W 1961 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego podjęło decyzję o powołaniu w Garwolinie szkoły średniej typu ogólnoekonomicznego. W związku z powyższą decyzją kuratorium wydelegowało w maju tegoż roku mgr Macieja Wasiaka do Garwolina celem zorganizowania Technikum Ekonomicznego wraz z Zasadniczą Szkołą Zawodową powołując go równocześnie na stanowisko dyrektora szkoły.

W czerwcu 1961 roku odbył się egzamin wstępny, na podstawie którego przyjęto do dwóch klas pierwszych Technikum 89 uczniów (w tym 71 dziewcząt i 18 chłopców). 42 uczniów przyjęto do pierwszej klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej Handlowej. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 1961 roku na korytarzu Szkoły Podstawowej nr I w Garwolinie. Nowy rok szkolny nie zapowiadał się optymistycznie. Szkoła nie posiadała sal lekcyjnych i pomocy naukowych. Pierwszy tydzień lekcje prowadzono na dziedzińcu szkoły podstawowej. Następnie, dzięki usilnym staraniom miejscowych władz administracyjnych i politycznych, szkoła uzyskała dwie sale lekcyjne w budynku Liceum Ogólnokształcącego. Zaczęto sprowadzać sprzęt szkolny. Stare ławki przywieziono ze szkół podstawowych w Samorządkach i Woli Rębkowskiej. W trakcie roku szkolnego na sale lekcyjne uzyskano dalsze lokale. W pierwszym okresie nauka odbywała się w budynkach Szkoły Podstawowej nr 1, Liceum Ogólnokształcącego, Powiatowego Domu Kultury i Domu Sportowca.


DYREKTORZY SZKOŁY W LATACH 1961-2003

wasiak   domanski   ptach

mgr Maciej Wasiak

(1961 - 1970)

 

mgr Ryszard Domański

(1970 - 1974)

 

mgr Klemens Ptach

(1974 - 2003)

Pierwszymi etatowymi nauczycielami byli: Wanda Michalik - nauczycielka przedmiotów zawodowych, Stanisław Jędral - nauczyciel języka polskiego oraz Edward Frąckiewicz - nauczyciel języka angielskiego. Kadrę etatowych nauczycieli uzupełniali nauczyciele dochodzący: mgr Tadeusz Namiota, Stanisław Baranek, Edward Kotlarski, Franciszek Okoń. Borykając się z trudnościami kadrowymi i brakami w zakresie wyposażenia sal lekcyjnych oraz brakiem podręczników, nauczyciele rozpoczęli kompletowanie pomocy naukowych, szczególnie z chemii i fizyki. Profesor Stanisław Jędral przystąpił do organizowania biblioteki szkolnej. Pierwszy rok szkolny 1961/62 zakończył się promowaniem 92,50% uczniów Technikum.
 Rok szkolny 1962/63 rozpoczęło 179 uczniów (131 dziewcząt, 48 chłopców) w czterech oddziałach Technikum. Zasadnicza Szkoła Zawodowa rozpoczęła pracę z 6 oddziałami i nowo utworzoną klasą o specjalności budowlanej. Powiększyła się także liczba pedagogów o nauczyciela historii i języka rosyjskiego. Mgr Tomasza Puszkiefa powołano na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw pedagogicznych.

 

Ten budynek w latach 1963 - 1970 był siedzibą szkoły

Trzeci rok Szkolny 1963/64 rozpoczęła szkoła we własnym budynku przy ul. Kościuszki 28 wydzierżawionym od Urzędu Pocztowego. Budynek odmalowano i przystosowano do celów szkolnych przy pomocy Komitetu Rodzicielskiego i uczniów klasy budowlanej.
Grono pedagogów powiększyło się o nauczycielkę geografii mgr Barbarę Rybacką, nauczycielkę matematyki mgr Marię Ostrysz oraz polonistę Kazimierza Bogutę. Nowo adaptowany budynek nie rozwiązał trudności lokalowych szkoły. Szkoła korzystała nadal z innych pomieszczeń lekcyjnych na terenie miasto. Rok szkolny 1964/65 zapoczątkowany został dalszym wzrostem liczby uczniów. Do siedmiu klas uczęszczało już 315 uczniów. Zmusiło to dyrekcję szkoły do prowadzenia nauki na dwie zmiany. Zwiększyła się także liczba nauczycieli etatowych: księgowość zaczęła wykładać mgr Walentyna Rudnicka, a ekonomię polityczną i ekonomikę przedsiębiorstw mgr Andrzej Dygut. Wiosna 1965 roku była punktem zwrotnym w historii Technikum. Rozpoczęto budowę nowej szkoły i internatu. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przewidywała w budynku szkolnym 15 sal z dodatkowymi pomieszczeniami o łącznej kubaturze 14.751 m3, budynek internatu o kubaturze 13.125 m3. Kosztorys budowy opiewał na sumę 16 ml zł. Perspektywa nauczania w takiej szkole napawała optymizmem. Marzenia o pracowniach wyposażonych w środki dydaktyczne były bliskie spełnienia. W roku szkolnym 1965/66 przybyli nowi nauczyciele etatowi: ekonomista mgr Wacław Ryszkowski, matematyk Roman Łubian. Ten piąty już z kolei rok szkolny był okresem niezwykle wytężonej pracy w związku z pierwszymi pracami przedegzaminacyjnymi i pierwszą maturą.
Szczególną uwagę zwrócono na bibliotekę szkolną, której kierownictwo objęła z dniem 1 stycznia 1966 roku Czesława Wasiak. Przybywało pozycji lektury obowiązkowej oraz książek fachowych koniecznych do pisania prac przedegzaminacyjnych. Na koniec roku szkolnego ilość tomów w bibliotece osiągnęła 5,5 tysiąca.

Dyrektor Maciej Wasiak i Andrzej Dygut wśród uczniów klasy V b - 1966 r.

Do egzaminów maturalnych dopuszczono 63 z 65 osób. Sprawność kształcenia w całym pięcioletnim cyklu 1961-1966 wynosiła 60,6%. Pierwsze sukcesy zbierają działające w ramach zajęć pozalekcyjnych koła: koło muzyczne pod kierunkiem Tadeusza Miętusa i drużyna PCK. Odbyły się tradycyjne wycieczki turystyczno-krajoznawcze.
Rok następny 1966/67 jest etapem usprawnień pracy szkoły. Na stanowisko kierownika administracyjnego szkoły powołano nauczyciela przedmiotów zawodowych Andrzeja Szoryna. Uaktywnia swą działalność szkolne koło ZMS, które wraz z samorządem szkolnym organizowało często spotkaniu z przedstawicielami życia polityczno-społecznego i gospodarczego powiatu. Koło ZMS, za aktywny udział w obchodach 1000-lecia otrzymało odznakę 1000-lecia Państwa Polskiego.
Młodzież zrzeszona w kółku ekonomicznym, którym opiekował się mgr Dygut Andrzej przystąpiła do redagowania własnego miesięcznika "Magazyn szkolny". Pierwszy numer wydany został w styczniu 1967 roku. Nowy rok szkolny 1967/68 obfitował w dopływ młodej kadry nauczycielskiej. Przedmioty zawodowe zyskały nauczycieli mgr Marię Rogalę, mgr Elżbietę Bojarczuk i Irenę Kisielewicz. Ponadto przybyli nauczyciele: języka polskiego mgr Stanisława Wysokińska, wf Bogumiła Gąsiorowska i języka angielskiego Tadeusz Nowakowski. Z dniem 1 września 1967 roku Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego utworzyło Wydział Zaoczny, powołując na jego kierownika mgr Andrzeja Dyguta.
Nauczanie dorosłych metodą zaoczną istniało od samego początku istnienia Technikum. Istniał bowiem punkt konsultacyjny z dyrekcją macierzystą, początkowo przy Technikum Zaocznym w Warszawie, później w Otwocku. Cenną inicjatywą uczniów było zaproszenie do Technikum przedstawicieli Ambasady Demokratycznej Republiki Wietnamu i przekazanie na ich ręce 4 tys. złotych na pomoc dla młodzieży wietnamskiej. I września 1968 roku nastąpiło uroczyste otwarcie internatu. Kierownikiem został Andrzej Szoryn, który pełnił tę funkcję do 1969 roku. Od grudnia 1969 roku do września 1970 roku kierownikiem internatu był mgr M. Gregorowicz, a z dniem 1 września 1970 roku stanowisko to powierzono Annie Ramotowskiej.

 

Budynek Zespołu Szkół zbudowany przez dyrektora Macieja 
Wasiaka. Zdjęcie wykonano w 1977 r. Mozaika 60 m
nawiązująca do wojennych dziejów oręża polskiego wykonana w 1996

Ważny etap w życiu szkoły stanowi rok 1970. W lutym tegoż roku szkoła przeniosła się do nowego budynku Kościuszki 53. Zmiana budynku szkolnego otworzyła nowe możliwości do rozwinięcia i unowocześnienia pracy dydaktyczno-wychowawczej. W budynku urządzono 17 sal lekcyjnych, w tym pracownię mechanizacji prac obrachunkowych, laboratorium języków obcych oraz pracownię fizyczną, chemiczną, matematyczną, geograficzną itp. W szkole znajduje się również sala gimnastyczna, świetlica, biblioteka. Nowe pomieszczenie otrzymała Spółdzielnia Uczniowska, która wzmogła swoją działalność.
1 września 1971 roku nastąpiła oficjalna zmiana nazwy szkoły z Technikum Ekonomicznego na Liceum Ekonomiczne. Rok szkolny 1970/71 przyniósł zmiany na stanowisku dyrektora szkoły. Decyzją Kuratorium na stanowisko dyrektora szkoły powołany został inż. Ryszard Domański a funkcję zastępcy dyrektora powierzono mgr Barbarze Rybackiej.

 

Dyrektor mgr inż. Ryszard Domański prowadzi uroczystość otwarcia roku szkolnego 1973/74.

Nowa dyrekcja wiele uwagi poświęciła wyposażeniu pracowni w pomoce naukowe i zajęciom pozalekcyjnym. Młodzież bierze czynny udział w licznych pracach społecznych: sadzi krzewy, kwiaty na terenie szkoły, włącza się do obchodów 550-lecia miasta Garwolina. Czas wolny spędza w kółkach zainteresowań, przygotowuje się do konkursów, olimpiad. Zdobywają wyróżnienia członkowie PCK. W konkursach przeciwalkoholowych nasze uczennice zajmują czołowe lokaty: w roku szkolnym 1971/72 w eliminacjach rejonowych i wojewódzkich I miejsce; w roku szkolnym 1972/73 I i II miejsce i w roku 1973/74 I i II miejsce.
    Aktywną działalność rozwija Szkolny Klub Sportowy "Skrzat". Po zakończeniu roku szkolnego 1973/74 po raz pierwszy szkoła wytypowała kandydatów na studia wyższe bez egzaminów wstępnych. Przyjęto także wiele cennych inicjatyw związanych z pracami społecznymi na rzecz miasta i szkoły.
 Rok szkolny 1974/75 przyniósł nowe zmiany. Na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgr Klemensa Ptacha.Od pierwszych dni nauki podjęto wiele cennych inicjatyw związanych z pracami społecznymi na rzecz szkoły i miasta. Rozwinęła się działalność kółek zainteresowań. Powstał zespół muzyczny, kapela. Z inicjatywy mgr Klemensa Ptacha 110 uczniów oddało honorowo krew, wystosowując jednocześnie za pośrednictwem "Trybuny Mazowieckiej" apel do swoich rówieśników w innych szkołach, aby przyłączyli się do tej akcji.

Otwarcia Izby Pamięci Narodowej dokonał 4 maja 1976 r. wiceminister 
Oświaty i Wychowania gen. Zygmunt Huszcza. Obok generała, 
wiceprezes centrali BGŻ S. Pichula oraz naczelnik Miasta Aleksander Buś

 

Wiceprezes Centrali BGŻ S. Pichula i wicewojewoda Grąbczewski dokonali odsłonięcia pomnika dr Franciszka Stefczyka

 

Wiktor Kinecki oraz generał Huszcza odsłaniają pomnik Karola Świerczewskiego – 24.IV.1976 r. Szkoła zostaje odznaczona medalem Komisji Edukacji Narodowej

Gromadzono eksponaty i urządzono Izbę Pamięci Narodowej. W 1976 roku została ona laureatem ogólnopolskiego konkursu izb pamięci narodowych. Na terenie szkoły postawiono pomnik patrona Liceum Ekonomicznego dr Franciszka Stefczyka i popiersie patrona szczepu gen. Karola Świerczewskiego. Zbudowano fontannę. Internat zajął I miejsce w ogólnopolskim konkursie. Sportowcy szkoły otrzymali wiele zaszczytnych wyróżnień i dobre lokaty w zawodach na szczeblu rejonu i województwa. Na przestrzeni omawianych powyżej lat zmieniają się nauczyciele. Miejsce odchodzących do innych szkół czy zawodów zajmują nowi: Władysława Gałgan, Zofia Kustra, Kazimiera Buszta, Stanisław Buszta, Andrzej Gniadek, Jadwiga Hładuń, Krzysztof Bryzek, Barbara Stefańska, Anna Maszkiewicz i Barbara Wtorek.
W latach 1976/77 dyrektor mgr Klemens Ptach podjął wiele nowych, cennych dla szkoły decyzji. Do rosnących już krzewów róż dosadzono 700 nowych. Fronton szkoły ozdobiła mozaika nawiązująca tematycznie do wojennych dziejów oręża polskiego. Przed wejściem do budynku stanął szary krzyż harcerski.

 

Budowa boiska do piłki siatkowej (1976)

Przybyło nowe boisko sportowe do koszykówki i siatkówki, trybuny sportowe, ścieżka zdrowia, a na ścianie szkoły przed boiskiem barwna mozaika przedstawiająca sportowców i pięć olimpijskich kółek. W celu dalszego rozwoju zajęć pozalekcyjnych do budynku szkoły dobudowano świetlicę (poprzednią zamieniono na IPN). Odbywają się w niej wieczorki i wieczornice zorganizowane przez klasowe drużyny HSPS, ćwiczy zespół muzyczny, a młodzież czekająca na autobusy do domu - odrabia lekcje. Największą inwestycją i chlubą szkoły jest kryta strzelnica i budynek do lekcji przysposobienia obronnego o łącznej kubaturze 1300 m3.

 

Sztandar szkoły zostaje udekorowany odznaczeniem "Za zasługi dla Banków Spółdzielczych"

Szerszy krąg młodzieży objęła akcja honorowego krwiodawstwa. Jesteśmy w tej dziedzinie najlepsi w województwie. W wakacje uczestniczą harcerze w Ochotniczych Hufcach Pracy. Przodujemy w tej dziedzinie w województwie siedleckim. 24 kwietnia 1976 roku podczas uroczystości odsłonięcia popiersia generała Karola Świerczewskiego szkoła została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, a w 1977 roku odznaką Za Zasługi dla Banków Spółdzielczych oraz Za Zasługi dla rozwoju ruchu spółdzielczego. Od 3 lat szkoła jest współorganizatorem Wojewódzkich Wolterowskich Marszobiegów Patrolowych. W 1978 roku sztandar szkoły odznaczony został odznaczeniem Za Zasługi dla ZBoWiD

W 35 rocznicę powstania LOK w szkole przebywał Minister Obrony Narodowej gen. Wojciech Jaruzelski, 16 generałów oraz delegacje LOK z całej Polski

5. X.1979 roku w szkole odbyły się   dwudniowe uroczystości ogólnokrajowe w związku z 35 rocznicą powstania Ligi Obrony Kraju. Uczestnicy narady zwiedzili szkołę, a Minister Obrony Narodowej przekazał szkole dwie 57 mm armaty ppanc. z 1943, które brały udział w walkach o Berlin W 1981 roku wykonano instalację gazową, zakupiono 150 litrowe kotły gazowe do kotłowni i pralni, założono oświetlenie boiska piłki koszykowej i siatkowej. Zradiofonizowano hole szkoły i salę gimnastyczną. Zbudowano strzelnicę odkrytą wraz z pawilonem. Zakupiono pomoce naukowe do różnych przedmiotów. Wykonano 23 gabloty do Izby Pamięci Narodowej. Szkoła została odznaczona złotym medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej” oraz odznaczeniem PCK trzeciego stopnia (1980 r.). W 1982 roku szkoła nawiązała współpracę z Pogotowiem Opiekuńczym w Izdebnie. Polegała ona na zbiórce zabawek i odzieży przez młodzież dla dzieci z pogotowia oraz na organizowaniu dla nich choinki noworocznej. Uczennice klasy III c (wych. mgr J. Flont) w soboty po zajęciach, na własny koszt, jeździły do ośrodka w celu organizowania gier i za­baw dla podopiecznych. W 1983 roku wykonano asfaltowy chodnik przed internatem, dokonano remontu trybun sportowych. W tym roku Zespół Szkół powiększa się o Zasadniczą Szkołę Krawiecką, która została przeniesiona z ZSZ nr 2 w Garwolinie. W dniu 8 marca 1984 r. młodzież  z Zespołu Szkół przystąpiła do jednodniowego strajku popierającego uczniów  z Zespołu Szkół Rolniczych w Miętnem, która protesto­wała przeciwko zdjęciu krzyży w szkole.

 

Minister Bolesław Faron w otoczeniu uczennic szkoły (1985)

W czerwcu 1985 r. odbyła się w szkole ogólnokrajowa narada Kuratorów Oświaty i Wychowania na temat zarządzania oświatą. Naradę prowadził minister prof. dr hab. Bolesław Faron. Uczestnicy narady zwiedzili szkołę i zapoznali się ze sposobem jej zarządzania. W tym samym roku dyrektor szkoły K. Ptach w wyniku konkursu – plebiscytu otrzymał z rąk wojewody medal „ Za odwagę w myśleniu i działaniu”. Minister Obrony Narodowej gen. armii Florian Siwicki zwie­dził szkołę i spotkał się z młodzieżą. Jego decyzją szkoła otrzymała czołg T-34 oraz dwa działa. Wojewoda siedlecki płk Janusz Kowalski spowodował przekazanie szkole samolotu odrzutowego. W dniu 6.IX.1985 r. w szkole spotkali się nauczy­ciele przyspo­sobienia obronnego z województw: bialskiego, ciechanowskiego, ostro­łęckiego i siedleckiego. Odbył się tu pokaz bazy szkolenia przysposobienia obron­nego (dwie strzelnice, dwie sale PO) oraz zwiedzono Izbę Pamięci Narodowej. W 1986 odbyła się w szkole ogólnopolska narada wicekuratorów d.s. wychowania. Uczestnicy narady spotkali się z samorządem szkolnym. Zwiedzano szkołę. 9 kwietnia w szkole gościł wicepremier prof. Zbigniew Gertych. Wręczył on absolwentom szkoły świadectwa dojrzałości.

 

Wicepremier prof. Zbigniew Gertych wręczył naszym absolwentom świadectwa dojrzałości - 1986 r.

Wojewoda siedlecki zorganizował tu wojewódzką naradę na temat zapobiegania patologiom społecznym w środowisku młodzieży z udziałem pracowników Kuratorium, Sądu Wojewódzkiego i Proku­ratury Wojewódzkiej. Spotkano się z aktywem młodzieżowym. Zwiedzano szkołę.22 maja 1987 szkoła została przyjęta do Klubu Przodujących Szkół. W roku 1987/88 wprowadzono w szkole współzawodnictwo między - klasowe. Sprawą tą zajął się samorząd szkolny. W tym roku placówka była kontrolowana przez inspekcję Urzędu Rady Ministrów. Otrzymała ocenę 4,8 – najwyższą na 35 kontrolowanych województw. Rok szkolny 1988-89 rozpoczął się opracowaniem regulaminu szkoły. Powstała pierwsza pracownia komputerowa oraz szkolna izba regionalna z 264 eksponatami. Organizatorem jej była kierowniczka internatu mgr Joanna Skwarczyńska. Zamontowano odgromienie na budynku szkoły i PO. Zakupiono samochód „Nysę”. W roku 1989 młodzież naszej szkoły po raz ostatni wyjechała do NRD na OHP.

