 mniejszych, w ten sposób każda klasa miała własną szatnię. Ponadto prowadzące do szatni schody pokryte zostały płytkami terakotowymi. Dużym przedsięwzięciem był remont Sali Tradycji, w której wymieniono podłogę, okna, instalację elektryczną oraz pomalowano pomieszczenie i sprzęt do ekspozycji zbiorów. Urządzeniem ekspozycji zajęli się pracownicy Muzeum Wojska Polskiego, zaś pozostałe prace wykonali słuchacze Technikum Elektrycznego i Budowlanego Szkoły dla Dorosłych w ramach prac dyplomowych. Oprócz tego odmalowano i wyposażono w nowe instalacje szereg pracowni (sale nr 2, 4, 23, 36, 44). Ponadto rozpoczęto stopniową wymianę mebli, łącznie wyposażono 12 pracowni. Dobudowany został magazyn na sprzęt sportowy oraz pomalowano hol na pierwszym piętrze. Wymienione zostały drzwi wejściowe na salę gimnastyczną a także drzwi we wszystkich wejściach na korytarze i do biblioteki. Powiększono gabinet zastępcy dyrektora, a na korytarzu obok położono płytki ceramiczne. Zdjęta została stara boazeria, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano toalety dla personelu. Zaadaptowano pomieszczenie pod schodami z przeznaczeniem na radiowęzeł, które odmalowano i wyposażono w nowe meble. Jednak najważniejszą częścią remontu, która pochłonęła 121 tys. złotych, było przeprowadzanie termomodernizacji budynku, czyli osuszanie i izolowanie fundamentów oraz ścian będących pod ziemią, co miało zapobiec korozji instalacji w kanałach ciepłowniczych i rozchodzeniu się z nich nieprzyjemnego zapachu wilgoci.

W 2005 roku z funduszy Unii Europejskiej wyposażono pracownię komputerową w sprzęt na kwotę 74 234 zł. Wykonano kanalizację deszczową wokół szkoły, pomalowano cztery sale lekcyjne i dwa korytarze. W 2006 roku, również z funduszy unijnych, wymieniono komputery w sali 130 i 107 za kwotę 150 tys. zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy do biblioteki i wyposażono pracownię komputerowo–poligraficzną oraz pracownię poligraficzną w budynku PO. W roku szkolnym wyremontowano korytarz na I piętrze, zakupiono wyposażenie do trzech sal lekcyjnych, wymalowane zostały trzy sale lekcyjne (2, 34, 35) oraz sale lekcyjne w internacie. Z pomieszczenia biblioteki wygospodarowano jedną salę lekcyjną, w której został przeprowadzony kapitalny remont. Staraniem dyrektora Zbigniewa Marciniuka wybudowano i wykończono trzykondygnacyjny budynek połączony z istniejącym budynkiem szkoły.