 

Młodzież po zwiedzeniu jednego z muzeów w NRD. Na pierwszym planie dyrektor Klemens Ptach, mgr Kazimierz Kozyra oraz p. Jan Wysocki

W latach 1975-89 do NRD wyjechało łącznie około 1400 uczniów. W 1989 powstała nowa szkoła – Technikum Odzieżowe. Przy Zespole Szkół powołany został w 1989 roku Ośrodek Szkolenia Kadr Centrali BGŻ dla potrzeb kraju. Jego kierownikiem do 1999 roku był mgr Klemens Ptach. W pierwszych latach swego istnienia ośrodek koncentrował się na prowa­dzeniu szkoleń z dzie­dziny informatyki. Młodzież Zespołu Szkół korzystała z niego bezpłatnie. W 1989 roku w rocznicę odzyskania niepodległości odsłonięto pomnik – popiersie Józefa Piłsudskiego. W 1990 roku powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku sprzedawca. W dniu 23 listopada 1990 roku została odprawiona msza święta w intencji dyrektora szkoły, zamówiona przez samorząd szkolny. Młodzież chciała w ten sposób wyrazić poparcie dla swego dyrektora w związku ze zbliżającym się konkursem na to stanowisko. W 1991 roku Kurator Oświaty powołał ponownie Klemensa Ptacha na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół. Wicedyrektorem w Zespole Szkół w 1991 roku został mgr Zbigniew Marciniuk. W ramach współpracy z parafią uczniowie przez wiele dni pracowali przy budowie ogrodzenia na nowym cmentarzu parafialnym. Wydarzeniem roku 1991 było spotkanie młodzieży i pracowników szkoły z biskupem Janem Mazurem.

 

 

Ksiądz biskup Jan Mazur zwiedza Zespół Szkół. Biskup spotkał się również z młodzieżą i pracownikami szkoły – 1991 r.

Rok szkolny 1991/92 to powstanie następnego typu szkoły, tym razem Liceum Ogólnokształcącego. Od 1992 roku działa w szkole sala audiowizualna. Korzystają z niej wszyscy nauczyciele. Wyświetlane są tu filmy dydaktyczne. Młodzież, tak jak i w poprzednich latach, zbierała upominki dla Pogotowia Opiekuńczego w Izdebnie. Zorganizowane zostało również spotkanie wigilijne dla pracowników i emerytów. 28 lutego 1992 roku odbył się w szkole strajk nauczycieli. Dotyczył on spraw płacowych. Od tego roku zaczął działać w szkole pedagog szkolny. W 1992 roku szkoła była ponownie wizytowana przez Kuratorium w Sie­dlcach. Zaleceń nie wydano. Kurator Oświaty zaproponował wówczas przystąpienie szkoły do Towarzystwa Szkół Twórczych. Mimo trudności finansowych szkoła się modernizuje, rozrasta i rozbudowuje. Powstało Liceum Handlowe. Przystosowano pokoje sypialne w internacie do prowadzenia zajęć lekcyjnych. Powstało 6 nowych pomieszczeń. Wykonano dokumentację na rozbudowę szatni szkolnej i sal dydaktycznych. Przystosowano część strzelnicy do prowadzenia praktycznej nauki zawodu dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Krawieckiej i Technikum Odzieżowego. Dotychczas uczniowie ci odbywali praktykę w ZPO „Cora” Garwolin. Od 1992 roku szkoła współpracuje z Fundacją Batorego. Nawiązała również kontakt z Ośrodkiem Edukacji Obywatelskiej i Ekonomicznej. Od tych fundacji otrzymano szereg pomocy naukowych.  W czerwcu 1993 roku zakupiono pierwszą kserokopiarkę za sumę 58 ml złotych. Rozpoczęto budowę szatni i sal lekcyjnych o łącznej powierzchni 240 m2. Zakupiono meble do pokoju nauczycielskiego i biura wicedyrektorów oraz 218 krzeseł i 53 stoliki. W 1993 roku na stanowisko wicedyrektora w Zespole Szkół została powołana pani mgr Barbara Sewruk. W roku 1994/95 zaczęto wydawać w szkole 20 stronicową gazetę „Ble-Ble”, która w konkursie gazet szkolnych zajęła 3 miejsce w kraju. Jej naczelnym redaktorem był Mirosław Zięba. Od roku 1995 szkoła aktywnie włączyła się do „akcji sprzątania świata”. W 1996 roku dobudowano nową salę gimnastyczną o powierzchni 190 m2. Zakupiono telebim za sumę 150 ml złotych. 23 lutego 1996 roku w drodze tajnego głosowania Rada Pedagogiczna postanowiła skierować prośbę do Kuratorium w Siedlcach dotyczącą przedłużenia panu Klemensowi Ptachowi sprawowania funkcji dyrektora na dalsze 5 lat. W tym roku oddano do użytku 2 pracownie komputerowe, dokonano kapitalnego remontu 2 łazienek w szkole, wymieniono płytki PCV w sali katechetycznej, wymieniono instalację elektryczną w nowej pracowni komputerowej i założono tam alarm. Zakupiono samochód Żuk. W roku szkolnym 1996/97 oddano do użytku nowe skrzydło szkoły (4 klaso - pracownie i 3 pomieszczenia dodatkowe). Szkole nadano imię „Bohaterów Westerplatte”. Otrzymała ona również nowy sztandar. Uroczystość ta odbyła się z  udziałem Ministra Edukacji Narodowej oraz przedstawiciela Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej. W styczniu i czerwcu 1997 roku goszczono w szkole Ministra Edukacji Narodowej. W czerwcu 1997 roku szkoła otrzymała z rąk przedstawiciela Kancelarii Prezydenta złoty medal za zasługi dla obronności kraju, a Minister Edukacji Narodowej wręczył medal „Za zasługi dla oświaty. Sześciu nauczycieli szkoły otrzymało Medal Komisji Edukacji Narodowej. Są to: Stefan Baran, Joanna Drewnik, Ewa Flaga, Joanna Skwarczyńska, Dariusz Stanaszek, Anna Witak. Po raz pierwszy wybrano najlepszych uczniów z każdego typu szkoły średniej do stypendium Premiera. Wytypowano nauczycieli do nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Oświaty. Rozpoczęto przebudowę skrzydła internatu na cele mieszkaniowe dla nauczycieli. Na prośbę samorządu uczniowskiego wprowadzono tzw. „szczęśliwy numerek”. Uczeń o wylosowanym numerze w dzienniku lekcyjnym nie jest pytany w danym dniu. W tym roku szkoła była ponownie wizytowana przez Kuratorium Oświaty w Siedlcach. Ocena tej wizytacji – bardzo dobra. W czasie tej wizytacji przedstawiciel Kuratorium poinformował Radę Pedagogiczną, że ze względów finansowych zrezygnowano z konkursów w różnych dziedzinach wiedzy na szczeblu województwa. Na początku czerwca 1997 roku postawiono 9 m wysokości krzyż z drzewa dębowego z napisem „Boże błogosław naszej szkole”. Krzyż zawiera wizerunek Chrystusa i ma znak misyjny.

 

Krzyż z napisem "Boże błogosław naszej szkole" (1997)

W tym samym roku uruchomiono w szkole internet (szkoła posiada własną stronę internetową), zakupiono 3 faxy i wykonano wewnętrzną sieć telefoniczną. W sali gimnastycznej założono energooszczędne oświetlenie. W nowym skrzydle szkoły zorganizowano pracownię języka polskiego, chemii i przedmiotów za­wo­dowych. Zakupiono 7 no­wych komputerów, 2 telewizory z ma­gnetowidami. Dokonano wymiany rynien na budynku szkoły, internatu, budynku PO oraz strzelnicy. Przydzielono nauczycielom 6 mieszkań. Zakupiono sprzęt muzyczny: 2 gitary, organy, mikrofon, zestaw perkusyjny, moduł. Zakupiono również kamerę video, radiomagnetofon, dwa kom­plety mebli do nowych sal, 72 stoliki. Rok szkolny 1998/99 rozpoczął się dla nauczycieli szkoleniem na temat wprowadzenia reformy oświatowej. W 1998 r. na stanowisko wicedyrektora w Ze­spole Szkół powołany został p. mgr Dariusz Stanaszek. W ciągu roku dokonano remontu kapitalnego pracowni fizycznej, wykonano boazerię w nowym skrzydle szkoły i w prawym holu, zrobiono nowe zadaszenie wiaty przed szkołą z oświetleniem i fotokomórkami.  Na dziedzińcu szkoły postawiono pomnik Jana Pawła II. Przed wejściem do szkoły położono czerwoną kostkę brukową. Pokryto blachą wejście do internatu oraz wykonano inne obróbki blacharskie w internacie. Zakupiono 76 miękkich krzeseł do sali krawieckiej i sali nr 9, mikrofony bezprzewodowe, wzmacniacze i urządzenia dające ogląd wszystkich skrzydeł szkoły. Zakupiono i założono nowe głośniki na korytarzach budynku (5230,00 zł). Wykonano boazerię w sali języka polskiego. Pomieszczenie, gdzie znajdowała się kiedyś świetlica, po kapitalnym remoncie, przeznaczono na kawiarnię. Zakupiono do niej nowe stoliki i krzesła oraz firany i zasłony. W całej szkole, za pieniądze pozabudżetowe wymieniono okna oraz drzwi. Starostwo Powiatowe wykonało nowe zadaszenie szkoły oraz ociepliło 2 ściany budynku. Kupiono ksero „Canon” z przeznaczeniem dla Samorządu Szkolnego. Ponadto w wielu pracowniach przeprowadzono drobne remonty. Zakupiono filmy naukowe, plansze itp. Pracę księgowości usprawnił zakup komputera z drukarką. Za pieniądze pozabudżetowe wybudowano salę gimnastyczną o powierzchni 450 m2.

DYREKTORZY SZKOŁY W LATACH 2003 - 2011

marciniuk   zawadka
mgr Zbigniew Marciniuk
(2003 - 2007)
  mgr Ryszard Zawadka
(2007 - 2011)

Rok szkolny 2003/2004 przyniósł nowe zmiany w organizacji szkoły. Na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie został wybrany Zbigniew Marciniuk. Na swoich zastępców powołał panie: Barbarę Sewruk, Joannę Skwarczyńską, Hannę Wilczek. Kierownikiem internatu została Jolanta Michalik.Ponadto uchwałą Rady Powiatu Garwolińskiego z dnia 5 listopada 2003 r. dotychczasowa nazwa została zmieniona na Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.

W nowym roku szkolnym 2003/2004 zostało zatrudnionych 33 nowych nauczycieli. W związku z tym już w wakacje podjęto decyzję o remoncie pokoju nauczycielskiego (nowe umeblowanie, podłogi, komputeryzacja, wejście na kartę magnetyczną, laserowa kserokopiarka, tablice ogłoszeń). Ponadto wyremontowano gabinet dyrektora, wykonano oświetlenie alejki do internatu i do pracowni PO.

Wakacje 2004 roku były najbardziej pracowitymi w historii szkoły, bowiem wykonany został kapitalny remont zaplecza sportowego – zrobiono szatnię, natryski oraz powiększony został pokój nauczycieli wychowania fizycznego. Wyremontowano pokój pedagogów szkolnych. Przebudowano wejście do szkoły, dokonano remontu instalacji centralnego ogrzewania w budynku PO. Zmodernizowana została również szatnia uczniowska. W miejsce dotychczasowych 6 boksów wykonano 18 mniejszych, w ten sposób każda klasa miała własną szatnię. Ponadto prowadzące do szatni schody pokryte zostały płytkami terakotowymi.

Dużym przedsięwzięciem był remont Sali Tradycji, w której wymieniono podłogę, okna, instalację elektryczną oraz pomalowano pomieszczenie i sprzęt do ekspozycji zbiorów. Urządzeniem ekspozycji zajęli się pracownicy Muzeum Wojska Polskiego, zaś pozostałe prace wykonali słuchacze Technikum Elektrycznego i Budowlanego Szkoły dla Dorosłych w ramach prac dyplomowych. Oprócz tego odmalowano i wyposażono w nowe instalacje szereg pracowni (sale nr 2, 4, 23, 36, 44). Ponadto rozpoczęto stopniową wymianę mebli, łącznie wyposażono 12 pracowni. Dobudowany został magazyn na sprzęt sportowy oraz pomalowano hol na pierwszym piętrze. Wymienione zostały drzwi wejściowe na salę gimnastyczną a także drzwi we wszystkich wejściach na korytarze i do biblioteki. Powiększono gabinet zastępcy dyrektora, a na korytarzu obok położono płytki ceramiczne. Zdjęta została stara boazeria, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, zmodernizowano toalety dla personelu.

Zaadaptowano pomieszczenie pod schodami z przeznaczeniem na radiowęzeł, które odmalowano i wyposażono w nowe meble.

Jednak najważniejszą częścią remontu, która pochłonęła 121 tys. złotych, było przeprowadzanie termomodernizacji budynku, czyli osuszanie i izolowanie fundamentów oraz ścian będących pod ziemią, co miało zapobiec korozji instalacji w kanałach ciepłowniczych i rozchodzeniu się z nich nieprzyjemnego zapachu wilgoci.

W 2005 roku z funduszy Unii Europejskiej wyposażono pracownię komputerową w sprzęt na kwotę 74 234 zł. Wykonano kanalizację deszczową wokół szkoły, pomalowano cztery sale lekcyjne i dwa korytarze. W 2006 roku, również z funduszy unijnych, wymieniono komputery w sali 130 i 107 za kwotę 150 tys. zł oraz zakupiono sprzęt komputerowy do biblioteki i wyposażono pracownię komputerowo–poligraficzną oraz pracownię poligraficzną w budynku PO.

W roku szkolnym wyremontowano korytarz na I piętrze, zakupiono wyposażenie do trzech sal lekcyjnych, wymalowane zostały trzy sale lekcyjne (2, 34, 35) oraz sale lekcyjne w internacie. Z pomieszczenia biblioteki wygospodarowano jedną salę lekcyjną, w której został przeprowadzony kapitalny remont.

Staraniem dyrektora Zbigniewa Marciniuka wybudowano i wykończono trzykondygnacyjny budynek połączony z istniejącym budynkiem szkoły. Obecnie nowy budynek mieści bibliotekę z czytelnią, sale lekcyjne oraz klimatyzowaną salę konferencyjną. Powierzchnia użytkowa dobudowanej części wynosi 1594 m2. Środki na budowę i wyposażenie zabezpieczyło Starostwo Powiatowe w Garwolinie.

W dniu 8 września 2004 r. odbyło się uroczyste otwarcie szkolnej Sali Tradycji, która po wielu latach funkcjonowania wymagała starannego remontu i nowej aranżacji. Wiele eksponatów oddano do renowacji, aby odzyskały swoją dawną świetność. Wszystko to dokonało się pod fachowym okiem pracowników Muzeum Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Z inicjatywy dyrektora Z. Marciniuka powstały nowe kierunki kształcenia: technik poligraf i technik informatyk.

Uczniowie naszej szkoły mieli nie tylko zdobywać wiedzę na lekcjach, lecz także ją weryfikować w kontaktach z młodzieżą z innych krajów. Dlatego w roku szkolnym 2003/2004 kontynuowany był unijny program „Sokrates Comenius”, w ramach którego realizowana była polsko–belgijska wymiana młodzieży. Od 26 marca do 9 kwietnia 2003 r. gościliśmy dwudziestodziewięcioosobową grupę młodzieży z Brugii, a w czerwcu – dwudziestodziewięcioosobowa grupa uczniów i nauczycieli  z naszej placówki złożyła rewizytę w Belgii.

Pod hasłem „Tak daleko, a tak blisko” odbywała się międzynarodowa wymiana młodzieży z Białorusią. Pierwsza wymiana miała miejsce w lipcu 2004 roku, wtedy to uczniowie wraz z opiekunami z Białorusi przebywali w Garwolinie. Program pobytu gości obejmował: zwiedzanie szkół, spotkanie z władzami miasta i powiatu oraz poznanie historii i kultury naszego kraju. W tym celu zorganizowano wycieczki do Lublina, Kazimierza, Nałęczowa, Warszawy oraz wycieczki po powiecie garwolińskim. Uczniowie uczestniczyli też w warsztatach plastycznych w Łucznicy. Jeszcze dwukrotnie gościliśmy uczniów i ich opiekunów w naszym kraju, co miało miejsce na przełomie lipca i sierpnia 2005 roku oraz w lipcu 2006 roku.

Od 1 sierpnia 2004 r. przez dwa tygodnie uczniowie z Garwolina gościli w mieście Gorki na Białorusi. Program pobytu obejmował spotkanie z władzami miasta Gorki, zwiedzanie galerii malarstwa i Muzeum Etnograficznego. Uczniowie byli także w najstarszej w Europie Akademii Rolniczej. Uczestnicy wymiany zwiedzili Mińsk – stolicę Białorusi, a w drodze powrotnej Chatyń – miejsce upamiętniające zbiorowe mordy dokonane na mieszkańcach przez hitlerowskiego najeźdźcę. Gościli także w Szkole Rzemiosł Artystycznych w Gorki oraz w Szkole Jeździeckiej. Wiele przeżyć dostarczył wyjazd do historycznej miejscowości Lenino, który okazał się żywą lekcją historii i pozostanie na długo w pamięci młodzieży. Druga rewizyta miała miejsce w październiku 2006 roku. Uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w obchodach 63 rocznicy bitwy pod Lenino oraz  zobaczyć i stąpać po ziemi zroszonej krwią naszych Rodaków spoczywających w zbiorowych mogiłach w Lesie Katyńskim. Uczniowie zwiedzili także Cerkiew Opieki Matki Boskiej w Smoleńsku.

W roku szkolnym 2006/2007 rozpoczęła się wymiana polsko–niemiecka zgodnie z podpisaną wcześniej przez dyrekcję szkoły umową o wymianie młodzieży z Liceum w Uelzen (Dolna Saksonia). Już w październiku 2006 roku przybyli do nas uczniowie z Niemiec, zaś młodzież z naszej szkoły przebywała w Uelzen w marcu 2007 roku. Organizatorzy wymiany zagwarantowali wiele atrakcji, uczniowie zwiedzali ciekawe miejsca przybliżające historię oraz kulturę obu narodów. Młodzież obu krajów miała możliwość poznać na żywo atmosferę i zwyczaje panujące w rodzinach. Miała również okazję sprawdzić swoją znajomość języka niemieckiego.

Materiały dokumentujące wymianę młodzieży prezentowane były na konferencji w Siedlcach „Miejsce polskiej szkoły w programach edukacyjnych Unii Europejskiej”. 

Zgodnie z programem wychowawczym szkoły kontynuowany był program wycieczek szkolnych. Odbyły się wycieczki m.in. do Pragi czeskiej, Krakowa, Zakopanego, Lublina, Kazimierza Dolnego. Atrakcją był wyjazd na biwak nad Zalew Zegrzyński „Integracja pod żaglami”, w którym wzięły udział dwie klasy: I TI pana Adama Wyskwara i IIc LO pana Dariusza Brzozowskiego. Do dyspozycji młodzież miała cztery jachty żaglowe. Zajęcia na jachtach prowadzili wykwalifikowani sternicy.

Od roku 2003/2004 poza wyjazdami klasowymi opiekun Samorządu Szkolnego pan Marek Piotrowski organizował wycieczki dla uczniów wyróżniających się w nauce i zaangażowanych w życie społeczności szkolnej. Takie wycieczki odbyły się do Lwowa, Krakowa, Gdańska, Zamościa i Kazimierza Dolnego.