Obecnie nowy budynek mieści bibliotekę z czytelnią, sale lekcyjne oraz klimatyzowaną salę konferencyjną. Powierzchnia użytkowa dobudowanej części wynosi 1594 m2. Środki na budowę i wyposażenie zabezpieczyło Starostwo Powiatowe w Garwolinie. W dniu 8 września 2004 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkolnej Sali Tradycji, która po wielu latach funkcjonowania wymagała starannego remontu i nowej aranżacji. Wiele eksponatów oddano do renowacji, aby odzyskały swoją dawną świetność. Wszystko to dokonało się pod fachowym okiem pracowników Muzeum Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych. Z inicjatywy dyrektora Z. Marciniuka powstały nowe kierunki kształcenia: technik poligraf i technik informatyk. Uczniowie naszej szkoły mieli nie tylko zdobywać wiedzę na lekcjach, lecz także ją weryfikować w kontaktach z młodzieżą z innych krajów. Dlatego w roku szkolnym 2003/2004 kontynuowany był unijny program „Sokrates Comenius”, w ramach którego realizowana była polsko–belgijska wymiana młodzieży. Od 26 marca do 9 kwietnia 2003 r. gościliśmy dwudziestodziewięcioosobową grupę młodzieży z Brugii, a w czerwcu – dwudziestodziewięcioosobowa grupa uczniów i nauczycieli  z naszej placówki złożyła rewizytę w Belgii. Pod hasłem „Tak daleko, a tak blisko” odbywała się międzynarodowa wymiana młodzieży z Białorusią. Pierwsza wymiana miała miejsce w lipcu 2004 roku, wtedy to uczniowie wraz z opiekunami z Białorusi przebywali w Garwolinie. Program pobytu gości obejmował: zwiedzanie szkół, spotkanie z władzami miasta i powiatu oraz poznanie historii i kultury naszego kraju. W tym celu zorganizowano wycieczki do Lublina, Kazimierza, Nałęczowa, Warszawy oraz wycieczki po powiecie garwolińskim. Uczniowie uczestniczyli też w warsztatach plastycznych w Łucznicy. Jeszcze dwukrotnie gościliśmy uczniów i ich opiekunów w naszym kraju, co miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2005 roku oraz w lipcu 2006 roku. Od 1 sierpnia 2004 r. przez dwa tygodnie uczniowie z Garwolina gościli w mieście Gorki na Białorusi. Program pobytu obejmował spotkanie z władzami miasta Gorki, zwiedzanie galerii malarstwa i Muzeum Etnograficznego. Uczniowie byli także w najstarszej w Europie Akademii Rolniczej. Uczestnicy wymiany zwiedzili Mińsk – stolicę Białorusi, a w drodze powrotnej Chatyń – miejsce upamiętniające zbiorowe mordy dokonane na mieszkańcach przez hitlerowskiego najeźdźcę. Gościli także w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Gorki oraz w Szkole Jeździeckiej. Wiele przeżyć dostarczył wyjazd do historycznej miejscowości Lenino, który okazał się żywą lekcją historii i pozostanie na długo w pamięci młodzieży. Druga rewizyta miała miejsce w październiku 2006 roku. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w obchodach 63 rocznicy bitwy pod Lenino oraz  zobaczyć i stąpać po ziemi zroszonej krwią naszych Rodaków spoczywających w zbiorowych mogiłach w Lesie Katyńskim. Uczniowie zwiedzili także Cerkiew Opieki Matki Boskiej w Smoleńsku. W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęła się wymiana polsko–niemiecka zgodnie z podpisaną wcześniej przez dyrekcję szkoły umową o wymianie młodzieży z Liceum w Uelzen (Dolna Saksonia). Już w październiku 2006 roku przybyli do nas uczniowie z Niemiec, zaś młodzież z naszej szkoły przebywała w Uelzen w marcu 2007 roku. Organizatorzy wymiany zagwarantowali wiele atrakcji, uczniowie zwiedzali ciekawe miejsca przybliżające historię oraz kulturę obu narodów. Młodzież obu krajów miała możliwość poznać na żywo atmosferę i zwyczaje panujące w rodzinach. Miała również okazję sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego. Materiały dokumentujące wymianę młodzieży prezentowane były na konferencji w Siedlcach „Miejsce polskiej szkoły w programach edukacyjnych Unii Europejskiej”.  Zgodnie z programem wychowawczym szkoły kontynuowany był program wycieczek szkolnych. Odbyły się wycieczki m.in. do Pragi czeskiej, Krakowa, Zakopanego, Lublina, Kazimierza Dolnego. Atrakcją był wyjazd na biwak nad Zalew Zegrzyński „Integracja pod żaglami”, w którym wzięły udział dwie klasy: 1TI p. Adama Wyskwara i 2cLO p. Dariusza Brzozowskiego. Do dyspozycji młodzież miała cztery jachty żaglowe. Zajęcia na jachtach prowadzili wykwalifikowani sternicy. Od roku 2003/2004 poza wyjazdami klasowymi opiekun Samorządu Szkolnego p. Marek Piotrowski organizował wycieczki dla uczniów wyróżniających się w nauce i zaangażowanych w życie społeczności szkolnej. Takie wycieczki odbyły się do Lwowa, Krakowa, Gdańska, Zamościa i Kazimierza Dolnego.

W roku szkolnym 2005/2006 realizowane były dwa projekty – „Szkoła  Marzeń”, który miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich, liderem projektu był pan Edward Czypionka; drugi to „Szkoła Ucząca się”, który służył rozwojowi organizacyjnemu szkoły i doskonaleniu pracy nauczycieli.

W roku szkolnym 2006/2007 realizowany był program „Uczniowie z klasą”. Celem projektu było zwrócenie uwagi na samodzielność uczniów, pracę w grupie, pracę metodą projektu, rozwiązywanie problemów. Program stworzył okazję do wymiany opinii i nawiązania współpracy pomiędzy uczniami z różnych szkół w całej Polsce. Każdy uczeń, który brał udział w programie otrzymał tytuł „Uczeń z klasą”. Organizację całej akcji powierzono p. Annie Świszcz.