W roku szkolnym 2005/2006 realizowane były dwa projekty – „Szkoła  Marzeń”, który miał na celu zwiększenie szans edukacyjnych i życiowych uczniów pochodzących ze środowisk wiejskich, liderem projektu był pan Edward Czypionka; drugi to „Szkoła Ucząca się”, który służył rozwojowi organizacyjnemu szkoły i doskonaleniu pracy nauczycieli.

W roku szkolnym 2006/2007 realizowany był program „Uczniowie z klasą”. Celem projektu było zwrócenie uwagi na samodzielność uczniów, pracę w grupie, pracę metodą projektu, rozwiązywanie problemów. Program stworzył okazję do wymiany opinii i nawiązania współpracy pomiędzy uczniami z różnych szkół w całej Polsce. Każdy uczeń, który brał udział w programie otrzymał tytuł „Uczeń z klasą”. Organizację całej akcji powierzono pani Annie Świszcz.

We wrześniu 2003 roku oficjalnie wznowił działalność Szkolny Klub Honorowych Dawców Krwi. Młodzież naszej szkoły bardzo licznie bierze udział w zorganizowanych akcjach krwiodawstwa, jak również chętnie oddaje krew indywidualnie.

W październiku 2005 roku  szkoła przystąpiła do ogólnopolskiej akcji organizowanej przez PCK pod hasłem „Młoda Krew Ratuje Życie”, w której bierze udział do chwili obecnej. Od września 2003 roku do maja 2007 roku 551  krwiodawców z ZSP nr 1 oddało aż 247,95 litrów krwi!

22 marca 2004 roku po raz pierwszy zorganizowane zostały Targi Edukacyjne. Wzięło w nich udział 19 szkół wyższych, z każdym rokiem chętnych do zaprezentowania swojej oferty edukacyjnej było więcej i tak: w roku szkolnym 2004/2005 prezentowało się 23 uczelnie, w roku szkolnym 2005/2006 liczba uczelni zwiększyła się do 28, w roku szkolnym 2006/2007 w targach wzięły udział 32 szkoły wyższe. W trakcie targów przedstawiciele uczelni przybliżali kierunki kształcenia, zapoznawali z kryteriami przyjęć, a przy stoiskach uczniowie mogli zasięgnąć dodatkowych informacji. Na stoiskach można było się zaopatrzyć w ulotki, plakaty, różnorodne gadżety oraz prezentacje multimedialne szkół. Celem targów jest pomoc uczniom w dokonaniu trafnego wyboru kierunku kształcenia.

Każdego roku odbywały się powszechne wybory do Zarządu Samorządu Szkoły, poprzedzone kampanią wyborczą, podczas której rozdawano ulotki, rozwieszano plakaty, nadawano komunikaty wyborcze przez radiowęzeł, a także organizowano apel, na którym każdy z kandydatów przedstawiał krótko swój program.

Dyrekcja szkoły dbała o to, aby uczniowie mogli poznać pracę naszych przedstawicieli w Sejmie, w tym celu zorganizowano 29 października 2004 roku spotkanie z panem posłem Marianem Piłką, zaś 27 stycznia 2005 roku odbyło się spotkanie młodzieży z panią poseł Stanisławą Prządką.

W ramach programu „Świat bliżej nas” 10 stycznia 2005 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie odbyło się spotkanie młodzieży z przedstawicielami ambasady Chińskiej Republiki Ludowej. Tematem spotkania była historia, kultura i tradycje Chin ze szczególnym uwzględnieniem obrzędów związanych z obchodami Nowego Roku.

2 listopada 2006 roku przybył na spotkanie z młodzieżą radca ambasady Izraela Yossef Levy. W obu spotkaniach uczestniczyli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.

Każdego roku szkoła uczestniczy w Ogólnopolskim Rajdzie Kościuszkowskim, w którym od wielu lat zajmuje I miejsce jako najlepsza grupa rajdowa. Od 2003 roku młodzież okazale prezentowała się w nowych, barwnych strojach nawiązujących do czasów Insurekcji Kościuszkowskiej, uszytych przez uczniów Technikum Odzieżowego.

2 maja 2004 roku szkoła wzięła udział w wielkiej imprezie plenerowej w Siedlcach z okazji przystąpienia Polski do Unii Europejskiej pod hasłem „Święto Ziemi w Zjednoczonej Europie”. Nasi uczniowie zaprezentowali godzinny występ oraz przygotowali stoisko promujące szkołę.

W roku szkolnym 2003/2004 na kółku dziennikarskim rozpoczęto redagowanie i wydawanie gazety szkolnej „Eureka”, której pierwszy numer ukazał się w październiku 2003 roku. Liderami zespołu redakcyjnego byli uczniowie Łukasz Janiec i Łukasz Korycki. Opiekunem gazetki była pani Katarzyna Goliszewska–Szadura wspierana od 2004 roku przez panią Agnieszkę Karwowską. Gazeta odniosła wiele sukcesów m.in. w roku szkolnym 2004/2005 zwyciężyła w konkursie „Redaktor Uczeń” zorganizowanym przez „Tygodnik Siedlecki”. Pierwsze miejsce gazeta zajęła również w konkursie „Lokalna historia na łamach gazet szkolnych”, zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki, a w XIII Ogólnopolskim Konkursie Czasopism Szkolnych „Pałuckie Pióro 2006” otrzymała II nagrodę.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 dwukrotnie zdobył tytuł „Najlepszej Szkoły”, w III i IV edycji Regionalnego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej.

W szkole organizowane były debaty poruszające współczesne problemy np.: debata na temat eutanazji, „Granice tolerancji”, debata na temat „Bezrobocie wymóg gospodarki, czy brak aktywności”, debata na temat „Koalicja na rzecz oświaty” zorganizowana w Urzędzie Miasta w ramach programu „Szkoła Marzeń”. W Urzędzie Miasta odbyły się też symulacje negocjacji w ramach ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Zostań Negocjatorem” pod hasłem „Przyszłość jednoczącej się Europy i jej regionów”.

Szkoła bierze udział w wielu akcjach charytatywnych m. in. „Zdążyć z pomocą” „Góra grosza”, „Szkoło pomóż i ty”,  prowadzono też zbiórkę na misje „Dzieci ulicy”, współpracuje ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Liver”. Organizuje również pomoc dla dzieci najbardziej potrzebujących na swoim terenie np.: dzieci z Pogotowia Opiekuńczo-Wychowawczego w Izdebnie, ze Szpitala Neuropsychiatrii Dziecięcej w Garwolinie. Prowadzona jest też długoletnia współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom „Przystań”. Uczniowie ZSP nr 1 pomagają dzieciom w nauce oraz każdego roku samorząd uczniowski organizuje swoim podopiecznym paczki świąteczne. Każdego roku ponad 20 wolontariuszy kwestuje na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Akcje charytatywne prowadzone były również dla dzieci mieszkających poza granicami naszego kraju – zbiórka dla dzieci poszkodowanych w Biesłanie, oraz trzykrotnie pomagaliśmy dzieciom z Ukrainy z parafii Kamienny Bród.

Ważnym zagadnieniem w pracy wychowawczej szkoły jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez udział w akcjach „Sprzątanie Świata” oraz udział w konkursie „Odzyskana Przyroda”. Celem tych działań jest selektywna zbiórka odpadów oraz wzrost świadomości ekologicznej.

25 maja 2006 roku ZSP nr 1 z Powiatową Stacją Sanitarno–Epidemiologiczną zorganizował akcję z okazji „Światowego Dnia bez Tytoniu”. Uczniowie szkoły przeszli w barwnym korowodzie ulicami miasta głosząc antynikotynowe hasła oraz rozdawali ulotki. Następnie w Garwolińskim Ośrodku Kultury zaprezentowali spektakl pod hasłem „Tak twierdzą starzy i młodzi palenie tytoniu nam wszystkim szkodzi”.

Uczniowie szkoły każdego roku biorą udział w obchodach „Dni Garwolina i Powiatu Garwolińskiego”. Szkoła prowadziła współpracę z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną, z Poradnią Uzależnień, ze Związkiem Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz ze Związkiem Sybiraków. Uczniowie uczestniczyli w pocztach sztandarowych tych organizacji podczas uroczystości patriotycznych. Od wielu lat dobrze układa się współpraca z Powiatową Komendą Policji. Każdego roku przedstawiciele Wydziału Prewencji zapoznają młodzież z zachowaniami rodzącymi przemoc oraz z odpowiedzialnością nieletnich za swoje czyny. Natomiast przedstawiciele Sekcji Ruchu Drogowego promują zachowania poprawiające stan bezpieczeństwa w szkole i na drodze.

14 kwietnia 2005 roku ZSP nr 1 zorganizował w Garwolińskim Ośrodku Kultury I Powiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej „Eurowizja 2005”. Podobne konkursy odbyły się w 2006 i 2007 roku, organizatorami festiwali byli pani Anna Maszkiewicz i pan Andrzej Ostolski.

W maju 2005 roku uczniowie po raz pierwszy prezentowali szkołę i Klub Europejski w Paradzie Schumana w Warszawie. Podczas uroczystości Klub Europejski otrzymał puchar i dyplom za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Klub Europejski 2005”. 13 maja 2006 r. uczniowie po raz drugi uczestniczyli w Paradzie Schumana – otrzymali dyplom za zajęcie I miejsca w Ogólnopolskim Konkursie „Masz pomysł na Paradę Schumana” oraz dyplom za zajęcie I miejsca w ogólnopolskim konkursie „Moja firma w Unii Europejskiej”. Po raz trzeci uczniowie uczestniczyli w Paradzie Schumana 12 maja 2007 roku.

W listopadzie 2003 r. obchodzono w szkole Dzień Tolerancji. Głównym tematem tego spotkania było wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. W spotkaniu wziął udział przedstawiciel firmy AVON Kevin Johnston, który przekonywał młodzież, że po wstąpieniu do UE naród nie traci swojej tożsamości.

20 listopada 2004 roku ponownie obchodzono Dzień Tolerancji. Przedstawiono rolę tradycji w erze globalizacji. Zaprezentowano obrzędy, tradycje, stroje, kulturę i historię wybranych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę.

16 listopada 2005 roku podczas obchodów Dnia Tolerancji poruszono problem globalizacji religii w imię pokoju. Ten szczególny dzień zadedykowany był Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który dążył do dialogu przedstawicieli różnych religii, do zjednoczenia ludzkości w jedną wielką rodzinę w imię pokoju i pojednania.

W szkole dwukrotnie gościł ks. bp Henryk Tomasik. Pierwsza wizyta miała miejsce w dniu 23 maja 2005 r., natomiast druga odbyła się w rocznicę śmierci papieża Jana Pawła II. Ksiądz biskup odprawił uroczystą mszę, wygłosił katechezę dla młodzieży, a potem spotkał się z pracownikami szkoły.

We wrześniu 2003 r. powstał zespół taneczny „Cheerleaders”. Zespół swoimi występami uświetniał wszystkie uroczystości szkolne oraz reprezentował szkołę w licznych konkursach. Na III Festiwalu Szkolnych Zespołów Tanecznych „Cheerleaders” z regionu siedleckiego zajął II miejsce, a na III Mistrzostwach Mazowsza Zespołów Cheerleaders zajął V miejsce. Opiekunem zespołu była pani Dorota Starzyńska.

Zespół muzyczny prowadzony przez pana Andrzeja Ostolskiego uświetniał swoimi występami wszystkie imprezy i uroczystości szkolne, miał też duże osiągnięcia: II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Komu Piosenkę Komu”, I miejsce w Mazowieckim Festiwalu „Tulipanada” i wyróżnienie w Ogólnopolskim Festiwalu „Debiuty 2004”otrzymał Piotr Kotlarski. Martyna Sadzikowska zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Piosenki Różnej.

19 grudnia 2006 r. zainaugurowana została działalność Klubu Olimpijczyka. Głównym inicjatorem utworzenia tego klubu był Paweł Walecki, wtedy przewodniczący Zarządu Samorządu Szkoły, wspierany przez nauczyciela wychowania fizycznego pana Marka Łoniewskiego. Po wielu staraniach, szkoła znalazła się wśród 168 szkół, w których prowadzona jest działalność takiego klubu. Na uroczystość inauguracji zawitał Marian Sypniewski – legenda polskiego floretu, który przekazał na ręce dyrektora szkoły pana Zbigniewa Marciniuka certyfikat PKOL, a opiekunowi klubu, panu Markowi Łoniewskiemu flagę komitetu. Mistrz floretu przedstawił zebranym istotę posługiwania się floretem i szpadą, a potem odpowiadał na pytania uczniów.

3 kwietnia 2007 r. na zaproszenie klubu przybył Andrzej Supron – legenda polskich zapasów, który opowiadał o swojej przygodzie z zapasami.

Tradycją szkoły jest organizowanie stałych uroczystości, do których należy zaliczyć: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, wigilia dla uczniów i pracowników szkoły, jasełka, koncert kolęd, uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, studniówki, Mikołajki, Walentynki, Święto Niepodległości.

Od 24 kwietnia 2007 r. obowiązki p.o. dyrektora szkoły starosta powiatu garwolińskiego powierzył pani Barbarze Sewruk. Pełniła tę funkcję do 31 sierpnia 2007 r.

Od 1 września 2007 r. Dyrektorem szkoły został mianowany p. Ryszard Zawadka. Jego zastępcami zostali: ds. dydaktycznych – p. Dariusz Stanaszek, ds. wychowawczych –      p. Agnieszka Janiec, ds. kształcenia dorosłych – p. Grażyna Dąbrowska. Kierownikiem internatu została p. Agnieszka Szyszkowska. Nowa dyrekcja kontynuowała zapoczątkowane przez Dyrektora p. Zbigniewa Marciniuka remonty budynków i pomieszczeń szkolnych. Dokonano remontu pracowni, szatni i łazienek w internacie. Zaadoptowano pomieszczenia  na siłownię. Dokonano kapitalnego remontu małej sali gimnastycznej. Zmodernizowano           i rozszerzono działanie monitoringu w szkole i w internacie.

1 września 2010 r. powołano wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego, którym została p. Celina Zych. W grudniu 2010 r. p.o Dyrektora został p. Dariusz Stanaszek.

 Z dniem 1 września 2011 Starosta Garwoliński p. Marek Chciałowski powołała na stanowisko Dyrektora ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie p. Hannę Wilczek. Na zastępców Dyrektora zostali powołani:

p. Ewa Toporkiewicz – wicedyrektor do spraw dydaktycznych;
p. Marek Piotrowski – wicedyrektor do spraw wychowawczych;
p. Marzena Mikulska – wicedyrektor Szkoły dla Dorosłych i kształcenia zawodowego.

Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie

Nowa Dyrektor Hanna Wilczek na rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 w swoim pierwszym wystąpieniu życzyła uczniom i nauczycielom wiele cierpliwości, wytrwałości i sukcesów. Nowo wybrana p. Dyrektor kontynuowała rozpoczęte w 2010 roku przygotowania do obchodu 50−lecia naszej szkoły.

Dyrektor Hanna Wilczek na rozpoczęciu roku szkolnego 2011/2012 r.

W związku z przygotowaniami do tego wydarzenia przeprowadzono szereg prac remontowych m.in. wymieniono poszycie dachowe na świetlicy szkolnej, naprawiono ogrodzenie szkoły od ulicy Warszawskiej, odnowiono i pomalowano pokoje w internacie, wyremontowano i pomalowano elewację starej części budynku szkoły, wyremontowano korytarze szkolne, pomalowano sale, przebudowano sieć teleinformatyczną. Na zewnętrznej ścianie budynku od strony ul. Kościuszki umieszczono logo z nazwą szkoły, wykonano tablicę upamiętniającą 50-lecie szkoły. Wszystkie prace remontowo−budowlane zostały przeprowadzono przez pracowników szkoły z pieniędzy pozabudżetowych. Dzięki sponsorom i zaangażowaniu p. kierownik Joanny Zielińskiej i p.o. Dyr. Dariusza Stanaszka.

Odnowiona zewnętrzna ściana budynku od strony ul. Kościuszki z logo i nazwą szkoły

Pamiątkowa tablica z okazji 50-tej rocznicy powstania szkoły

Aby upamiętnić to wyjątkowe wydarzenie przygotowano znaczek okolicznościowy, logo szkoły, foldery, plakaty, banery, teczki, torebki. Wydano książkę o historii szkoły, nakręcono film o szkole, został wydany specjalny numer gazetki szkolnej „Eureka”. Przygotowano stronę internetową zawiązaną z 50-leciem na której umieszczono zdjęcia z historii szkoły, zorganizowano pokaz slajdów, zakupiono i przygotowano znicze, które zapalono na grobach byłych pracowników szkoły. Ponadto na korytarzach i w salach przygotowano szereg gazetek ściennych przedstawiających historię szkoły. W bibliotece szkolnej została zaprezentowana wystawa kronik szkolnych i sportowych.
Obchody pięćdziesiątej rocznicy powstania ZSP nr 1 im. Bohaterów Westerplatte rozpoczęły się 24 września 2011 roku (w sobotę). Na zjazd absolwentów zgłosiło się około 600 osób. Większość zadeklarowała chęć wzięcia udziału w wieczornym balu.

Uroczysta msza z okazji 50-lecia powstania szkoły

Pamiątkowe zdjęcie przed kościołem M.B. Częstochowskiej w Garwolinie

 

 Przemarsz ulicami miasta

 

Goście zaproszeni na uroczystość

Uroczystość przed budynkiem szkoły

Spotkanie absolwentów po latach z wychowawcą

Dyrektor Hanna Wilczek z p. Dariuszem Stanaszkiem podczas poloneza

Absolwenci w czasie balu

Z inicjatywy p. Hanny Wilczek, Dyrektora ZSP nr 1 w Garwolinie przeprowadzono budowę kompleksu boisk sportowych. Z nowo wybudowanych obiektów uczniowie mogli korzystać już w roku szkolnym 2012/2013. Wybudowano:
·         boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej 22x44 m;
·         boisko do koszykówki o nawierzchni syntetycznej 17x30 m;
·         bieżnia o nawierzchni syntetycznej 5x70 m;
·         skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej;
·         rzutnia do pchnięcia kulą;
·         przeprowadzono zagospodarowanie terenu.

Boisko do koszykówki oddane do użytku w 2012 r.

Skocznia do skoku w dal z rozbiegiem o nawierzchni syntetycznej

Rzutnia do pchnięcia kulą

Inwestycja został sfinansowana przez organ prowadzący, który docenił sukcesy sportowe uczniów. We wrześniu 2011 roku szkoła otrzymała puchar dla najbardziej usportowionej szkoły. Należy podkreślić, że młodzież oraz nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Garwolinie od wielu lat biorą udział w różnorakich zawodach, turniejach i meczach sportowych. Popularny „Ekonomik’’ uczestniczył w zawodach sportowych na każdym szczeblu, od zawodów o mistrzostwo Polski po zawody regionalne, powiatowe, mityngi i zawody okolicznościowe o Puchar Burmistrza, Starosty czy Dyrektora Szkoły. Sportowcy z „Ekonomika’’ wyjeżdżali na zawody sportowe do bardzo wielu miejsc: Wrocławia, Bydgoszczy, Rzeszowa, Warszawy, Siedlec i wielu innych. Trudno zliczyć wszystkie sukcesy i je wymienić, ale zdobyliśmy bardzo wiele medali złotych, srebrnych i brązowych, pucharów, dyplomów, i różnych nagród.

 

Dyrektor Hanna Wilczek i Przewodniczący ULKS „Ekonomik’’  Marek Łoniewski odbierają nagrodę dla najbardziej usportowionej szkoły

Pan Marek Łoniewski z drużyną koszykówki dziewcząt

Pan Sławomir Miernicki z lekkoatletkami

 

Trofea sportowe

Dyrektor Hanna Wilczek podjęła również decyzję o przeniesieniu pokoju nauczycielskiego do świetlicy szkolnej. W wakacje przeprowadzono remont. Nauczyciele otrzymali większy i przestronny pokój. Został też stworzony aneks kuchenny z mikrofalą, kuchnią i ekspresem do kawy. Świetlica szkolna i sklepik szkolny „Pod Kogutkiem” zostały przeniesione do dawnego pokoju nauczycielskiego.

 

Projekty

Szkoła jest nie tylko miejscem nauki, lecz także stwarza możliwość rozwoju zainteresowań uczniów. Dzięki udziałom w projektach nasi uczniowie mogli poznawać nowych ludzi i nowe miejsca byli m.in. w Norwegii, Belgii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii.

Nasi uczniowie w Norwegii 2013 r.

Na początku roku szkolnego 2011/2012 dyrekcja szkoły podjęła decyzję o rozpoczęciu współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego. Dzięki czemu rozpoczęto realizację projektu współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie oraz Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej pod nazwą „Narkotyk śmierci dotyk”. Koordynatorami działań na terenie szkoły i poza nią były p. Sylwia Kozyra i p. Anna Przybysz. Nauczyciele wzięli udział w warsztatach z zakresu profilaktyki uzależnień „Negatywne zjawiska związane z używaniem substancji odurzających” odbyła się również debata „Rola rodziny w zapobieganiu narkomanii i innym patologiom”.

Warsztaty z zakresu uzależnień

Kolejny projekt do którego szkoła przystąpiła z inicjatywy p. Dyr. Hanny Wilczek   to „Integracja w lokalnej gazecie”. W projekcie wzięła udział młodzież planująca w przyszłości studia dziennikarskie. Owocem warsztatów był dodatek „Szuflada” do Gazety Kulturalno–Informacyjnej „Nasz Wspólny Powiat”. Koordynatorami projektu na terenie szkoły były p. Paulina Zadrożna i p. Agnieszka Karwowska.
 
W szkole do 2012 r. realizowano również projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji” w ramach, którego rozwijano kompetencje: matematyczne, informatyczne, językowe oraz przedsiębiorcze. W realizację programu nadzorowali następujący nauczyciele: p. Ewa Flaga, p. Małgorzata Mąkosa, p. Justyna Wałachowska, p. Tomasz Turek, p. Barbara Kret, p. Anna Barcikowska, p. Natasza Mikulska, p. Celina Zych.

Podsumowanie projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”

 
Od 2009 do 2012 roku ZSP nr 2 w Garwolinie pełnił rolę Regionalnego Ośrodka „Projektu Informatyka+” dla województwa mazowieckiego. Informatyka+ był to ponadregionalny projekt edukacyjny z zakresu informatyki i technologii informacyjno–komunikacyjnych. Główną siedzibą projektu była Wyższa Szkoła Informatyki w Warszawie. W projekcie brało udział blisko 100 szkół Ponadgimnazjalnych z pięciu województw. Realizatorami projektu w naszej szkole byli: p.Marta Ozóg i p. Jacek Mucha.

Podsumowanie projektu „Informatyka+”

Od 1 października 2012 rozpoczęła się realizacja projektu „IT Szkoła”.

W roku szkolnym 2013/2014 młodzież naszej szkoły wraz z wychowawcami i pedagogami szkolnymi wzięła udział w programie „Archipelag Skarbów” (op. p. Sylwia Kozyra, p. Anna Przybysz). Hasłem przewodnim tych spotkań było pokazanie, że warto żyć „pełnią własnych skarbów”, podejmować rozsądne wybory już teraz, aby w życiu dorosłym zbierać plon tych przemyślanych decyzji. Program obejmował dwa mityngi, z których każdy trwał około czterech godzin lekcyjnych. W trakcie każdego z nich prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, podczas których uczestnicy otrzymywali od realizatorów nagrody  w podziękowaniu za zaangażowanie.

Uczniowie podczas ćwiczeń programu „Archipelag Skarbów”

Na jesieni 2013 r. uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w międzynarodowy projekt „Crea tu ley” (stwórz prawo), który był zrealizowany w ramach akcji 1.3 „Programu Youth in Action” (Młodzież w Działaniu). Projekt miał na celu edukację młodzieży w zakresie funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej i składał się z dwóch części. Pierwsza część polegała na wymianie doświadczeń uczniów na platformie internetowej. Uczestnicy projektu pochodzili z 3 krajów − Polski, Rumunii i Hiszpanii. W czasie trzymiesięcznej pracy mieli okazję zapoznać się ze strukturami UE, jak również poznać opinię swoich rówieśników na temat Unii. Druga część, praktyczna odbyła się w Hiszpanii. 8 uczestników z Polski reprezentowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie (Kamil Gorzelski z IIId LO i Adrian Procek z III TI), wzięło udział w międzynarodowym spotkaniu młodych w hiszpańskiej Galicji.

Wizyta w hiszpańskiej Galicji 2013 r.

Członkowie Młodzieżowego Klubu Europejskiego pod opieką p. Anny Maszkiewicz realizowali projekt edukacyjno-wychowawczy pt. „Podróż po Europie”. Projekt skierowany był do grupy pięcioletnich przedszkolaków z Przedszkola nr 8 w Garwolinie. W ramach projektu „Filozofia z pasją. Pytaj! Odkrywaj! Poznawaj!” nasi najlepsi uczniowie z klasy II a 20 maja 2014 r. uczestniczyli w wykładach i warsztatach prowadzonych przez pracowników Wydziału Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Problematyka warsztatów obejmowała zagadnienia z zakresu filozofii, przyrodoznawstwa, kulturoznawstwa, retoryki stosowanej oraz autoprezentacji.

Uczniowie naszej szkoły przed budynkiem Uniwersytetu Lubelskiego

W dniu 18 marca 2014 r. uczniowie klas IV a i IV c technikum ekonomicznego brali udział w spotkaniu w ramach projektu „USAMODZIELNIJ SIĘ”. Projekt wspierała Poczta Polska oraz Narodowy Bank Polski. Podczas dwugodzinnego spotkania trenerzy pokazali młodym ludziom jakie są możliwości rozwijania kariery i kontynuowania edukacji po maturze. Ponadto od 2014 roku uczniowie biorą udział w dwóch projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Zainwestuj w siebie” i „Zwiększenie potencjału szkół zawodowych na Mazowszu”
 
Od roku szklonego 2013/2014 uczniowie wraz z opiekunami p. Anetą Winek, p. Sylwią Kozyrą,   i p. Edytą Kacprowicz uczestniczą w ogólnopolskim projekcie „Poczytaj mi przyjacielu”prowadzonym przez Centrum Edukacji Globalnej (koordynatorem projektu jest p. Agnieszka Karwowska).

Czytanie bajek w Przedszkolu „Plastuś’’ w Garwolinie

Czytanie bajek w Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa’’

Uczniowie szkoły aktywnie uczestniczą w uroczystościach historycznych takich jak: Rocznica Bombardowania Garwolina; Rajd Kościuszkowski. W szkole odbywają się: Sympozja Kościuszkowskie, debaty społeczne np. „Bezpieczeństwo to nasza wspólna sprawa”, „Patriotyzm wczoraj, a dziś – konfrontacja pokoleń”.

Przedstawienie z okazji 74 rocznicy bombardowania Garwolina

Rajd Kościuszkowski w Maciejowicach

Raz w roku odbywa się Maraton Pisania Listów, akcja „Góra Grosza”, czy udział w zbiórce Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wśród uczniów promowany jest zdrowy styl życia odbywają się spotkania z dietetykami. Kilka razy w roku odbywa się Akcja Honorowego Oddawania Krwi.

Maraton pisania listów 2012 r.

Liczenie pieniędzy z „Góry Grosza” 2013 r.

Akcja honorowego krwiodawstwa

Ponadto organizowane są: Dni Kariery, Powiatowe Targi Edukacyjne, Dni Konsumenta, Dni Języków Obcych, Dzień Tolerancji. W roku szkolnym 2012/2013 odbyły się Dni Kultury Żydowskiej. W roku szkolnym 2013/2014 po raz pierwszy zorganizowano „Tydzień Edukacji Globalnej”. Aktywnie uczestniczymy w Paradzie Schumana w Warszawie.

Dzień Tolerancji 2013 r.

Nasi uczniowie podczas Parady Schumana

Uroczyste rozpoczęcie Tygodnia Edukacji Globalnej

Tradycją szkoły jest organizowanie stałych uroczystości, do których należy zaliczyć: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, wigilia dla uczniów i pracowników szkoły, jasełka, koncert kolęd, uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, studniówki, Mikołajki, Walentynki, Święto Niepodległości, Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata; Dni Papieskie, Eurowizja. W szkole działa kółko teatralne, dziennikarskie, zespół wokalno−instrumentalny. Klub Europejski, Szkolny Klub Sportowy.

2014/2015

Projekty

W roku szkolny 2014/2015 w szkole realizowano projekty mające rozwijać pasje uczniów. I tak w 2014 roku szkoła przystąpiła do projektu unijnego „Zainwestuj w siebie!” w ramach którego odbywały się pozalekcyjne zajęcia dydaktyczno-wychowawcze z przedmiotów ogólnokształcących (matematyka, język angielski, polski)oraz zawodowych mających na celu przygotowanie uczestników projektu do egzaminów zawodowych z części praktycznej. Odbyło się także doradztwo indywidualne, którego głównym celem był stworzenie indywidualnej ścieżki kariery.

Ponadto realizowano projekt „Szkoła Kluczowych Kompetencji. Program rozwijania umiejętności uczniów szkół Polski Wschodniej”.

W ramach projektu „Od edukacji globalnej do odpowiedzialności za świat” w naszej szkole odbyły się dwa spotkania z panią Martą Kostulską – wolontariuszką z Tajlandii.
Realizowano również projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS", w którym brali udział uczniowie klas Technikum Ekonomicznego (koordynator projektu p. Jolanta Konarzewska). Dzięki udziałowi w projekcie mogli poznać historię ubezpieczeń, zadania realizowane przez ZUS, rodzaje ubezpieczeń społecznych, należnych świadczeń oraz obowiązków płatników składek wobec ZUS. Jest to projekt edukacyjny, jego celem jest wykształcenie u młodych ludzi świadomości w zakresie ubezpieczeń społecznych. Kolejny projekt „Deutsch Wagen Tour”, czyli kolorowy niemiecki z dostawą do ucznia, który w Polsce realizowany jest od 2009 roku. Dzięki zaangażowaniu p. Ewy Chodakowskiej i wsparciu p. Agnieszki Karwowskiej jeden z tych niezwykłych lektorów zawitał do nas 9 czerwca 2015 roku. Zajęcia odbyły się w dwóch grupach i rzeczywiście „Deutsch Wagen Tour” stawia na śmiech i zabawę, o czym mogli przekonać się nasi uczniowie.

Udział w międzynarodowym projekcie BUTTERFLY „Ucz się, jak się uczyć”, którego twórcą jest Toni Buzan. Na prośbę profesora uczniowie naszej szkoły wykonali motyle, stworzyli definicję nauczyciela i uczenia się w języku angielskim. Po raz kolejny uczniowie realizowali projekt profilaktyczny „Archipelag Skarbów” (op. p. Sylwia Kozyra, p. Anna Przybysz) oraz projekt „Poczytaj mi przyjacielu”, którego głównym zadaniem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży (op. Agnieszka Karwowska).

Od 2013 roku uczniowie szkoły brali udział w Narodowym Czytaniu. Należy podkreślić, że akcje zapoczątkowano w 2012 roku z okazji 200-lecia Drugiej Wojny Światowej i najazdu Napoleona na Rosję, podczas którego miał miejsce opisany w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza ostatni zajazd na Litwie. Akcję zorganizowała prezydent Polski Bronisław Komorowski, a pomysłodawcą projektu była p. Agnieszka Celeda. Pomysłodawcy pragnęli, aby literatura narodowa nie była tylko przedmiotem nauczania w szkolnego, ale stała się obecna w szeroko rozumianym życiu społecznym. 27 września 2013 roku odbyło się czytanie utworów wybitnego komediopisarza Aleksandra Fredry. To pierwsze i jakże ważne wydarzenie w życiu szkoły zorganizowało kółko teatralne pod kierunkiem p. Marzeny Tudek. Na auli uczniowie odczytali fragmenty z „Zemsty” i „Ślubów panieńskich” w strojach oddających charakter epoki, w której tworzył Fredro. Aby jeszcze bardziej podkreślić znaczenie tego wydarzenia i zaangażować brać szkolną, uczniowie biorący udział w projekcie „Poczytaj mi przyjacielu” zorganizowali zajęcia w przedszkolu „Akademia Pana Kleksa”. Maluchy poznały nie tylko przygody „Małpy w kąpieli” czy „Pawła i Gawła”, ale też mogły wysłuchać słynnej piosenki Papkina „Oj, kot” w wykonaniu Romana Polańskiego.

Trzecią edycję Narodowego Czytania 6 września 2014 r. również objął swoim patronatem prezydent Bronisław Komorowski. Odczytywano fragmenty Sienkiewiczowskiej Trylogii. 

Osiągnięcia

Nasi uczniowie mogli wykazać się swoją wiedzą w licznych konkursach i olimpiadach. W IV Powiatowej Lidze Przedmiotowej z Języka Rosyjskiego III m. zajęła Sylwia Krzysztoszek (op. Ewa Pęcak).W VIII edycji Konkursu Rozrywki Matematyczne uczniowie naszej szkoły Przemysław Fierka i Mikołaj Samulak zajęli II miejsce. W XIII Regionalnym Konkursie Wiedzy Ekonomicznej do finału zakwalifikowało się troje uczniów: Wioleta Ozimek, Anna Zagrodzka i Michał Rogulski (op. P. Anna Maszkiewicz, p. Eliza Kuźma i p. Urszula Niezgoda). Ponadto nasza szkoła otrzymała tytuł „Najlepszej Szkoły” oraz nagrody rzeczowe.

Do II etapu III Ogólnopolskiego Konkursu Programistycznego PING organizowanego przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie zakwalifikował się Antoni Żelazo (op. Jacek Mucha). Znalazł się w grupie 29 najlepszych programistów z Polski.

zdj00001

Michał Zieliński (op. Agnieszka Karwowska) uzyskał tytuł finalisty zajmując miejsce IX w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową. Ponadto jako finalista uzyskał możliwość studiowania na Uniwersytecie Jagiellońskim na wybranym kierunku.

zdj0002

Po raz kolejny nasz ULKS „Ekonomik” (op. Marek Łoniewski) wygrał współzawodnictwo sportowe regionu siedleckiego z wynikiem 1578,66 punktów. Warto dodać, że wyprzedziliśmy drugą szkołę w klasyfikacji o 150 punktów. W rywalizacji wzięło udział 46 szkół.

 

 

zad001 zad002

Na mistrzostwach powiatu odbywających się w Żelechowie Dominika Rosłaniec i Katarzyna Rosłaniec zdobyły złoty medal (op. Marek Łoniewski).

Adrianna Wojtaś oraz szkolny zespół New Beat 3 z ZSP nr 1 w Garwolinie znaleźli się gronie laureatów XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer 2015”.

zdje001

Z życia szkoły

Po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły włączyli się w akcję „Poświęć kilometr” organizowaną przez Katolickie Organizacje Młodzieżowe działające na terenie Diecezji Siedleckiej. Uczniowie zbierali pieniądze na zakup biletów dla młodzieży z Boliwii i Czadu, aby mogli wziąć udział w Światowych Dniach Młodzieży w 2016 roku w Krakowie.

zdj002zdj015
Po raz pierwszy 20 kwietnia 2015 roku nasza szkoła włączyła się w akcję społeczno-edukacyjną upamiętniającą holokaust „Żonkile” organizowaną przez POLIN Muzeum Historii Żydów Polskich. W ramach akcji uczniowie z kółka teatralnego pod opieką p. Marzeny Tudek przygotowali montaż słowno-muzyczny. Natomiast młodzież z Samorządu Uczniowskiego rozdawała papierowe żonkile przygotowane przez uczniów z klas artystycznych (op. Kinga Zawadka). Akcję koordynowała p. Małgorzata Serej.

W tym roku szkolnym specjalistyczny autokar Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie do popularnego „Ekonomika” zawitał już po raz trzeci. Po raz trzeci także nie zawiodła młodzież tej szkoły. Udział w akcji zadeklarowało 101 uczniów, z czego krew oddały aż 84 osoby! To o dziesięć więcej niż wynosił dotychczasowy rekord. Widać, że młodzież z Ekonomika chętnie bierze udział w tym szczególnym wolontariacie, ponieważ wie, jak krew jest ważna w ratowaniu życia. Należy podkreślić, że „Ekonomik” oddaje krew już od niemal 40 lat. W 1975 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora szkoły powstało koło PCK, które funkcjonowało do 1989 roku. Po przerwie nasi uczniowie i nauczyciele zaczęli oddawać krew od w 2003 roku.

Jak co roku przed świętami Bożego Narodzenia Samorząd Uczniowski pod opieką p. Małgorzaty Serej przygotował paczki dla dzieci ze Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej „Przystań” i Sanatorium w Garwolinie. Z zebranych pieniędzy zrobiono 65 paczek, które wręczył nasz szkolny Mikołaj.
Z myślą o maturzystach zorganizowano XII Targi Edukacyjne (op. Agnieszka Karwowska), których celem było przedstawienie uczniom propozycji szkół wyższych tak, aby ułatwić im podjęcie decyzji w wyborze uczelni. Jak co roku organizowano wyjazdy na warsztaty m.in. promujące nauki przyrodnicze na Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, nauki ekonomiczne na Wydziale Nauk Ekonomiczny w SGGW czy zajęcia językowe na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

zdj030 2015

Tradycją szkoły jest organizowanie stałych uroczystości, do których należy zaliczyć: Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Kobiet, wigilia dla uczniów i pracowników szkoły, jasełka, koncert kolęd, uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, studniówki, Mikołajki, Walentynki, Święto Niepodległości, Ogólnopolska Akcja Sprzątania Świata, Dni Papieskie, Ogólnopolskie Dni Kariery Zawodowej, Dzień Przedsiębiorczości, Dzień Tolerancji, Eurowizja, Dzień Otwartych Drzwi. W szkole działa: kółko teatralne, dziennikarskie dzięki któremu nadal ukazuje się gazetka szkolna „Eureka”, zespół wokalno-instrumentalny, Klub Europejski, Szkolny Klub Sportowy. Ponadto uczniowie angażują się w życie lokalnej społeczności biorąc udział w Dniu Tradycji i Kultury Garwolina oraz Dniach Garwolina i Powiatu Garwolińskiego.