We wrześniu 2003 roku oficjalnie wznowił działalność Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Młodzież naszej szkoły bardzo licznie bierze udział w zorganizowanych akcjach krwiodawstwa, jak również chętnie oddaje krew indywidualnie.

W październiku 2005 roku  szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez PCK pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”, w której bierze udział do chwili obecnej. Od września 2003 roku do maja 2007 roku 551  krwiodawców z ZSP nr 1 oddało aż 247,95 litrów krwi!

22 marca 2004 roku po raz pierwszy zorganizowane zostały Targi Edukacyjne. Wzięło w nich udział 19 szkół wyższych, z każdym rokiem chętnych do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej było więcej i tak: w roku szkolnym 2004/2005 prezentowało się 23 uczelnie, w roku szkolnym 2005/2006 liczba uczelni zwiększyła się do 28, w roku szkolnym 2006/2007 w targach wzięły udział 32 szkoły wyższe. W trakcie targów przedstawiciele uczelni przybliżali kierunki kształcenia, zapoznawali z kryteriami przyjęć, a przy stoiskach uczniowie mogli zasięgnąć dodatkowych informacji. Na stoiskach można było się zaopatrzyć w ulotki, plakaty, różnorodne gadżety oraz prezentacje multimedialne szkół. Celem targów jest pomoc uczniom w dokonaniu trafnego wyboru kierunku kształcenia.

Każdego roku odbywały się powszechne wybory do Zarządu Samorządu Szkoły, poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty, nadawano komunikaty wyborcze przez radiowęzeł, a także organizowano apel, na którym każdy z kandydatów przedstawiał krótko swój program.

Dyrekcja szkoły dbała o to, aby uczniowie mogli poznać pracę naszych przedstawicieli w Sejmie, w tym celu zorganizowano 29 października 2004 roku spotkanie z panem posłem Marianem Piłką, zaś 27 stycznia 2005 roku odbyło się spotkanie młodzieży z p. poseł Stanisławą Prządką.

W ramach programu „Świat bliżej nas” 10 stycznia 2005 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami ambasady Chińskiej Republiki Ludowej. Tematem spotkania była historia, kultura i tradycje Chin ze szczególnym uwzględnieniem obrzędów związanych z obchodami Nowego Roku.

2 listopada 2006 roku przybył na spotkanie z młodzieżą radca ambasady Izraela Yossef Levy. W obu spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Każdego roku szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Rajdzie Kościuszkowskim, w którym od wielu lat zajmuje I miejsce jako najlepsza grupa rajdowa. Od 2003 roku młodzież okazale prezentowała się w nowych, barwnych strojach nawiązujących do czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, uszytych przez uczniów Technikum Odzieżowego.

2 maja 2004 roku szkoła wzięła udział w wielkiej imprezie plenerowej w Siedlcach z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pod hasłem „Święto Ziemi w Zjednoczonej Europie”. Nasi uczniowie zaprezentowali godzinny występ oraz przygotowali stoisko promujące szkołę.

W roku szkolnym 2003/2004 na kółku dziennikarskim rozpoczęto redagowanie i wydawanie gazety szkolnej „Eureka”, której pierwszy numer ukazał się w październiku 2003 roku. Liderami zespołu redakcyjnego byli uczniowie Łukasz Janiec i Łukasz Korycki. Opiekunem gazetki była p. Katarzyna Goliszewska–Szadura wspierana od 2004 roku przez p. Agnieszkę Karwowską. Gazeta odniosła wiele sukcesów m.in. w roku szkolnym 2004/2005 zwyciężyła w konkursie „Redaktor Uczeń” zorganizowanym przez „Tygodnik Siedlecki”. Pierwsze miejsce gazeta zajęła również w konkursie „Lokalna historia na łamach gazet szkolnych”, zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, a w XIII Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych „Pałuckie Pióro 2006” otrzymała II nagrodę. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dwukrotnie zdobył tytuł „Najlepszej Szkoły”, w III i IV edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej.