2015/2016

Zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe zostało powołane Centrum Kształcenia Ustawicznego, które prowadziło kwalifikacyjne kursy zawodowe, a także podejmowało działania w zakresie poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej. W związku z tym nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Ponagimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte. Otworzono nowy kierunek opiekun medyczny w trybie zaocznym.
Nowy rok szkolny okazał się przełomowy w życiu uczniów, ponieważ szkoła po raz pierwszy przystąpiła do projektu ERASMUS+ w ramach którego uczniowie technikum ekonomicznego uzyskali możliwość odbycia praktyk zawodowych Niemczech.
W latach 2013-2015 uczniowie szkoły brali udział w projekcie „E-laboratorium małymi krokami do wielkich sukcesów” (op. Anna Barcikowska, Małgorzata Mąkosa, Beata Żak). 25 września 2015 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt, dzięki któremu szkoła uzyskała tytuł „Szkoła interaktywnej matematyki”.

imgo
Uczniowie ZSP nr 1 CKU w Garwolinie, w trakcie roku szkolnego realizowali projekt „PoczytajMY”, mający na celu propagowanie czytelnictwa wśród najmłodszych. Projekt objął ok. 205 uczniów i przedszkolaków, odbyło się 13 spotkań w pięciu placówkach: Niepublicznym Przedszkolu „Juniorek”, Publicznym Przedszkolu nr 8 „Plastuś”, Publicznym Przedszkolu „Akademia Pana Kleksa” oraz w Szkole Podstawowej nr 5 i nr 2 w Garwolinie. Zajęcia czytelnicze składały się z dwóch elementów – wspólnego czytania i zabawy
Efekty rocznej realizacji programu „PoczyajMY” po raz pierwszy zostały zaprezentowane przez uczennice Marię Kucharzewską, Kingę Gładysz, Alicje Stysiak, Patrycję Paulinę Szostak (p. Agnieszka Karwowska, p. Anna Sękulska) na XVII Ogólnopolskim Przeglądzie Projektów Młodzieżowych organizowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd odbywał się na Zamku Królewskim w Warszawie, należy podkreślić, że to był jedyny zespół z powiatu garwolińskiego. Swoje projekty przedstawiło 50 zespołów z całej Polski.
Marcin Dziubak (op. Marta Ozóg), uczeń III klasy technikum informatycznego zajął pierwsze miejsce w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Elektryzująca Pasja”. Tym samym, okazał się największym w Polsce pasjonatem. Dwa lata wcześniej w VII edycji tegoż konkursu, wtedy jako uczeń klasy I, Marcin zdobył specjalne wyróżnienie.

zdj004Zadaniem konkursowym było stworzenie pracy prezentującej dowolną pasję i przekonanie jury konkursowego, że jest to wyjątkowe, prawdziwe i całkowicie pochłaniające hobby.
Marcin w filmie konkursowym przedstawił swoje internetowe czasopismo „FUNDROID”. Pasja, z jaką je tworzy już od 4 lat, wywarła na jury największe wrażenie spośród wszystkich zgłoszonych prac uczestników.Nasza szkoła otrzymała wyróżnienie.
W ścisłym finale międzynarodowego konkursu 4th International Art & Design Vistula Competition znalazły się dwie uczennice Marta Majek i Paulina Odziemczyk (op. Marta Ozóg). W konkursie uczestniczyło 224 autorów z 22 państw, przysłano 850 prac. Do II etapu konkursu zakwalifikowano łącznie 102 prace.
Uczniowie 2d LO w ramach projektu na temat „Pana Tadeusza” stworzyli film pt „Patriotyzm w Panu Tadeuszu”.
Do finału Krajowej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych awansowało 12 najlepszych zespołów szkolnych z całej Polski, sklasyfikowanych po dwóch rzutach ligi (jesiennym i wiosennym). Wśród nich był zespół dziewcząt z ZSP nr 1 w Garwolinie (op. Miernicki Sławomir i Piotrowski Konrad), który zajął dziewiąte miejsce w tych zawodach i był jedynym zespołem z Mazowsza w kategorii dziewcząt.

zdj001HKL52RE5Nasze uczennice Rosłaniec Dominika i Rosłaniec Katarzyna zajęły I miejsce w Międzypowiatowej Licealiadzie.
Na Mistrzostwach Powiatu Garwolińskiego w szachach Jakub Owczarczyk zajął drugie miejsce i uzyskał tytuł wicemistrza. Drużynowo nasza reprezentacja zajęła pechowo IV miejsce. W skład zespołu weszli następujący uczniowie naszej szkoły: Jakub Owczarczyk, Sebastian Winek, Szewczyk Radek i Kowalczyk Jan.
Można śmiało powiedzieć, że sportem nasza szkoła stoi uczniowie zajęli I miejsce w Powiatowych Igrzyskach Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej. Skład zwycięskiej drużyny: Jakub Łukaszczyk, Adrian Pleskot, Patryk Janisiewicz, Kacper Mikulski, Sławomir Osiak, Tomasz Mikulski, Wojciech Migas, Adrian Płatek, Mateusz Klawiński Mateusz, Tomasz Przygoda, Jakub Owczarczyk, Piotr Śliński, Szymon Kowalski, Jakub Biedrzycki, Arkadiusz Kołodziejek, Sebastian Kisiel, Przemysław Alot (op. Konrad Piotrowski).
Sukces również odniosły nasze uczennice zajmując 1 miejsce w Powiatowych Igrzyskach Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Nożnej Dziewcząt. Skład drużyny naszych złotek: Kinga Mroczek, Klaudia Kucharzewska, Natalia Piętka, Alicja Suchecka, Anna Baran, Maria Kucharzewska, Emilia Jarzyna, Marta Majek (op. Konrad Piotrowski).

zdj001L4YJAKC6Piłka nożna to nie jedyna pasja uczniów, szkoła przystąpiła po raz pierwszy do programu Top Golf, co pozwoliło na udział w profesjonalnych zajęciach nauki gry w tej jakże mało popularnej dyscyplinie sportu.
Na polu naukowym nasi uczniowie również się sprawdzali w Powiatowym Konkursie Ortograficznym o tytuł „Mistrza Ortografii Ziemi Garwolińskiej”, w którym udział wzięło 14 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Monika Bożek uzyskując tytuł „Mistrza Ortografii”.
W szkole kładzie się duży nacisk na promocję i naukę języków obcych. Co roku obchodzony jest w kwietniu Tydzień Języków Obcych. Ponadto uczniowie brali udział w Olimpiadzie Wiedzy Archimedes Lingua-Plus z Języka Angielskiego, w której XI m. w Polsce zajęli exaequo Łukasz Ostolski, Paweł Mikulski (op. Beata Skwarczyńska) w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego „Fox”. Ponadto uczeń Jakub Całka (op. Ewa Chodakowska) zajął 2 miejsca w Ogólnopolskim Konkursie Multimedialnym „Dlaczego warto uczyć się języka rosyjskiego”. Nagrodą był tygodniowy wyjazd w czerwcu do Pietrozawodska koło Petersburga wraz z nauczycielem.
Uczniowie uczestniczyli w Lidze Przedmiotowej z geografii, historii, języka angielskiego, w Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym, Olimpiadzie Wiedzy o Mediach czy Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą.
W marca 2016 r. ogłoszono wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, uczniowie naszej szkoły zdali rewelacyjnie! W dwóch na pięć kwalifikacji zdawalność wyniosła 100%. Ogromny sukces odnieśli uczniowie uczący się w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych (kwalifikacja A.55). W tym przypadku wszyscy uczniowie zdobyli maksymalną liczbę punktów możliwych do uzyskania. Jest to wyjątkowa sytuacja, gdyż stopień trudności zadań jest bardzo wysoki. Zdawalność egzaminów zawodowych w całej szkole wyniosła 90%.

zdj01Po raz XI Koło Muzyczne wraz z opiekunem Andrzejem Ostolskim i nauczycielami Anetą Winek, Małgorzatą Serej, Jolantą Konarzewską z wspólnie zorganizowali Powiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej, który odbył się 8 czerwca 2016 roku w auli szkoły.
Należy podkreślić, że na naszym festiwalu swoją karierę muzyczną rozpoczynały – Aleksandra Domańska – aktorka (serial TVP 2 „O mnie się nie martw”), Monika Szostak – uczestniczka The Voice of Poland, Klara Płatek, której piosenka obecnie zajmuje czołowe miejsca na liście przebojów Radia Olsztyn.
Czwartą edycję Narodowego Czytania w 2015 roku objęła swoim patronatem para prezydencka Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda. Przygotowano specjalną krótszą adaptację Lalki Bolesława Prusa, by umożliwić różnym instytucjom organizację wspólnego czytania. W akcji uczestniczyło 16000 miejscowości w tym uczniowie naszej szkoły.

zdj059
Szkoła to nie tylko nauka, lecz także kształtowanie postaw patriotycznych uczniowie uczestniczą w obchodach upamiętniających wybuch II wojny światowej i bombardowania Garwolina (8 września). W tym roku 17 września przypomniano o kolejnym tragicznym wydarzeniu wtargnięciu Armii Czerwonej na tereny Polski. Agresja zmusiła Polskę, walczącą od 1 września z Niemcami, do walki na dwa fronty, co przyspieszyło załamanie polskiego oporu. Na zajętych przez ZSRR ziemiach Armia Czerwona dopuściła się masowych prześladowań, zbrodni wojennych i mordów na ludności cywilnej.

,,Tych dni historia nie zapomni, gdy stary ląd w zdumieniu zastygł.
I święcić będą nam potomni, po pierwszym września – siedemnasty.”

W celu uczczenia pamięci tragicznie poległych o godzinie 915 uczennica IIb LO Monika Graff odczytała przez szkolny radiowęzeł referat dotyczący wydarzeń tamtego dnia. Na głównym holu odbyła się projekcja filmu „Katyń” Andrzeja Wajdy. Podczas przerw międzylekcyjnych odtwarzano piosenki o tematyce partyzanckiej.
Po raz pierwszy 17 września grupa uczniów pod opieką p. Małgorzaty Serej i p. Anny Przybysz włączyła się w ogólnopolską akcję „Najpiękniejsze Pola Nadziei.” Głównym celem tej szczytnej idei jest uwrażliwienie młodych ludzi na potrzeby ludzi przewlekle chorych i cierpiących, którzy przebywają w hospicjach. Promowanie wolontariatu, to jedno z zadań szkoły.
Honorowe Krwiodawstwo to jedna z najcenniejszych form wolontariatu. Wiedzą o tym dobrze uczniowie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, którzy bardzo licznie wzięli udział w zorganizowanej na terenie szkoły akcji oddawania krwi. W szkolnej akcji krwiodawstwa udział wzięło blisko 120 osób. Ostatecznie krew oddało 89 dawców, a więc o pięciu więcej niż wynosił dotychczasowy rekord w szkole. Dzięki temu ponad 40 litrów krwi trafi do najbardziej potrzebujących.

zdj038Szkoła współorganizowała XXXII Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskiego, uczniowie uczestniczyli w festynie rodzinnym z okazji 25-lecia Parafii Matki Boskiej, Festiwalu Tradycji i Kultury na Starówce w Garwolinie, Dniu Garwolina i Powiatu Garwolińskiego oraz w po raz pierwszy organizowanej pochodzi z okazji Święta Trzech Króli.
Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje organizowano zajęcia artystyczne dla plastyków m.in. warsztaty ceramiczne, zajęcia plenerowe, fotograficzne, malarskie, rzeźbiarskie.

2016/2017

W Rankingu Techników 2017 zdobyliśmy: 215 miejsce w Polsce, 24 w województwie mazowieckim i 2 miejsce w powiecie garwolińskim w ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY.
Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że Garwolińskie Technikum Nr 1 jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2017”.

brazowe technikum perspektywy3

W lutym 2017 roku szkoła została laureatem Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła otrzymując certyfikat nr 10101764.

W nowym roku szkolnym nadal był realizowany projekt unijny „Erasmus+” dzięki, któremu uczniowie technikum ekonomicznego i informatycznego mogli odbyć staże zawodowe w Hiszpanii i we Włoszech. Z programów unijnych korzystają nie tylko uczniowie, lecz także nauczyciele dwudziestu spośród nich poszerzało swoje kwalifikacje uczestnicząc w programie POWERVET 2016-PL01-KA102-025715 na zasadach programu Erasmus +. Ideą przewodnią wyjazdu było zdobycie nowych wiadomości związanych z działaniem szkolnictwa zawodowego w systemie edukacyjnym Włoch, stąd wśród wyjeżdżających znaleźli się nauczyciele przedmiotów ekonomicznych, informatycznych oraz języka angielskiego zawodowego.

zdj030

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)„Mobilność – moja szansa na sukces” na zasadach Erasmus + w marcu 2017 roku 15 uczniów Technikum Ekonomicznego i 10 uczniów Technikum Informatycznego wraz z wychowawcami z Zespołu Szkół Panadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie wyjechało na staż zawodowy do Rimini we Włoszech.

zdj0003
Nadal w szkole był realizowany projekt „PoczytajMY” (op. Agnieszka Karwowska) prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego głównym zadaniem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczniowie również uczestniczyli w programie IT Szkoła (op. Beata Trzpil, Marta Ozóg) w rankingu końcowym zajęli 8 miejsce. Należy podkreślić, że ranking szkół ponadgimnazjalnych IT Szkoła jest sporządzany na podstawie pomiaru aktywności udziału uczniów szkół ponadgimnazjalnych w poszczególnych kategoriach działań programu: kursach dla uczniów, wszechnicy informatycznej, konkursach IT oraz akademickich kołach naukowych. Ranking jest sporządzany w układzie ogólnopolskim oraz wojewódzkim dla wszystkich szkół zarejestrowanych w programie. Po raz kolejny uczniowie przystąpili do projektu autorskiego ZUS pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. „Lekcje z ZUS” (op. Jolanta Konarzewska) to projekt edukacyjny kierowany do szkół ponadgimnazjalnych.
W nasze j szkole w sesji zimowej br. odbyły się egzaminy w zawodach: technik ekonomista (kwalifikacja A.35 i A.36), technik cyfrowych procesów graficznych (A.55), technik organizacji reklamy (A.26 i A.27) i technik informatyk (E.14). Łącznie do egzaminów przystąpiło 198 uczniów. Ten bardzo trudny egzamin zdało 172 uczniów, co daje nam średnią zdawalność na poziomie 86,1 %.
Najwyższą zdawalność z egzaminów osiągnęli uczniowie: technikum cyfrowych procesów graficznych, kwalifikacja A.55 – 100%; technikum ekonomicznego, kwalifikacja A.35 – 98%. Wysoką zdawalność osiągnęli, także uczniowie z innych kwalifikacji: technik organizacji reklamy: kwalifikacja A.27 – 86,36%, kwalifikacja A.26 − 81,48%; technik ekonomista, kwalifikacja A.36 – 78,7%; technik informatyk, kwalifikacja E.14 – 72%
Na uwagę zasługują bardzo wysokie indywidualne wyniki uczniów z egzaminu praktycznego. W klasie IV Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych 13 uczniów uzyskało wynik 100% i 9 uczniów powyżej 90%. W klasie III Technikum Ekonomicznego 7 osób uzyskało 100 %, natomiast wynik powyżej 90% uzyskało 33 uczniów. W klasie IV Technikum Ekonomicznego wynik 100 % uzyskało 4 uczniów, wynik powyżej 90% uzyskało 19 uczniów. W III klasie Technikum Organizacji Reklamy 3 uczniów uzyskało wynik 100%, a 10 uczniów powyżej 90%. W klasie IV Technikum Organizacji Reklamy 1 uczeń miał 100 % i 8 uczniów miało powyżej 90 %. W klasie IV Technikum Informatycznym 6 uczniów uzyskało wynik 100%, a powyżej 90 % miało 9 uczniów. Podsumowując, wynik powyżej 90% z praktycznego egzaminu zawodowego osiągnęło łącznie 122 uczniów, co stanowi 61,62 % wszystkich zdających.
Średnia zdawalność egzaminu zawodowego dla wszystkich uczniów z części pisemnej wynosi 94,91 %, zaś z części praktycznej 88,71%.W naszej szkole do egzaminu przystąpili również słuchacze Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych (kwalifikacja A.65), gdzie średnia zdawalność wyniosła 80%.
W trakcie IV Powiatowego Dnia Profilaktyki uczniowie naszej szkoły, którzy brali udział w konkursie „Dziękuję nie biorę” zajęli trzy pierwsze miejsca. W konkursie plastycznym: Adrian Łysiak, Natalia Tudek, Kamil Makulec. Natomiast Julia Cielecka zajęła drugie miejsce w teście na temat AIDS. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę w licznych konkursach i olimpiadach. I tak brali udział w XXX Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, która odbyła się pod hasłem „Państwo a gospodarka”, XV Powiatowym Konkursie Historycznym na temat „Wojen Polski XVII wieku”, gdzie I miejsce zajął Piotr Bogdanowicz (op. Agnieszka Czypionka), VI Powiatowej Lidze Przedmiotowej z matematyki, gdzie III m. zajął Tomasz Buława (op. Anna Barcikowski), VI Powiatowej Lidze Przedmiotowej z historii I m. zajął Patryk Banaszek (op. Anna Zielińska), III m. Piotr Strachota (op. Agnieszka Czypionka). Po raz pierwszy uczennica Ewa Nowak (op. Agnieszka Karwowska) wzięła udział w Olimpiadzie Bibliologicznej i Informatologicznej. Uczniowie z kółka dziennikarskiego wzięli udział w Ogólnopolskim programie „Włącz się! Młodzi i Media” w ramach którego przygotowali konkursowy trailer do książki „Więzień labiryntu”, który Centrum Edukacji Obywatelskiej nagrodziło wyróżnieniem. Ponadto uczniowie wzięli udział w I Ogólnopolskim Konkursie Poligraficznym, wśród finalistów był aż 4 uczniów) z technikum cyfrowych procesów graficznych Monika Bożek, Kornelia Wojtasiewicz, Patrycja Długoszek oraz Patryk Makulec (op. Bogusława Bogucka). Po raz kolejny uczniowie wzięli udział m.in. w Olimpiadzie przedsiębiorczości, Olimpiadzie wiedzy o mediach, Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą czy w Olimpiadzie Wiedzy ArchimedesLingua-Plus języka angielskiego. Odbył się również XII Powiatowy Festiwal Piosenki „Eurowizja 2017”.Uczniowie Eliza Domarecka, Weronika Miszczuk, Natalia Garbarczyk i Hubert Salwa (op. Agnieszka Karwowska, Anna Sękulska), jako jedyni reprezentanci powiatu garwolińskiego, brali udział w XVIII Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych organizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Przegląd odbywał się na Zamku Królewskim w Warszawie. Swoje projekty przedstawiło 67 zespołów z całej Polski. Były to wyniki rocznej realizacji projektów uczniowskich w ramach programów Fundacji CEO. Po raz kolejny Monika Bożek została Mistrzem Ortografii Powiatu Garwolińskiego. Paulina Odziemczyk w ogólnopolskim konkursie fotograficznym fotopołowy pt „Mistrz drugiego planu”, zorganizowanym przez Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Siedlcach, wygrała wycieczkę do Brukseli.

zdj001QT4TI9NY
W Finale Krajowej Szkolnej Ligi Lekkoatletycznej szkół ponadgimnazjalnych spośród 368 szkół w finale 12 najlepszych zespołów z Polski znalazł się zespół dziewcząt z ZSP nr 1 w Garwolinie (op. Miernicki Sławomir i Piotrowski Konrad), który zajął dziesiąte miejsce w tych zawodach i był jedynym zespołem z Mazowsza w kategorii dziewcząt. Należy podkreślić, że Liga lekkoatletyczna polega na przeliczeniu na punkty dwóch najlepszych wyników uzyskanych przez uczniów w następujących konkurencjach: 100 m, 400 m, 800 m dla dziewcząt, skok w dal , pchnięcie kulą oraz sztafeta 4 x 100 m.
Skład naszej drużyny:100 m – Magda Michalczyk Magda, Magdalena Sabat, Karolina Gromuł. 400 m – Monika Kwiatkowska, Katarzyna Trzpil, Martyna Procek. 800 m –Katarzyna Szczegot, Katarzyna Zając, Monika Głowala. Skok w dal – Julia Bąk, Ewa Nowak Ewa, Izabela Kocyk. Pchnięcie kulą – Magdalena Owczarczyk, Paulina Tracz, Katarzyna Owczarczyk. Po raz kolejny nasz UKLS „Ekonomik” (op. Marek Łoniewski) wygrał współzawodnictwo sportowe regionu siedleckiego. Po raz kolejny piłkarki naszej szkoły zdobyły złoty medal w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Halowej dziewcząt. Skład złotej drużyny: Emilia Jarzyna, Marta Majek, Anna Jałocha, Katarzyna Kucharzewska, Patrycja Zawadka, Klaudia Kucharzewska, Klaudia Foryś, Halina Bibik, Alicja Suchecka, Natalia Piętka, Kinga Mroczek, Maria Kucharzewska (op. Konrad Piotrowski).
Tytuł Mistrzów Powiatu w Piłce Nożnej Halowej złoty medal zdobyli również chłopcy. W zawodach wzięło udział 10 szkół z całego powiatu. Złoty medal w turnieju zdobyli uczniowie naszej szkoły. Skład zwycięskiej drużyny: Jakub Biedrzycki, Piotr Jarzyna, Tomasz Gora, Dominik Zabiegałowski, Eryk Radziej, Michał Masny, Sebastian Kisiel, Wojciech Migas, Bartek Pałyska, Arkadiusz Kołodziejek, Przemysław Alot (op. Konrad Piotrowski).
Nasi uczniowie zostali Mistrzami Powiatu w Piłce Nożnej Halowej chłopców klas I. Szkołę reprezentowali: Sebastian Czajka Sebastian, Przemysław Sobieszek, Rafał Macioszek Marcin Boratyński, Piotr Jarzyna, Michał Masny, Patryk Owczarczyk, Eryk Radziej, Tomasz Gora, Dominik Zabiegałowski (op. Konrad Piotrowski). Nasze uczennice Rosłaniec Katarzyna i Kuźnia Katarzyna zajęły II miejsce w Międzypowiatowej Licealiadzie. Złoty medal Mistrzostw Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Siatkówce chłopców dla naszej szkoły zdobył drużyna: Stanisław Brych, Rafał Chmielewski, Kacper Szulc, Mateusz Talarek, Jakub Biedrzycki, Konrad Pasik, Mateusz Sitek, Tomasz Buława, Szymon Talarek Szymon, Tomasz Elmerych (op. Sławomir Miernicki).W Letnich Otwartych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu brała udział Małgorzata Grzegrzółka – tegoroczna absolwentka naszej szkoły, reprezentująca Klub AWF Warszawa, a na co dzień trenująca w UKS Delfin Garwolin. Małgosia na dystansie 200 m stylem zmiennym wywalczyła brązowy medal. Natomiast pozostałe jej starty i suma punktów w nich zdobyta, dały Małgosi wicemistrzostwo Polski w grupie S8.

zdj004 2016

2017/2018

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdziła, że Garwolińskie Technikum Nr 1 jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2018 i przysługuje mu tytuł „Brązowej Szkoły 2018”.