W szkole organizowane były debaty poruszające współczesne problemy np.: debata na temat eutanazji, „Granice tolerancji”, debata na temat „Bezrobocie wymóg gospodarki, czy brak aktywności”, debata na temat „Koalicja na rzecz oświaty” zorganizowana w Urzędzie Miasta w ramach programu „Szkoła Marzeń”. W Urzędzie Miasta odbyły się też symulacje negocjacji w ramach ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zostań Negocjatorem” pod hasłem „Przyszłość jednoczącej się Europy i jej regionów”.

Szkoła bierze udział w wielu akcjach charytatywnych m. in. „Zdążyć z pomocą” „Góra grosza”, „Szkoło pomóż i ty”,  prowadzono też zbiórkę na misje „Dzieci ulicy”, współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Liver”. Organizuje również pomoc dla dzieci najbardziej potrzebujących na swoim terenie np.: dzieci z Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego w Izdebnie, ze Szpitala Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie. Prowadzona jest też długoletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Przystań”. Uczniowie ZSP nr 1 pomagają dzieciom w nauce oraz każdego roku samorząd uczniowski organizuje swoim podopiecznym paczki świąteczne. Każdego roku ponad 20 wolontariuszy kwestuje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Akcje charytatywne prowadzone były również dla dzieci mieszkających poza granicami naszego kraju – zbiórka dla dzieci poszkodowanych w Biesłanie, oraz trzykrotnie pomagaliśmy dzieciom z Ukrainy z parafii Kamienny Bród. Ważnym zagadnieniem w pracy wychowawczej szkoły jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez udział w akcjach „Sprzątanie Świata” oraz udział w konkursie „Odzyskana Przyroda”. Celem tych działań jest selektywna zbiórka odpadów oraz wzrost świadomości ekologicznej. 25 maja 2006 roku ZSP nr 1 z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną zorganizował akcję z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu”. Uczniowie szkoły przeszli w barwnym korowodzie ulicami miasta głosząc antynikotynowe hasła oraz rozdawali ulotki. Następnie w Garwolińskim Ośrodku Kultury zaprezentowali spektakl pod hasłem „Tak twierdzą starzy i młodzi palenie tytoniu nam wszystkim szkodzi”. Uczniowie szkoły każdego roku biorą udział w obchodach „Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego”. Szkoła prowadziła współpracę z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, z Poradnią Uzależnień, ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz ze Związkiem Sybiraków. Uczniowie uczestniczyli w pocztach sztandarowych tych organizacji podczas uroczystości patriotycznych. Od wielu lat dobrze układa się współpraca z Powiatową Komendą Policji. Każdego roku przedstawiciele Wydziału Prewencji zapoznają młodzież z zachowaniami rodzącymi przemoc oraz z odpowiedzialnością nieletnich za swoje czyny. Natomiast przedstawiciele Sekcji Ruchu Drogowego promują zachowania poprawiające stan bezpieczeństwa w szkole i na drodze.

14 kwietnia 2005 roku ZSP nr 1 zorganizował w Garwolińskim Ośrodku Kultury I Powiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej „Eurowizja 2005”. Podobne konkursy odbyły się w 2006 i 2007 roku, organizatorami festiwali byli pani Anna Maszkiewicz i pan Andrzej Ostolski. W maju 2005 roku uczniowie po raz pierwszy prezentowali szkołę i Klub Europejski w Paradzie Schumana w Warszawie. Podczas uroczystości Klub Europejski otrzymał puchar i dyplom za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Klub Europejski 2005”. 13 maja 2006 r. uczniowie po raz drugi uczestniczyli w Paradzie Schumana – otrzymali dyplom za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Masz pomysł na Paradę Schumana” oraz dyplom za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Moja firma w Unii Europejskiej”. Po raz trzeci uczniowie uczestniczyli w Paradzie Schumana 12 maja 2007 roku.

W listopadzie 2003 r. obchodzono w szkole Dzień Tolerancji. Głównym tematem tego spotkania było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel firmy AVON Kevin Johnston, który przekonywał młodzież, że po wstąpieniu do UE naród nie traci swojej tożsamości.

20 listopada 2004 roku ponownie obchodzono Dzień Tolerancji. Przedstawiono rolę tradycji w erze globalizacji. Zaprezentowano obrzędy, tradycje, stroje, kulturę i historię wybranych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę.

16 listopada 2005 roku podczas obchodów Dnia Tolerancji poruszono problem globalizacji religii w imię pokoju. Ten szczególny dzień zadedykowany był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który dążył do dialogu przedstawicieli różnych religii, do zjednoczenia ludzkości w jedną wielką rodzinę w imię pokoju i pojednania.

W szkole dwukrotnie gościł ks. bp Henryk Tomasik. Pierwsza wizyta miała miejsce w dniu 23 maja 2005 r., natomiast druga odbyła się w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Ksiądz biskup odprawił uroczystą mszę, wygłosił katechezę dla młodzieży, a potem spotkał się z pracownikami szkoły.

We wrześniu 2003 r. powstał zespół taneczny „Cheerleaders”. Zespół swoimi występami uświetniał wszystkie uroczystości szkolne oraz reprezentował szkołę w licznych konkursach. Na III Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” z regionu siedleckiego zajął II miejsce, a na III Mistrzostwach Mazowsza Zespołów Cheerleaders zajął V miejsce. Opiekunem zespołu była pani Dorota Starzyńska.

Zespół muzyczny prowadzony przez pana Andrzeja Ostolskiego uświetniał swoimi występami wszystkie imprezy i uroczystości szkolne, miał też duże osiągnięcia: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Komu Piosenkę Komu”, I miejsce w Mazowieckim Festiwalu „Tulipanada” i wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu „Debiuty 2004”otrzymał Piotr Kotlarski. Martyna Sadzikowska zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Różnej.

19 grudnia 2006 r. zainaugurowana została działalność Klubu Olimpijczyka. Głównym inicjatorem utworzenia tego klubu był Paweł Walecki, wtedy przewodniczący Zarządu Samorządu Szkoły, wspierany przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Marka Łoniewskiego. Po wielu staraniach, szkoła znalazła się wśród 168 szkół, w których prowadzona jest działalność takiego klubu. Na uroczystość inauguracji zawitał Marian Sypniewski – legenda polskiego floretu, który przekazał na ręce dyrektora szkoły pana Zbigniewa Marciniuka certyfikat PKOL, a opiekunowi klubu, panu Markowi Łoniewskiemu flagę komitetu. Mistrz floretu przedstawił zebranym istotę posługiwania się floretem i szpadą, a potem odpowiadał na pytania uczniów.

3 kwietnia 2007 r. na zaproszenie klubu przybył Andrzej Supron – legenda polskich zapasów, który opowiadał o swojej przygodzie z zapasami.

Tradycją szkoły jest organizowanie stałych uroczystości, do których należy zaliczyć: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, wigilia dla uczniów i pracowników szkoły, jasełka, koncert kolęd, uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, studniówki, Mikołajki, Walentynki, Święto Niepodległości.

Od 24 kwietnia 2007 r. obowiązki p.o. dyrektora szkoły starosta powiatu garwolińskiego powierzył pani Barbarze Sewruk. Pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r.

Od 1 września 2007 r. Dyrektorem szkoły został mianowany p. Ryszard Zawadka. Jego zastępcami zostali: ds. dydaktycznych – p. Dariusz Stanaszek, ds. wychowawczych –      p. Agnieszka Janiec, ds. kształcenia dorosłych – p. Grażyna Dąbrowska. Kierownikiem internatu została p. Agnieszka Szyszkowska. Nowa dyrekcja kontynuowała zapoczątkowane przez Dyrektora p. Zbigniewa Marciniuka remonty budynków i pomieszczeń szkolnych. Dokonano remontu pracowni, szatni i łazienek w internacie. Zaadoptowano pomieszczenia  na siłownię. Dokonano kapitalnego remontu małej sali gimnastycznej. Zmodernizowano           i rozszerzono działanie monitoringu w szkole i w internacie.

1 września 2010 r. powołano wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego, którym została p. Celina Zych. W grudniu 2010 r. p.o Dyrektora został p. Dariusz Stanaszek.

Z dniem 1 września 2011 Starosta Garwoliński p. Marek Chciałowski powołała na stanowisko Dyrektora ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie p. Hannę Wilczek. Na zastępców Dyrektora zostali powołani:

p. Ewa Toporkiewicz – wicedyrektor do spraw dydaktycznych;
p. Marek Piotrowski – wicedyrektor do spraw wychowawczych;
p. Marzena Mikulska – wicedyrektor Szkoły dla Dorosłych i kształcenia zawodowego.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie

Nowa Dyrektor Hanna Wilczek na rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 w swoim pierwszym wystąpieniu życzyła uczniom i nauczycielom wiele cierpliwości, wytrwałości i sukcesów. Nowo wybrana p. Dyrektor kontynuowała rozpoczęte w 2010 roku przygotowania do obchodu 50−lecia naszej szkoły.