2018 brazowe technikum perspektywy

Odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:  medal Komisji Edukacji Narodowej – p. Anna Barcikowska, p. Agnieszka Karwowska, p. Agnieszka Stanaszek, p. Barbara Wilczek, p. Aneta Winek.

Od 2014 roku uczniowie naszej szkoły, a w szczególności uczniowie klas maturalnych biorą udział w innowacyjnej Warszawskiej Strefie Młodzieży Uniwersytetu Warszawskiego SWPS. Należy podkreślić, że jest to nowatorskie przedsięwzięcie profilaktyczno-edukacyjne, którego celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi w wieku licealnym, a także ich rodziców i nauczycieli w budowaniu codziennych relacji z podopiecznymi. Program Strefy Młodzieży obejmuje cykl bezpłatnych spotkań i warsztatów zarówno psychologicznych jak i ogólnorozwojowych poświęconych tematom ważnym i trudnym w szczególności dla młodych, nastoletnich osób. W naszej szkole spotkania odbywają się raz w roku w ramach Dni Kariery Zawodowej. Dzięki udziałowi w Strefie Młodzieży po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły wzięli udział w „Językiadzie” czyli programie stypendialnym przygotowanym przez Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych SWPS w Warszawie. Celem programu nie była weryfikacja wiedzy z konkretnego języka, lecz motywowanie do rozwoju zdolności językowych i logicznego myślenia oraz inspirowanie do ich rozwijania w ramach studiów filologicznych. 15 uczniów przystąpiło do pisemnego testu kompetencji językowych. Laureatką testu i programu stypendialnego studiów filologicznych I stopnia została Monika Bożek IV TCPG. Uzyskała stypendium w wysokości 7 tys. zł. Nauczyciele przedmiotów ekonomicznych oraz cyfrowych procesów graficznych wraz nauczycielem j. angielskiego uczestniczyli w programie ERASMUS + „Europejscy zawodowcy” w Hiszpanii. W odpowiedzi na wzrastające zapotrzebowanie na dobrze przygotowaną do zawodu kadrę oraz konieczność wzbogacenia oferty szkoły i treści kształcenia po raz trzeci Zespół Szkół Panadgimnazjalnych nr 1 realizował projekt PO WER. W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) „Mobilność – moja szansa na sukces” na zasadach Erasmus + uczniowie Technikum Informatycznego wraz z wychowawcami z wyjechali na staż zawodowy do Rimini we Włoszech.

P1040374

Uczniowie i nauczyciele (Anna Przybysz, Sylwia Kozyra, Agnieszka Karwowska, Jolanta Konarzewska) wzięli udział w warsztatach Fundacji Polskiej Akademii Nauk realizującej projekt „Step by Step”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Wzmocnienie szans na zatrudnienie i trwałą integrację z rynkiem pracy osób młodych 15-29 lat, szczególnie NEET, poprzez wypracowanie w międzysektorowej współpracy ponadnarodowej Fundacji PAN, Bridge Agency, TwinGroup nowatorskiego i kompleksowego rozwiązania STEP BY STEP opartego o zdiagnozowane potrzeby NEET i użytkowników oraz jego wdrożenie. Ponadto uczniowie już po raz kolejny uczestniczyli w projekcie IT Szkoła (op. Beata Trzpil, Marta Ozóg)w rankingu końcowym zajmując 4 miejsce. Nadal w szkole był realizowany projekt „PoczytajMY” (op. Agnieszka Karwowska) prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, którego głównym zadaniem jest promowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Po raz kolejny uczniowie przystąpili do projektu autorskiego ZUS pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. „Lekcje z ZUS” (op. Jolanta Konarzewska) to projekt edukacyjny kierowany do szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie przeszli do drugi etap Olimpiady organizowany przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”, w której wzięło udział 66 uczniów z województwa mazowieckiego. Nasi uczniowie z drugiej klasy Technikum Ekonomicznego: Piotr Strachota , Damian Piętka, Adrian Lisiczyński wykazali się ogromną wiedzą z zakresu tematyki o ubezpieczeniach społecznych i zajęli trzecie miejsce (op. Jolanta Konarzewska).

 DSC0836
Po raz pierwszy uczniowie przystąpili do Akademia Przedsiębiorczości SGGW. Programu edukacji ekonomicznej przeznaczonego dla uczniów szkół średnich prowadzonego w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Ekonomicznych. Celem Akademii jest przybliżenie zagadnień związanych z przedsiębiorczością, przedstawienie postaw przedsiębiorczych, wskazanie na konieczność rozwijania pomysłów innowacyjnych i aktywności edukacyjnej wśród młodych ludzi.W tym roku wzięło w niej ponad 600 uczniów z całej Polski. Pierwszy etap, który odbywał się elektronicznie, ukończyło 200 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się tylko 32 uczniów z całej Polski, w tym uczennica klasy 3A Technikum Ekonomicznego Daria Paśnicka (op. Jolanta Konarzewska), która wykazała się ogromną wiedzą i znalazła się wśród 7 Laureatów, otrzymując indeks uczelni.
II miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Grafiki Komputerowej „Wyraź to w Pixel-ACH” zdobyła Urszula Płatek w kategorii Szkoła Ponadgimnazjalna.
VII Powiatowej Lidze Przedmiotowej z historii zajął 3 m. Jakub Kondej (op. Ewa Toporkiewicz).

VIII Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową skierowana jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych i przebiega w trzech etapach. Dwa pierwsze etapy odbywają się drogą internetową. Trzeci etap odbywa się corocznie w miesiącu kwietniu w Warszawie. W VIII edycji udział wzięło 3140 uczniów z całej Polski. Do II etapu weszło 314 osób w tym 14 uczniów z ZSP nr 1 CKU w Garwolinie. Do III etapu zakwalifikowało się 16 osób z Polski w tym dwóch uczniów z naszej szkoły - Damian Piętka i Mateusz Rusak (op. Agnieszka Karwowska). 21 i 22 kwietnia reprezentowali Powiat Garwoliński w finale. W klasyfikacji końcowej III etapu olimpiady, w którym wzięło udział 16 osób, Mateusz Rusak zajął 8. miejsce a Damian Piętka 9. Uczniowie otrzymali indeksy Uniwersytetu Jagiellońskiego i nagrody rzeczowe. Olimpiadę organizuje na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych RP.

W finale regionu siedleckiego szkół ponadgimnazjalnych w sztafetowych biegach przełajowych sztafeta dziewcząt zdobyła złoty medal. Skład naszej sztafety: Katarzyna Szczegot, Katarzyna Zając, Serafina Szykowna, Martyna Procek, Alicja Gugała, Kamila Lech, Weronika Wróblewska, Weronika Żaczek, rez. Karolina Gromuł (op. Sławomir Miernicki i Konrad Piotrowski).
Po raz pierwszy w historii szkoły mamy mistrza w kulturystyce. Bartosz Frelik został mistrzem Polski w kategorii fitness plażowe do lat 19.

20180424 105929
Mistrzyniami Powiatu w Piłce Nożnej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych zostały po raz kolejny nasze uczennice. Złoto wywalczyły w składzie: Katarzyna Kucharzewska, Anna Jałocha, Klaudia Żaczek, Patrycja Zawadka, Beata Zięcina, Kamila Lech, Julita Korycka, Marta Majek, Angelika Listopad, Emilia Jarzyna,(op. Konrad Piotrowski).
Zostaliśmy zakwalifikowani do XIX Ogólnopolskiego Przeglądu Projektów Młodzieżowych organizowanego przez Fundacje Centrum Edukacji Obywatelskiej i byliśmy jedynymi przedstawicielami powiatu garwolińskiego. Należy podkreślić, że już po raz piąty uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie realizowali ogólnopolski projekt „PoczytajMy”. Nasze zaangażowanie i pomysły zostały docenione przez Jury i z 68 zespołów zgłoszonych na OPPM zostaliśmy wybrani do ścisłego finału. Szkołę reprezentowali wolontariusze biorący udział w projekcie: Klaudia Foryś, Roksana Malinowska, Magdalena Stankiewicz, Katarzyna Szczypek pod opieką koordynatora projektu p. Agnieszki Karwowskiej.
Uczniowie mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje organizowano zajęcia artystyczne dla plastyków m.in. warsztaty ceramiczne, zajęcia plenerowe, fotograficzne, malarskie, rzeźbiarskie. Po raz pierwszy zorganizowano warsztaty z sitodruku, warsztaty medialne oraz uczniowie technikum informatycznego pojechali na targi związane z technologią druku 3D "Dni Druku 3D - Kielce 2018" (op. Jacek Mucha, Tomasz Turek). Dni Druku 3D uznawane są za największą tego typu imprezę w Polsce. W odbył się już XIII Powiatowy Festiwal Piosenki Europejskiej „Eurowizja 2018” (op. Andrzej Ostolski, Aneta Winek).

zdj005

W naszej szkole odbyła się po raz kolejny XVII Międzynarodowa Młodzieżowa Konferencja Kościuszkowska (op. Agnieszka Czypionka), która była częścią corocznych obchodów rocznicy bitwy pod Maciejowicami. Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął pan Marek Chciałowski, starosta powiatu garwolińskiego. Prelegentami na tegorocznej sesji byli: dr Mirosław Matosek, dr Michał Kalbarczyk, dr Longina Ordon, dr Leszek Marek Krześniak. Głos zabrali również uczniowie szkół powiatu garwolińskiego. Z naszej szkoły swój referat wygłosiły Angelika Trzpil i Weronika Dudek z klasy 2a LO. Uczestnicy konferencji mogli również obejrzeć wystawę pocztówek o tematyce kościuszkowskiej z zbiorów Jana Zduńczyka. Pani Iwona Jończyk przygotowała okolicznościową gazetkę "Kościuszko na znaczkach pocztowych". Obchody zakończyła występ zespołu z Białorusi -chóru „Zgoda” z Brześcia.
Odbył się koncert profilaktyczny „Drogi donikąd”. Wykonawcą koncertu był Grzegorz Stępień, gitarzysta basowy zespołu „Oddział Zamknięty”. W naszej szkole gościł pisarz, fotograf i podróżnik – Piotr Strzeżysz. Pan Piotr do przemierzania świata wybrał nietypowy środek lokomocji jakim jest rower. Przejechał w ten sposób ogromne przestrzenie. Był w Islandii, Indiach, Kirgistanie, Zimbabwe i Sudanie. Dokonał zimowego przejazdu rowerem przez Andy i przez Himalaje. Dwa razy przebył obie Ameryki od Alaski do Argentyny i z Argentyny na Alaskę. W czasie tych podróży powstało mnóstwo zdjęć a także cztery książki. Jedna z nich pt. „Powidoki” w 2014 roku zdobyła tytuł najlepszej książki podróżniczej w Polsce, zaś strona internetowa pana Piotra zatytułowana „onthebike.pl” wiele razy była wyróżniana nagrodami, jako jeden z najbardziej inspirujących blogów podróżniczych. Odbyło się również spotkanie z p. Antonim Garwolińskim, miłośnikiem naszej małej ojczyzny, który przybliżył uczniom historię Garwolina i okolic.
Już po raz czwarty zorganizowano Dzień Języków Obcych, XVII Dzień Papieski pod hasłem „Idźmy naprzód z nadzieją!”, Dzień Tolerancji, Dni Kariery Zawodowej, Dzień Biblioteki, VII Dzień Profilaktyki. Po raz szósty uczniowie włączyli się w Narodowe Czytanie 2017 roku. „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego zostało wybrane tegoroczną lekturą w głosowaniu internetowym. Po raz kolejny uczniowie wzięli udział w akcji Młoda Krew ratuje Życie!, oddając krew dla potrzebujących.

P1060392

 

Ukazał się kolejny numer gazetki szkolnej „Eureka”.
Uczniowie wzięli udział w wycieczkach szkolnych, plenerze rysunkowo-malarskim „Barwy jesieni na dworze polskim”. Aktywnie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych np. Rocznicy bombardowania Garwolina, Dniu Garwolina i Powiatu Garwolińskiego.

DYREKTORZY SZKOŁY W LATACH 2011-2019

 

wilczek   tudek

mgr Hanna Wilczek

2011 - 2019

 

mgr Marzena Tudek

2019 -  

 

2018/2019

W sierpniu 2018 roku dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte złożyła rezygnację z zajmowanego stanowiska, jako powód swojej decyzji p. Hanna Wilczek podała przejście na emeryturę. W związku z tym Zarząd Powiatu Garwolińskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na wakujące stanowisko, swoją kandydaturę ponownie zgłosiła p. Hanna Wilczek, której powierzono obowiązek nowej dyrektor.

Na zastępców dyrektora zostali powołani:

p. Ewa Toporkiewicz – wicedyrektor do spraw dydaktycznych;

p. Marek Piotrowski – wicedyrektor do spraw wychowawczych;

p. Marzena Mikulska – wicedyrektor Szkoły dla Dorosłych i kształcenia zawodowego.

Dyrektor Hanna Wilczek swoją funkcję pełniła do stycznia 2019 roku. W wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły została powołana p. Marzena Tudek, która swoją funkcje pełni od 1 lutego 2019 roku.

Na zastępców powołano:

p. Beata Żak – wicedyrektor do spraw dydaktycznych;

p. Dariusz Stanaszek – wicedyrektor do spraw wychowawczych;

p. Tomasz Turek – wicedyrektor Szkoły dla Dorosłych i kształcenia zawodowego.

W związku z przeprowadzoną reformą systemu oświaty z 2017 roku, która wprowadziła wydłużenie liceum do lat czterech a technikum do lat pięciu oraz wygaszeniu gimnazjów po okresie przejściowym nastąpiła zmiana nazwy szkoły. Od nowego roku nazwę: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Bohaterów Westerplatte zmieniono na Zespół Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte.

Szkoła uzyskała Srebrną odznakę!

Należy podkreślić, że w  Rankingu Techników 2019 zdobyliśmy: 1 miejsce w Garwolinie (1 w roku 2018), 1 miejsce w Powiecie Garwolińskim (2 w roku 2018), 15 w województwie mazowieckim (31 w roku 2018) i 113 miejsce w Polsce (275 w roku 2018) w ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY. W Rankingu Maturalnym Techników 2019 zdobyliśmy 259 miejsce w Polsce. Świadczy to o dobrej atmosferze w szkole, tworzonej wspólnie przez znakomitą kadrę, ambitnych uczniów, a także władze samorządowe dbające o właściwe warunki nauczania.

W październiku 2018 roku rozpoczęto realizację  programu Szkoła z klasą, pod hasłem Weź szkołę w swoje ręce. W tym roku szkolnym w październiku zakończył się projekt ERASMUS+ „Europejscy zawodowcy” finansowany ze środków Unii Europejskiej, dzięki któremu 50 uczniów i 24 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 w Garwolinie, mogło doskonalić swoje umiejętności zawodowe za granicą.

W ramach praktyk wiosną trzy grupy uczniów Technikum Informatycznego, Technikum Ekonomicznego i Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych wraz z opiekunami przebywali we Włoszech i w Hiszpanii. Również w ramach projektu „Europejscy zawodowcy” trzy grupy nauczycieli przedmiotów zawodowych ZS Nr 1 w Garwolinie poszerzało swoje kwalifikacje we Włoszech i w Hiszpanii.

W obecnym roku szkolnym w ramach programu POWER grupa uczniów technikum ekonomicznego, informatycznego i graficznego wyjechali na praktyki do Hiszpanii. W ramach programu „Mobilność to sukces” (job-shadowing ) realizowanego w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza – Edukacja – Rozwój na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenia i Szkolenia Zawodowego przez ZS Nr 1 POWERVET – 2018 – 1 – PL01 – KA102 –049310 nauczyciele przedmiotów zawodowych wzięli udział w szkoleniach w Hiszpanii.

 

 Uczniowie Technikum Informatycznego i Technikum Cyfrowych Procesów Graficznych na praktykach w Hiszpanii

  

Nauczyciele na praktykach w Hiszpanii

Po raz pierwszy z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, Honorowi Dawcy Krwi z naszej szkoły, którzy co roku biorą udział w akcji „Młoda krew ratuje życie” otrzymali medal.

 

  W ramach rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych w zakresie rozwijania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) realizowany jest program  IT Szkoła. W tym roku w VII edycji programu uczniowie zajęli 2 miejsce w Polsce uzyskując tytuł Lidera Województwa Mazowieckiego Rankingu Nask It Szkoły (op. Beata Trzpil).

Odznaczenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej otrzymali:  srebrny medal – p. Urszula Solarczyk, p. Ewa Toporkiewicz; brązowy medal – p. Bogusława Bogucka; medal Komisji Edukacji Narodowej – p. Iwona Jończyk, p. Małgorzata Mąkosa, p. Jacek Mucha, p. Marta Ozóg, p. Konrad Piotrowski, p. Małgorzata Wójcik-Wojciechowska.

100-lecie odzyskania Niepodległości

Społeczność szkolna aktywnie włączyła się w obchody odzyskania Niepodległości i  po raz pierwszy zdobyła tytuł  Szkoła Młodych Patriotów w ogólnopolskim konkursie zorganizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. 3 października 2018 roku w ramach obchodów odzyskania niepodległości oraz 25-lecia istnienia Kasy Stefczyka miał miejsce Piknik Patriotyczny poświęcony Franciszkowi Stefczykowi, który był pierwszym patronem Liceum Ekonomicznego, do dziś popularnie zwanego Ekonomikiem (op. Iwona Jończyk).