Dyrektor Hanna Wilczek na rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 

W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia przeprowadzono szereg prac remontowych m.in. wymieniono poszycie dachowe na świetlicy szkolnej, naprawiono ogrodzenie szkoły od ulicy Warszawskiej, odnowiono i pomalowano pokoje w internacie, wyremontowano i pomalowano elewację starej części budynku szkoły, wyremontowano korytarze szkolne, pomalowano sale, przebudowano sieć teleinformatyczną. Na zewnętrznej ścianie budynku od strony ul. Kościuszki umieszczono logo z nazwą szkoły, wykonano tablicę upamiętniającą 50-lecie szkoły. Wszystkie prace remontowo−budowlane zostały przeprowadzono przez pracowników szkoły z pieniędzy pozabudżetowych. Dzięki sponsorom i zaangażowaniu p. kierownik Joanny Zielińskiej i p.o. Dyr. Dariusza Stanaszka.

Odnowiona zewnętrzna ściana budynku od strony ul. Kościuszki z logo i nazwą szkoły

Pamiątkowa tablica z okazji 50-tej rocznicy powstania szkoły

Aby upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie przygotowano znaczek okolicznościowy, logo szkoły, foldery, plakaty, banery, teczki, torebki. Wydano książkę o historii szkoły, nakręcono film o szkole, został wydany specjalny numer gazetki szkolnej „Eureka”. Przygotowano stronę internetową zawiązaną z 50-leciem na której umieszczono zdjęcia z historii szkoły, zorganizowano pokaz slajdów, zakupiono i przygotowano znicze, które zapalono na grobach byłych pracowników szkoły. Ponadto na korytarzach i w salach przygotowano szereg gazetek ściennych przedstawiających historię szkoły. W bibliotece szkolnej została zaprezentowana wystawa kronik szkolnych i sportowych.
Obchody pięćdziesiątej rocznicy powstania ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte rozpoczęły się 24 września 2011 roku (w sobotę). Na zjazd absolwentów zgłosiło się około 600 osób. Większość zadeklarowała chęć wzięcia udziału w wieczornym balu.

Uroczysta msza z okazji 50-lecia powstania szkoły

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem M.B. Częstochowskiej w Garwolinie

 Przemarsz ulicami miasta

 

Goście zaproszeni na uroczystość

Uroczystość przed budynkiem szkoły

Spotkanie absolwentów po latach z wychowawcą

Dyrektor Hanna Wilczek z p. Dariuszem Stanaszkiem podczas poloneza

Absolwenci w czasie balu

Z inicjatywy p. Hanny Wilczek, Dyrektora ZSP nr 1 w Garwolinie przeprowadzono budowę kompleksu boisk sportowych. Z nowo wybudowanych obiektów uczniowie mogli korzystać już w roku szkolnym 2012/2013. Wybudowano:
·         boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej 22x44 m;
·         boisko do koszykówki o nawierzchni syntetycznej 17x30 m;
·         bieżnia o nawierzchni syntetycznej 5x70 m;
·         skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej;
·         rzutnia do pchnięcia kulą;
·         przeprowadzono zagospodarowanie terenu.

Boisko do koszykówki oddane do użytku w 2012 r.

Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej

Rzutnia do pchnięcia kulą

Inwestycja został sfinansowana przez organ prowadzący, który docenił sukcesy sportowe uczniów. We wrześniu 2011 roku szkoła otrzymała puchar dla najbardziej usportowionej szkoły. Należy podkreślić, że młodzież oraz nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie od wielu lat biorą udział w różnorakich zawodach, turniejach i meczach sportowych. Popularny „Ekonomik’’ uczestniczył w zawodach sportowych na każdym szczeblu, od zawodów o mistrzostwo Polski po zawody regionalne, powiatowe, mityngi i zawody okolicznościowe o Puchar Burmistrza, Starosty czy Dyrektora Szkoły. Sportowcy z „Ekonomika’’ wyjeżdżali na zawody sportowe do bardzo wielu miejsc: Wrocławia, Bydgoszczy, Rzeszowa, Warszawy, Siedlec i wielu innych. Trudno zliczyć wszystkie sukcesy i je wymienić, ale zdobyliśmy bardzo wiele medali złotych, srebrnych i brązowych, pucharów, dyplomów, i różnych nagród.