26 października 2018 roku odbyło się spotkanie z  pisarzem p. Antonim Garwolińskim „Ojcowie Niepodległej” (op. Edyta Kacprowicz, Aneta Winek, Andrzej Ostolski).

Uczniowie 4 TCPG wraz z wychowawcą p. Iwoną Jonczyk, wzięli udział w grze miejskiej zorganizowanej przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną, wraz z młodzieżowym klubem „Niebanalni”. Setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości uczniowie i pracownicy Zespołu Szkół Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie, świętowali w piątek, 9 listopada 2018 roku. Wystawy, konkursy, warsztaty, kawiarenka literacka, przegląd pieśni patriotycznych – to tylko niektóre z propozycji, z których mogli skorzystać tego dnia nasi uczniowie. 

 Wystawy i gazetki okolicznościowe

 

 

 Jako upamiętnienie obchodów 100-lecia na placu szkolnym uczniowie posadzili dąb. Nie zabrakło tortu w barwach narodowych, wspólnie odśpiewanego hymnu oraz pamiątkowych zdjęć z biało-czerwoną flagą.

Osiągnięcia

Po raz kolejny nasz ULKS „Ekonomik” (op. Marek Łoniewski) brał udział we współzawodnictwie sportowym regionu siedleckiego i zajął IV miejsce. W rywalizacji, która trwała od września 2017 roku do maja 2018 roku, wzięło udział 46 szkół.

Do finału VII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy zakwalifikowało się 5 uczniów: Izabela Paziewska, Żaneta Piesio, Weronika Wojtasiewicz, Damian Piętka, Piotr Strachota (op. Maria Kowalczyk).

Uczniowie I klasy TGPC zajęli I miejsce w II Powiatowym przeglądzie filmów profilaktycznych, które miały nawiązywać do hasła „Przyjaźń jest ważna, bo....”. Film, który znalazł uznanie jury nosił tytuł „Pozwól sobie pomóc”.

Po raz pierwszy uczniowie wzięli udział w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej "Wyraź to w Pixel-Ach". W bieżącym roku organizatorzy konkursu zaproponowali uczniom temat: „Jak Feniks z popiołów…”, który jednocześnie wpisywał się w ogólnopolskie obchody jubileuszu 100. rocznicy odzyskania niepodległości. I m. zajęła Agnieszka Migas, III m. zajęły Daria Łukasik,  Julia Knotek (op. Bogusława Bogucka).

 

Nagrodzona praca Agnieszki Migas 

 

   

 Nagrodzone prace Darii Łukasik i Julii Knotek

Uczniowie zostali finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady „Zwolnieni z teorii”, której głównym celem jest wykorzystanie wiedzy teoretycznej przy tworzeniu własnych projektów społecznych. Dziesięcioosobowa drużyna w składzie : Jakub Cabaj, Paulina Gawryś, Katarzyna Kuźnia, Wiktoria Maciejewska, Kamil Podgórski, Karolina Rudzka, Sylwia Stodulska, Michał Szaniawski, Weronika Wojtasiewicz, Beata Zięcina (mentor Agnieszka Karwowska), stworzyła  grę miejską, „FOREVER INDEPENDENCE”, której głównym celem było promowanie wiedzy historycznej i budowanie postaw patriotycznych.

W III edycji Ogólnopolskim konkursie „Verstehen” (udział w konkursie wzięło 1215 uczniów z 245 szkół w tym 98 uczniów naszej szkoły) nasi uczniowie uplasowali się na wysokich miejscach w ogólnopolskim rankingu: II m. Patryk Paciorek, III m. Kinga Winek, Weronika Wojtasiewicz (op. Ewa Chodakowska). Jak co roku uczniowie naszej szkoły (107 uczniów) wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Weltsprachen organizowanym przez Wydawnictwo Synapsa (op. Ewa Chodakowska).

 Uczennica Daria Ruta zdobyła I miejsce w Polsce w Konkursie Web design z IT Szkołą w otwartym głosowaniu internautów na najlepszą pracę użytkowników (op. Beata Trzpil).

Nagrodzona praca Darii Ruty

W naszej szkole odbyła się 32 edycja Olimpiady Wiedzy Archimedes Lingua-Plus z języka angielskiego. Wzięło w niej udział 97 uczniów (op. Beata Skwarczyńska).

Do II etapu Olimpiady Wiedzy o mediach zakwalifikowały cztery uczennice: Beata Zięcina, Paulina Gawryś, Katarzyna Kuźnia, Karolina Rudzka.

Z 3140 osób które wzięły udział w Olimpiadzie z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową do II etapu zakwalifikowało się 314 osób w tym następujący uczniowie: Paulina Gawryś, Mateusz Jałocha, Katarzyna Kuźnia, Patrycja Owczarczyk, Karolina Rudzka, Filip Rusak, Piotr Strachota, Beata Zięcina (op. Agnieszka Karwowska).

Uczennice Izabela Paziewska i Paulina Gawryś (op. Dariusz Stanaszek) zakwalifikowały się do II etapu Olimpiady Geograficznej. Po raz pierwszy uczniowie Jakub Kondej i Żaneta Piesio wzięli udział w Olimpiadzie Solidarności. Dwie dekady historii (op. Agnieszka Czypionka). W III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego wyróżnienie i indeks Politechniki Warszawskiej wywalczyły Agnieszka Migas i Paulina Jałocha, tytuł finalisty uzyskał Eryk Budynek (op. Bogusława Bogucka, Marta Ozóg).

I miejsce w XXIII Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer 2019” w Warszawie zdobył zespół muzyczny w składzie: solistka – Amelia Majek, gitara solowa – Kacper Zając, gitara basowa – Filip Rusak, instrumenty klawiszowe – Marcin Borowski, instrumenty perkusyjne – Szymon Kuber (op. Andrzej Ostolski). Zespół z Ekonomika podczas konkursu wykonał utwór „Cykady na Cykladach” z repertuaru rockowego zespołu Maanam.

Po raz kolejny w naszej Szkole odbył sie powiatowy finał Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym i Historii Powiatu Garwolińskiego. Drużyna reprezentująca naszą Szkołę, w składzie Eryk Fierka i Paulina Łubian (op. Ewa Toporkiewicz), oraz Piotr Strachota (op. Agnieszka Czypionka) zajęła I miejsce.

Zostaliśmy zakwalifikowani do XX Ogólnopolskiego Przeglądu Projektów Młodzieżowych organizowanego przez Fundacje Centrum Edukacji Obywatelskiej i byliśmy jedynymi przedstawicielami powiatu garwolińskiego. Należy podkreślić, że już po raz szósty uczniowie naszej szkoły realizowali ogólnopolski projekt „PoczytajMy”. Nasze zaangażowanie i pomysły zostały docenione przez Jury i z ponad 200 zespołów zgłoszonych na OPPM zostaliśmy wybrani do ścisłego finału. Szkołę reprezentowali wolontariusze biorący udział w projekcie: Paulina Gawryś, Wiktoria Maciejewska, Karolina Rudzka, Beata Zięcina opieką koordynatora projektu p. Agnieszki Karwowskiej i p. Sylwii Kozyry.

 

Po raz pierwszy zorganizowano w naszej szkole Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” oraz Konkurs Wiedzy  o Sejmie.

Reprezentacja chłopców naszej szkoły w składzie: Oskar Mazek, Michał Białecki, Szymon Rusznica, Patryk Syga, Jakub Sikora, Dominik Błachnio, Szymon Kałaska, Patryk Dybcio, Dominik Jarek, Dominik Całka, Filip Krzyśpiak, Patryk Woźniak  (op. Konrad Piotrowski) została mistrzami powiatu w piłce nożnej halowej szkół ponadpodstawowych.

Mistrzowska drużyna

Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły w składzie: Klaudia Żaczek, Patrycja Zawadka, Anna Jałocha, Kamila Lech, Wiktoria Suchecka, Katarzyna Kucharzewska, Karolina Gromuł, Angelika Listopad, Weronika Głodek, Kaja Młynarczuk, Alicja Barbarczyk, Karolina Kędzierska, Natalia Ukleja, Klaudia Mięsiak (op. Konrad Piotrowski) wywalczyła mistrzostwo powiatu w piłce nożnej halowej.

Mistrzowska drużyna dziewcząt

Jak co roku uczniowie uczestniczyli w jubileuszowej edycji „Sprzątania świata”, która w tym roku  odbywała się pod hasłem  „Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej” (op. Maria Kowalczyk, Aneta Winek). Po raz kolejny uczniowie uczestniczyli w Warsztatach językowych  w ramach Europejskiego Dnia Języków na Uniwersytecie Przyrodniczym w Siedlcach (op. Beata Skwarczyńska, Ewa Pęcak, Agnieszka Karwowska). Już po raz 35 odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie (op. Agnieszka Czypionka). Po raz pierwszy uczniowie wzięli udział w festiwalu filmów rosyjskich „XII Sputnik nad Polską” (op. Ewa Chodakowska, Ewa Pęcak).

W tym roku napisaliśmy 244 listy!! Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia mobilizujemy ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawiania się łamaniu praw człowieka.

Odbyły się warsztaty z samorozwoju prowadzone przez p. Michała Zawadkę autora poczytnych książek dla młodzieży „Chcę być kimś! czyli jak osiągać cele w czasach, gdy wszyscy dokoła mają wywalone”.

 Po raz pierwszy obchodzono 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Przygotowano wystawę prac plastycznych uczniów poświęconych  życiu i bohaterskim czynom pomordowanych żołnierzy Podziemnego Państwa Polskiego (op. Elżbieta Szostak i Monika Senderek). W bibliotece szkolnej można było obejrzeć wystawę upamiętniającą Żołnierzy Wyklętych  opracowaną przez członków Klubu Młodzieży Patriotycznej Powiatu Garwolińskiego. Po raz pierwszy nasi uczniowie: Przemek Guz, Karol Szubiński, Patryk Banaszek wzięli udział w grze ulicznej „Obywatele na start” poświęconej pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Drużyna przyjęła nazwę Duchy lasu (op. Elżbieta Szostak, Monika Senderek) i aktywnie uczestniczyła w uroczystościach patriotycznych.

 

Uczniowie wzięli udział w Akademii Przedsiębiorczości SGGW, czy lekcjach dotyczących budżetu gminy i powiatu oraz zadań jednostek samorządu terytorialnego. Po raz kolejny uczniowie przystąpili do projektu autorskiego ZUS pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. „Lekcje z ZUS” (op. Jolanta Konarzewska) to projekt edukacyjny kierowany do szkół ponadgimnazjalnych. Dzięki udziałowi w projekcie uczniowie przeszli do drugiego etapu Olimpiady organizowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Warto wiedzieć o ubezpieczeniach społecznych”.

Uczniowie uczestniczyli w uroczystościach patriotycznych np. Rocznicy bombardowania Garwolina, obchodach uchwalenia Konstytucji 3 Maja czy Festiwalu Kultury i Tradycji Garwolina.

 

2019/2020

Nowy rok szkolny 2019/2020 w historii szkoły okazał się czasem przełomu i nowych wyzwań przed którymi stanęła polska oświata. Po wprowadzonej reformie w 2017 r., która zlikwidowała gimnazja do szkoły trafił podwójny rocznik, uczniowie ostatniej klasy gimnazjum i podstawówki. Dlatego okres wakacji został pracowicie wykorzystany, należało bowiem przygotować szkołę na tak dużą liczbę uczniów. W tym celu powstały nowe klasopracownie w budynku Internatu oraz w samej szkole m.in. Izba Pamięci została przekształcona na klasę, powiększono świetlice. Do grona pedagogicznego dołączył psycholog p. Agnieszka Szyszkowska. Zgodnie z wykładnią Rady Języka Polskiego dokonano zmiany zapisu Nr na nr  w nazwie szkoły. Pełne brzmienie nazwy: Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte.

2 września 2019 roku uczniowie i nauczyciele oraz pracownicy Zespołu Szkół nr  1 rozpoczęli nowy rok szkolny mszą świętą, która został odprawiona w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej, a nie w szkole. Druga część uroczystości odbyła się na placu szkolnym przed budynkiem szkoły. Jak zauważyła Dyrektor p. Marzena Tudek „rozpoczął się nowy wyjątkowy rok szkolny” w szkole rozpoczęło naukę 1300 uczniów.

IMG 6840 IMG 6845

Zaangażowanie nauczycieli, przyjazna atmosfera i ambitni uczniowie wpłynęło na dobry wynik w ogólnopolskim rankingu Szkół Ponadpodstawowych PERSPEKTYWY Technikum nr 1 zajęło 139 miejsce w Polsce.

prespektywy

W obecnym roku szkolnym w ramach projektu „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenie zawodowe: „Kompetencje – zdobądź dziś, wykorzystaj teraz i w przyszłości” uczniowie Technikum Ekonomicznego, Technikum Informatycznego oraz Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej odbyli praktyki w Hiszpanii.

20200129 105316 cala grupa

       
                                                                
83650987 996876287366445 8124797330424594432 o

 Również nauczyciele po raz kolejny podnosili swoje kwalifikacje w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ „Naucz siebie jak uczyć innych” w dziedzinie edukacji. Dzięki realizacji projektu kadra podniosła swoje kompetencje w obszarze szeroko rozumianych narzędzi ICT oraz nowoczesnych metod kształcenia.

88321483 781873249002147 2785200795837005824 n 88224485 1071207016580531 4476544619055677440 n

W ramach rozwijania kompetencji uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie rozwijania technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) realizowany jest program  IT Szkoła NASK. W tym roku w VIII edycji programu uczniowie zajęli 1 miejsce w Polsce (op. Beata Trzpil).

20191127 125250

11 października 2019 r. odbył się w naszej szkole Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Jak co roku, z okazji Dnia Edukacji, zarząd powiatu przyznał nagrody dla dyrektorów oraz nauczycieli. Wśród wyróżnionych z „Ekonomika” znaleźli się: dyrektor Marzena Tudek i wicedyrektor Tomasz Turek, psycholog Agnieszka Szyszkowska oraz nauczyciele Małgorzata Wójcik-Wojciechowska, Andrzej Ostolski i Edward Czypionka. Podczas powiatowych uroczystości wyróżniono również uczniów osiągających wybitne wyniki w nauce Stypendium Starosty Powiatu Garwolińskiego wręczyli poseł Grzegorz Woźniak i wicestarosta Iwona Kurowska, a gratulacje odbierali nie tylko sami uczniowie, ale również zaproszeni na uroczystość rodzice.  W naszej szkole stypendystkami zostały Olivia Mróz i Magdalena Pyza. Jak co roku, podczas Dnia Edukacji, przyznawane są także Nagrody Dyrektora Szkoły, które tym razem otrzymało 21 wspaniałych – wicedyrektorzy: Beata Żak i Dariusz Stanaszek oraz nauczyciele: Agnieszka Czypionka, Grażyna Dąbrowska, Edyta Filaber, Iwona Jończyk, Agnieszka Karwowska, Jolanta Konarzewska, Anna Kot, Maria Kowalczyk, Natasza Mikulska, Anna Mucha, Marta Ozóg, Bożena Pleskot, Anna Przybysz, Anna Sękulska, Beata Skwarczyńska, Agnieszka Stanaszek, Beata Trzpil, Aneta Winek i Celina Zych. Dzień edukacji to święto wszystkich pracowników, dlatego Nagrody Dyrektora Szkoły otrzymali  pracownicy niepedagogiczni. Złoty medal za długoletnią służbę otrzymały: Henryka Jaroń, Urszula Niezgoda, Anna Pawlukiewicz, Halina Stanieta. Srebrny  medal za długoletnią służbę odebrał Marzena Tudek.

IMG 7969 IMG 8056

Ogłoszono także wyniki rywalizacji w strzelectwie sportowym między szkołami powiatu, współorganizowanej przez Klub Strzelectwa Sportowego Snajper w Garwolinie. Tu niezrównanym zwycięzcą okazał się  Zespół Szkół Nr 1, i to zarówno w zawodach zespołowych, jak i indywidualnych (kobiety – Kinga Dębska, mężczyźni – Tomasz Turek).

IMG 8148

26 lutego 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Garwolina i Powiatu Garwolińskiego w murach naszej szkoły. W trakcie przemówienia nawiązał do historii miasta oraz zwrócił szczególną uwagę na przygotowaną wystawę poświęconą Żołnierzom Wyklętym.

received 532695177378349 received 570311613561435
Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostało czasowo ograniczone. Oznacza to, że nasza szkoła i inne  placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Ta decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikała z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W związku ze wzrostem zachorowań ten czas został wydłużony. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej Zespół Szkół nr 1 w Garwolinie rozpoczął kształcenie na odległość do 26 kwietnia 2020 r. Głównym narzędziem komunikacji dla nauczycieli, rodziców i uczniów stał się dziennik elektroniczny Librus, za pośrednictwem którego przekazywane są bieżące informacje. Bardzo szybko opracowano zasady funkcjonowania organów szkoły. Rozwiązania jakie wprowadziło MEN  to przede wszystkim przeprowadzenie posiedzenia rady pedagogicznej zdalnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (np. wideokonferencja). Po raz pierwszy w historii szkoły 31 marca 2020 roku odbyła się Rada Pedagogiczna on-line. Również 21 kwietnia br. odbyła w formie zdalnej klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna, aby zatwierdzić oceny roczne maturzystom. Matura 2020 w związku z rozwojem pandemii została przesunięta na 8 czerwca, zrezygnowano z części pisemnej matur.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2019/2020 klas maturalnych odbyło się on-line, według przygotowanego harmonogramu: godzina 9.00 – klasy 3bLO, 3d LO, 4 TCPG,   9.30 – klasy 3c LO, 4 TOR, 4aTE,10 .00 – klasy 3aLO, 4 TI, 4bTE.

20200421 124002

Aby wziąć udział w uroczystość uczestnicy musieli się zalogować na komunikatorze ZOOM. Ze względu na ograniczone możliwości komunikatora, logowali się przede wszystkim nauczyciele, którzy nauczali w ostatnim roku nauki.

Osiągnięcia

W roku szkolny 2019/2020 stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały Paulina Gawryś (4a TE) i Ewelina Pawlak (3d LO) z wybitne osiągnięcia w nauce. 

Nasza szkoła w konkursie Młoda Krew Ratuje Życie zajęła III miejsce i otrzymała statuetkę, którą odebrała Dyrektor Marzena Tudek. Podziękowanie za wkład pracy na rzecz honorowego krwiodawstwa otrzymała koordynator szkolny p. Iwona Jończyk.

Po raz kolejny nasz ULKS „Ekonomik” (op. Marek Łoniewski) brał udział we współzawodnictwie sportowym regionu siedleckiego i zajął VI miejsce. W rywalizacji, która trwała od września 2018 roku do maja 2019 roku, wzięło udział 46 szkół. Należy podkreślić, że w powiecie garwolińskim Ekonomik nie miał sobie równych i zajął I miejsce w rywalizacji sportowej szkół średnich. Brązowy medal w Mistrzostwie Regionu Siedleckiego szkół średnich w indywidualnych biegach zdobył Marcin Chojecki.

chojecki

 

W Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Halowej Szkół Ponadpodstawowych dziewcząt nasz zespół zajął II miejsce. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Alicja Barbarczyk (2 TOR), Weronika Głodek  (2 TOR), Kamila Lech (3d LO), Oliwia Łudź (1d LOg), Aleksandra Markowska (1a LOp), Karolina Matysek (1b LOg), Klaudia Mięsiak (2d LO), Kaja Młynarczuk (2 TOR), Weronika Paudyna (1 TRachp), Wiktoria Rosłaniec (2 TOR), Klaudia Zdziarska (2 TOR), Wiktoria Żaczek (1c LOp) (op. Konrad Piotrowski).  W Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej Halowej Szkół Ponadpodstawowych chłopców nasz zespół zajął I miejsce. Skład zwycięskiej drużyny: Dominik Zabiegałowski (4 TOR), Tomasz Góra (4a TE), Patryk Syga (2d LO), Rafał Macioszek (4 TOR), Piotr Jarzyna (4a TE), Eryk Radziej (4 TOR), Przemysław Sobieszek (4a TE), Jakub Goliszewski (2 TI), Michał Białecki (2b TE), Bartosz Mazek (4aTE), Szymon Winek (1 TIp) (op. Konrad Piotrowski).