 

Dyrektor Hanna Wilczek i Przewodniczący ULKS „Ekonomik’’  Marek Łoniewski odbierają nagrodę dla najbardziej usportowionej szkoły

Pan Marek Łoniewski z drużyną koszykówki dziewcząt

Pan Sławomir Miernicki z lekkoatletkami

Trofea sportowe

Dyrektor Hanna Wilczek podjęła również decyzję o przeniesieniu pokoju nauczycielskiego do świetlicy szkolnej. W wakacje przeprowadzono remont. Nauczyciele otrzymali większy i przestronny pokój. Został też stworzony aneks kuchenny z mikrofalą, kuchnią i ekspresem do kawy. Świetlica szkolna i sklepik szkolny „Pod Kogutkiem” zostały przeniesione do dawnego pokoju nauczycielskiego.

Projekty

Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, lecz także stwarza możliwość rozwoju zainteresowań uczniów. Dzięki udziałom w projektach nasi uczniowie mogli poznawać nowych ludzi i nowe miejsca byli m.in. w Norwegii, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Nasi uczniowie w Norwegii 2013 r.

Na początku roku szkolnego 2011/2012 dyrekcja szkoły podjęła decyzję o rozpoczęciu współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego. Dzięki czemu rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pod nazwą „Narkotyk śmierci dotyk”. Koordynatorami działań na terenie szkoły i poza nią były p. Sylwia Kozyra i p. Anna Przybysz. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień „Negatywne zjawiska związane z używaniem substancji odurzających” odbyła się również debata „Rola rodziny w zapobieganiu narkomanii i innym patologiom”.

Warsztaty z zakresu uzależnień

Kolejny projekt do którego szkoła przystąpiła z inicjatywy p. Dyr. Hanny Wilczek   to „Integracja w lokalnej gazecie”. W projekcie wzięła udział młodzież planująca w przyszłości studia dziennikarskie. Owocem warsztatów był dodatek „Szuflada” do Gazety Kulturalno–Informacyjnej „Nasz Wspólny Powiat”. Koordynatorami projektu na terenie szkoły były p. Paulina Zadrożna i p. Agnieszka Karwowska. W szkole do 2012 r. realizowano również projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji” w ramach, którego rozwijano kompetencje: matematyczne, informatyczne, językowe oraz przedsiębiorcze. W realizację programu nadzorowali następujący nauczyciele: p. Ewa Flaga, p. Małgorzata Mąkosa, p. Justyna Wałachowska, p. Tomasz Turek, p. Barbara Kret, p. Anna Barcikowska, p. Natasza Mikulska, p. Celina Zych.

Podsumowanie projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”

 
Od 2009 do 2012 roku ZSP nr 2 w Garwolinie pełnił rolę Regionalnego Ośrodka „Projektu Informatyka+” dla województwa mazowieckiego. Informatyka+ był to ponadregionalny projekt edukacyjny z zakresu informatyki i technologii informacyjno–komunikacyjnych. Główną siedzibą projektu była Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie. W projekcie brało udział blisko 100 szkół Ponadgimnazjalnych z pięciu województw. Realizatorami projektu w naszej szkole byli: p. Marta Ozóg i p. Jacek Mucha.

Podsumowanie projektu „Informatyka+”

Od 1 października 2012 rozpoczęła się realizacja projektu „IT Szkoła”. W roku szkolnym 2013/2014 młodzież naszej szkoły wraz z wychowawcami i pedagogami szkolnymi wzięła udział w programie „Archipelag Skarbów” (op. p. Sylwia Kozyra, p. Anna Przybysz). Hasłem przewodnim tych spotkań było pokazanie, że warto żyć „pełnią własnych skarbów”, podejmować rozsądne wybory już teraz, aby w życiu dorosłym zbierać plon tych przemyślanych decyzji. Program obejmował dwa mityngi, z których każdy trwał około czterech godzin lekcyjnych. W trakcie każdego z nich prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, podczas których uczestnicy otrzymywali od realizatorów nagrody  w podziękowaniu za zaangażowanie.

Uczniowie podczas ćwiczeń programu „Archipelag Skarbów”

Na jesieni 2013 r. uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w międzynarodowy projekt „Crea tu ley” (stwórz prawo), który był zrealizowany w ramach akcji 1.3 „Programu Youth in Action” (Młodzież w Działaniu). Projekt miał na celu edukację młodzieży w zakresie funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i składał się z dwóch części. Pierwsza część polegała na wymianie doświadczeń uczniów na platformie internetowej. Uczestnicy projektu pochodzili z 3 krajów − Polski, Rumunii i Hiszpanii. W czasie trzymiesięcznej pracy mieli okazję zapoznać się ze strukturami UE, jak również poznać opinię swoich rówieśników na temat Unii. Druga część, praktyczna odbyła się w Hiszpanii. 8 uczestników z Polski reprezentowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie (Kamil Gorzelski z 3d LO i Adrian Procek z 3TI), wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu młodych w hiszpańskiej Galicji.

Wizyta w hiszpańskiej Galicji 2013 r.

Członkowie Młodzieżowego Klubu Europejskiego pod opieką p. Anny Maszkiewicz realizowali projekt edukacyjno-wychowawczy pt. „Podróż po Europie”. Projekt skierowany był do grupy pięcioletnich przedszkolaków z Przedszkola nr 8 w Garwolinie. W ramach projektu „Filozofia z pasją. Pytaj! Odkrywaj! Poznawaj!” nasi najlepsi uczniowie z klasy II a 20 maja 2014 r. uczestniczyli w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Problematyka warsztatów obejmowała zagadnienia z zakresu filozofii, przyrodoznawstwa, kulturoznawstwa, retoryki stosowanej oraz autoprezentacji.

Uczniowie naszej szkoły przed budynkiem Uniwersytetu Lubelskiego

W dniu 18 marca 2014 r. uczniowie klas IV a i IV c technikum ekonomicznego brali udział w spotkaniu w ramach projektu „USAMODZIELNIJ SIĘ”. Projekt wspierała Poczta Polska oraz Narodowy Bank Polski. Podczas dwugodzinnego spotkania trenerzy pokazali młodym ludziom jakie są możliwości rozwijania kariery i kontynuowania edukacji po maturze. Ponadto od 2014 roku uczniowie biorą udział w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zainwestuj w siebie” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”
Od roku szklonego 2013/2014 uczniowie wraz z opiekunami p. Anetą Winek, p. Sylwią Kozyrą,   i p. Edytą Kacprowicz uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Poczytaj mi przyjacielu” prowadzonym przez Centrum Edukacji Globalnej (koordynatorem projektu jest p. Agnieszka Karwowska).

Czytanie bajek w Przedszkolu „Plastuś’’ w Garwolinie

Czytanie bajek w Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa’’

Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w uroczystościach historycznych takich jak: Rocznica Bombardowania Garwolina; Rajd Kościuszkowski. W szkole odbywają się: Sympozja Kościuszkowskie, debaty społeczne np. „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”, „Patriotyzm wczoraj, a dziś – konfrontacja pokoleń”.

Przedstawienie z okazji 74 rocznicy bombardowania Garwolina

Rajd Kościuszkowski w Maciejowicach

Raz w roku odbywa się Maraton Pisania Listów, akcja „Góra Grosza”, czy udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród uczniów promowany jest zdrowy styl życia odbywają się spotkania z dietetykami. Kilka razy w roku odbywa się Akcja Honorowego Oddawania Krwi.

Maraton pisania listów 2012 r.

Liczenie pieniędzy z „Góry Grosza” 2013 r.

Akcja honorowego krwiodawstwa

Ponadto organizowane są: Dni Kariery, Powiatowe Targi Edukacyjne, Dni Konsumenta, Dni Języków Obcych, Dzień Tolerancji. W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się Dni Kultury Żydowskiej. W roku szkolnym 2013/2014 po raz pierwszy zorganizowano „Tydzień Edukacji Globalnej”. Aktywnie uczestniczymy w Paradzie Schumana w Warszawie.

Dzień Tolerancji 2013 r.

Nasi uczniowie podczas Parady Schumana

Uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Edukacji Globalnej

Tradycją szkoły jest organizowanie stałych uroczystości, do których należy zaliczyć: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, wigilia dla uczniów i pracowników szkoły, jasełka, koncert kolęd, uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, studniówki, Mikołajki, Walentynki, Święto Niepodległości, Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata; Dni Papieskie, Eurowizja. W szkole działa kółko teatralne, dziennikarskie, zespół wokalno−instrumentalny. Klub Europejski, Szkolny Klub Sportowy.

Opracowała Agnieszka Karwowska

 

rekrutacja

Plan lekcji 1

wirtualna gazetka szkolna1

librus2

itszkola

mol net plus