 

20200130 111617 20200131 130907

W Mistrzostwach Powiatu Szkół Ponadpodstawowych w pływaniu naszą szkołę reprezentowali: Marta Głowala, Maja Skórka, Bartłomiej Piskorz, Jakub Jabłoński, Grzegorz Ciara oraz Kacper Kot, Maciej Matejko, Michał Skrzyniarz i Bartłomiej Winiarek (op. Piotr Mucha), którzy w rywalizacji sztafet 4x50 stylem dowolnym wywalczyli srebrne medale. Ponadto w konkurencjach indywidualnych miejsca na podium wywalczyli w stylu dowolny: II m. Kacper Kot, III m. Maciej Matejko a w stylu klasycznym: II m. Maciej Matejko, III m. Michał Skrzyniarz (op. Piotr Mucha).

DSC 0966 DSC 0955

 W VII Turnieju o Puchar Dyrektora ZS nr 2 w Garwolinie w tenisie stołowym  Przemysław Głaszczka (1 TIp) zdobył I miejsce w rywalizacji indywidualnej. W rywalizacji drużynowej nasza szkoła zajęła II miejsce. Skład drużyny: Jan Koźlak, Przemysław Głaszczka (I TIp), Oskar Mazek i Karol Wilczek (II TOR), Bartosz Paziewski (IIc LO). 

V Turniej Niezłomnych w Piłce Nożnej Halowej pod patronatem Senator RP Marii Koc i Posła na Sejm RP Grzegorza Woźniaka. W turnieju uczestniczyły Szkoły Ponadpodstawowe z Powiatu Garwolińskiego. Uczestnicy rywalizowali o szablę Rotmistrza Witolda Pileckiego w kategorii dziewcząt i chłopców. Dziewczęta z naszej szkoły wywalczyły I miejsce i tym samym zdobyły główną nagrodę. Najlepszym strzelcem turnieju została Kaja Młynarczuk z klasy II TOR. Skład zwycięskiej drużyny : Weronika Paudyna (1 TRachp), Aleksandra Markowska (1aLOp), Karolina Matysek (1bLOg), Gabriela Sykuła (1bLOp), Oktawia Obłoza (1dLOg), Alicja Barbarczyk (2TOR), Weronika Głodek (2TOR), Kaja Młynarczuk (2TOR), Klaudia Męsiak (2dLO), Karolina Trzpil (1bLOp) (op. Elżbieta Rosłoń).

bbb

W kategorii chłopców nasi uczniowie zdobyli III miejsce. Skład drużyny brązowych medalistów: Tomasz Gora (4aTE), Piotr Jarzyna (4aTE), Bartosz Mazek (4aTE), Przemysław Sobieszek (4aTE),  Rafał Macioszek (4TOR), Dominik Całka (2cLO), Michał Białecki (2bTE), Jakub Wągrodzki (1dLOg), Jakub Goliszewski (2 TI) (op. Konrad Piotrowski).

III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Grafiki Komputerowej uczniowie z Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej odnieśli spektakularny sukces: I m. zajęła Oliwia Oskroba, II m. zajął Krzysztof Łuczak,  III m. Kacper Rutkowski. Ponadto wyróżnienia otrzymały Karolina Kuźma oraz Patrycja Sieradzka (op. Bogusława Bogucka).W Ogólnopolskim Konkursie „Współczesne zagrożenia”  Dominik Majek i Konrad Wysokiński z klasy 2 Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej (op. Anna Biernacka) zajęli I miejsce w kategorii szkół  ponadpodstawowych za film fabularny pt. „Użyj rozumu.”

Spot fb Moment

 

W Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej w etapie okręgowym. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 4a TE: Paulina Gawryś, Kamil Podgórski, Żaneta Piesio i  Izabela Paziewska (op. Maria Kowalczyk).  W VIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 4aTE: Piotr Strachota, Paulina Gawryś, Kamil Podgórski, Adrian Mikusek, Damian Piętka, Żaneta Piesio, Beata Zięcina, Izabela Paziewska oraz Aleksandra Stodulska z 4bTE. Finał olimpiady składał się z dwóch etapów części pisemnej i ustnej. Do drugiego etapu awansował Piotr Strachota, który zajął 8 miejsce (op. Maria Kowalczyk).Do drugiego etapu Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” zakwalifikowali się Jakub Kondej (3a LO) i Kacper Fidala (2a LO) (op. Agnieszka Czypionka).W Ogólnopolskim konkursie literackim „Mistrzowie i patrioci” na który wpłynęło 1,2 tys. prac II miejsce zajęła uczennica 2a TE  Dorota Zawadka (op. Halina Stanieta).

87778015 212397639820496 4628405205124251648 n 88240634 187805659171352 7993452304185425920 n

 Do II etapu 44. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady z Języka Angielskiego zakwalifikował się Kacper Wichowski. W Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemieckiego cztery pierwsze miejsca zajęły uczennice z  1d LO (p): I m. Amelia Mucha, II  m. Justyna Boratyńska, III m. Patrycja Mroczek i IV m.  Magdalena Olczak. Wyróżnienia otrzymały: Karolina Paziewska (2c LO), Julia Nalazek (2c LO), Samanta Mielnik (1TGp) i Wiktoria Miszczak (2c LO) (op. Ewa Chodakowska). W ramach Dni Języka Rosyjskiego oraz Kultury Słowiańskiej 9 czerwca odbyły się dwa ogólnopolskie konkursy on-line конкурс эссе oraz конкурс чтецов «Слова, идущие от сердца» zorganizowane przez Rosyjski Ośrodek Nauki i Kultury w Warszawie. W konkursie recytatorskim uczestnicy zaprezentowali fragment prozy lub poezji w języku rosyjskim. Paulina Zegadło z klasy 2aTE recytowała wiersz M. J. Lermontowa „Żagiel” i zajęła drugie miejsce.

Na XVI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pocztówka z wakacji” wpłynęło 1086 prac z całej Polski, w tym prace naszych uczniów. W kategorii do 16 roku życia wykonane pocztówki Pauliny Majek i Kingi Soćko (1bLO p) otrzymały wyróżnienie (op. Iwona Jończyk).W konkursie plastycznym „Wiwat Niepodległa” pierwsze miejsce zajęła Kinga Soćko w kategorii szkół ponadpodstawowych (op. Iwona Jończyk).W konkursie na projekt zakładki do książki inspirowanej witrażami Stanisława Wyspiańskiego, zorganizowanym przez Miejsko-Powiatową Bibliotekę Publiczną I miejsce zajęła Kinga Soćko (op. Iwona Jończyk).

zakadki 4 przeskalowane

W konkursie fotograficznym „Moja mała Ojczyzna”  Patryk Żak (3 TGiPC) zajął pierwsze miejsce (op. Iwona Jończyk). W Ogólnopolskim Konkursie na Pocztówkę do Świętego Mikołaja, organizowanym przez Wawerskie Centrum Kultury, wpłynęło 1150 prac. Nasza uczennica Kinga Soćko , w kategorii 14-16 lat otrzymała wyróżnienie.Kolejnym sukcesem okazał się XVI Powiatowy Konkursu Plastyczny na najładniejszą kartkę, ozdobę choinkową lub stroik świąteczny zorganizowany przez Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie, w którym nasze uczennice odniosły sukces. W kategorii ozdoba choinkowa lub stroik, szkoły ponadpodstawowe I m. zajęła Klara Świtaj III m. Julia Szostak (op. Kinga Dębska i Iwona Jończyk). W  XXIX Spotkania Recytatorów i Śpiewających Poezję. Zaduszki w Siedlcach Amelia Majek za wykonanie utworów „Czwarta nad ranem” Wisławy Szymborskiej i „Ta nadzieja” Agnieszki Osieckiej otrzymała wyróżnienie (op. Iwona Ostrowska  Paulina Zadrożna).

Wolontariat

W ramach wolontariatu realizowano programy Centrum Edukacji Obywatelskiej „Młodzi Głosują” i „PoczytajMY”. Zorganizowano również akcję „Zostań Dawcą Szpiku Kostnego.”

Już po raz drugi nasi uczniowie wzięli udział w praktycznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Zwolnieni z Teorii, w ramach której postanowili zorganizować zbiórkę dla najbardziej potrzebujących. Drużyna z 4aTE w składzie: Jakub Cabaj, Paulina Gawryś, Wiktoria Maciejewska, Kamil Podgórski, Karolina Rudzka, Sylwia Stodulska, Michał Szaniawski, Weronika Wojtasiewicz, Beata Zięcina, Olivia Mróz (3 TGiPC) przygotowała świąteczne paczki dla Interwencyjnego Ośrodka Preadopcyjny w Otwocku, Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonce, Świetlicy „Przystań” w Garwolinie. Dzięki wsparciu uczniów udało się również przygotować książki dla Biblioteki Pedagogicznej w Garwolinie i Biblioteki Szkolnej.Zbiórka wśród uczniów trwała od 2 do 6 grudnia 2019 r. to właśnie dzięki zaangażowaniu społeczności szkolnej udało się zebrać  potrzebne rzeczy. Należy podkreślić, że wsparcia rzeczowego udzieliła również Szkolna Rada Rodziców i Starostwo Powiatowe (op. Dariusz Stanaszek, Jolanta Konarzewska i Agnieszka Karwowska). 

79251252 1156984701176946 4288013821257187328 n 79510329 1891141227696264 6853208138582065152 n

W grudniu odbyła się w naszej szkole świąteczna zbiórka słodyczy, przyborów szkolnych, zabawek, gier, maskotek i kosmetyków. Wszystkie zebrane rzeczy przekazaliśmy Pani Iwonie Jareckiej – wychowawczyni z Domu Dziecka w Rabczewicach. Zbiórkę zorganizował Samorząd Uczniowski wraz ze Świetlicą szkolną. Młodzież naszej szkoły jeszcze raz okazała serce i wzięła udział w akcji charytatywnej. Uczniowie klas pierwszych po gimnazjum Technikum Reklamy i Technikum Rachunkowości oraz III Technikum Informatycznego zaangażowali się w projekt Szlachetnej Paczki wspomagając rodzinę z naszego regionu.

Jak co roku uczniowie uczestniczyli w „Sprzątaniu świata”, które w tym roku  odbywało się pod hasłem  „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy” (op. Aneta Winek, Lidia Michalik). Już po raz 36 odbyło się Międzynarodowe Sympozjum Kościuszkowskie (op. Agnieszka Czypionka). Po raz drugi uczniowie wzięli udział w festiwalu filmów rosyjskich „XIII Sputnik nad Polską” (op. Ewa Chodakowska, Ewa Pęcak). W tym roku napisaliśmy 326 listy!! Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w okolicach, kiedy przypada Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Podczas wydarzenia mobilizujemy ludzi na całym świecie do solidarnego przeciwstawiania się łamaniu praw człowieka.

W ramach Październikowych Dni Kariery organizowanych przez doradcę zawodowego Agnieszkę Karwowską odbyły się m.in. warsztaty edukacyjne "Nowe widnokręgi - zrozumieć media". Do szkoły przyjechali przedstawiciele z Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Nawiązano stałą współpracę z uczelniami wyższymi takimi jak: Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkołą Rzemiosł Artystycznych KamArti, Akademią Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Szkołą patronacką została Warszawska Szkoła Reklamy. Dzięki współpracy z uczelniami uczniowi mogli uczestniczyć w warsztatach.

Szkoła aktywnie kształtuje postawy patriotyczne. 11 listopada obchodziliśmy 101. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z tej okazji 8 listopada odbyła się uroczysta akademia, na której o godzinie 11:11, odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu polskiego, angażując się w ten sposób w akcję „Szkoła do hymnu”. 12 listopada wystawiono spektakl muzyczny „Koncert dla Polski” przygotowany przez uczennice Aleksandrę Stodulską i Sandrę Piskorz (op. Katarzyna Ochnio, Andrzej Ostolski). Obchodzono 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych czy Dzień Podziemnego Państwa Polskiego. 

  IMG 7844

 Uczniowie wzięli udział w Akademii Przedsiębiorczości SGGW. Po raz kolejny uczniowie przystąpili do projektu autorskiego ZUS pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. „Lekcje z ZUS” (op. Jolanta Konarzewska) to projekt edukacyjny kierowany do szkół ponadpodstawowych.

Uczniowie wzięli udział m.in. w XVII Światowym Dniu Drzewa 2019, Dniu Papieskim, Dniu Tolerancji, Międzynarodowym Dniu Bibliotek, Narodowym Czytaniu. 

 

2020/2021

1 września 2020 roku rozpoczął się rok szkolny w reżimie sanitarnym. Niestety nauka stacjonarna trwała tylko do 24 października po czym rozpoczęto naukę w trybie zdalnym, która trwała do 17 maja 2021 roku. Należy podkreślić, że matury i egzaminy zawodowe odbyły się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. W 23. Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych przygotowanym przez miesięcznik Perspektywy Technikum nr 1 otrzymało brązową odznakę. W rankingu głównym uplasowało się na 463. miejscu (56. miejsce na Mazowszu).
Po raz kolejny nasz ULKS „Ekonomik” brał udział we współzawodnictwie sportowym regionu siedleckiego i zajął III miejsce. W rywalizacji wzięło udział 42 szkoły.

sport

15 października 2020 roku odbył się Dzień Edukacji Narodowej. Niestety w związku z trudną sytuacją epidemiologiczną to był dzień inny niż zwykle. Pani Dyrektor Marzena Tudek wręczyła nagrody Starosty Powiatu Garwolińskiego, które otrzymali: Kinga Dębska, Sylwia Kozyra, Marek Łoniewski, Katarzyna Ochnio, Anna Przybysz, Dariusz Stanaszek i Beata Żak oraz nagrodę Dyrektora. Podziękowała wszystkim nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, że dzięki ich zaangażowaniu szkoła pracuje bez przeszkód. 

dzie edukacji dzie edukacji 3

  Dzień Edukacji Narodowej w reżimie sanitarnym

 W trakcie lockdownu realizowano programy profilaktyczno–edukacyjne promujące zdrowy styl życia m.in. projekt „Młodzi odpowiedzialni za kółkiem” warsztaty z ruchu drogowego, program edukacyjny „Wybierz Życie – Pierwszy Krok” poświęcony profilaktyce zakażeń HPV prowadzony przez Fundację MSD dla Zdrowia Kobiet, „Mam Haka na Raka”, „Zdrowe piersi są OK!”  program wojewódzki mający na celu kształtowanie świadomości wśród uczennic szkół ponadpodstawowej nawyku pielęgnacji piersi i dbania o nie oraz budowanie świadomości, Akademia Czerniaka zainaugurowała program profilaktyczno-edukacyjny „Znamię! Znam je?”. Ponadto realizowano program „ARS, czyli jak dbać o miłość?” opracowany w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu innych środków psychoaktywnych”. Odbiorcami programu są młode kobiety. Z uwagi na fakt, że wiedza, postawy i zachowania mężczyzn nie są bez znaczenia z punktu widzenia zdrowia kobiet i ich potomstwa program ma charakter koedukacyjny (uczestniczą w nim zarówno młode kobiety jak i mężczyźni – młodzież szkół ponadpodstawowych). „Aktywny powrót do szkoły po pandemii” to program Ministerstwa Edukacji i Nauki przygotowany we współpracy z akademiami wychowania fizycznego z całej Polski.  Odbyła się akcja Samorządu Uczniowskiego zachęcająca do szczepienia przeciw COVID-19. Już po raz drugi uczniowie przystąpili do  projektu pn. Monitorowanie losów absolwentów szkół zawodowych – edycja II, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Uczniowie uczestniczyli w projekcie „Wirtualny Festiwal Historionauty”  zorganizowany przez portal edukacyjny Historia poszukaj wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz w Akcji „Żonkile” projekcie edukacyjnym przypominający o Powstaniu w Getcie Warszawskim pod hasłem „Łączy nas pamięć.” 
 
Wolontariat
 
Uczniowie chętnie angażowali się w akcje i projekty charytatywne. Jak co roku odbyła się XVII edycja akcji Honorowego Oddawania Krwi „Młoda Krew Ratuje Życie”. W ramach akcji „Zostań świętym Mikołajem” przygotowano paczki dla dzieci z domów dziecka w Izdebnie i Siennicy wraz z Wydziałem Finansowym Urzędu Miasta Garwolina. Po raz kolejny uczniowie wzięli udział w 29. finale charytatywnej zbiórki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, Samorząd Uczniowski łącznie zebrał 2398,69 zł. 
 
Wo wop

                                          29. finał  Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy

 
Po raz pierwszy uczniowie wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjno-społecznym „W marcu biegamy dla kobiet”, zbierano środki na wsparcie Fundacji Onkologicznej „Życie z rakiem”. Odbyła się akcja „Jesteśmy za Wami niebieskimi motylami” mająca na celu poszerzenie świadomości na temat autyzmu. Jak co roku we wrześniu zorganizowano kiermasz książek używanych. W październiku sprzątano opuszczone groby na cmentarzu komunalnym w Garwolinie.
 
wmarcu biegamy akcj jesemy z wami
Projekt W marcu biegamy dla kobiet

        Akcja Jesteśmy z Wami niebieskimi motylami

 
22 kwietnia odbył się Światowy Dzień Ziemi pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię” akcja promująca ekologię oraz akcja „Sprzątamy las” zorganizowana przez Samorząd Uczniowski (24 kwietnia).
 
dzie ziemi 2 dzie ziemi

                                       Światowy Dzień Ziemi

 Odbyło się Narodowe Święto Niepodległości, 11 listopada złożono kwiaty pod pomnikiem Józef Piłsudskiego. Część wydarzeń odbyło się online: wigilie klasowe, Dzień Kobiet, akcja „Flaga, godło, hymn. Jak dbać o symbole narodowe?”, 1 marca Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 2 maja Dzień Flagi,3 maja Dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz już po powrocie do szkoły – Dzień Dziecka i Dzień Języków Obcych.

dzie flagi dzie jzykw

                              Dzień Flagi

                              Dzień Języków Obcych

Olimpiady i Konkursy

 Uczniowie uczestniczyli w „Olimpiadzie Wiedzy o Mediach” uczniowie Dominik Mikulski (2aLOp) i Aleksandra Przybysz (2TGiPCp) zakwalifikowali się do drugiego etapu (op. Agnieszka Karwowska). Angelika Choim (2TGiPCg) zajęła drugie miejsce w tym Ogólnopolskim Konkursie „Międzynarodowy Dzień Mediacji”, a jej praca znalazła się w wydanym kalendarzu (op. Iwona Jończyk).
 
tydzie mediaci tydzie mediaci2

                 Ogólnopolski Konkurs „Międzynarodowy Dzień Mediacji”

W grudniu odbyły się powiatowe konkursy historyczne Z kart historii organizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego. W konkursie „Ojcowie Niepodległości” Mateusz Bartoszewski (3a TE )zajął III miejsce a Weronika Wielgosz (2 TORg) zdobyła wyróżnienie. W konkursie „Walka o granice odrodzonej Polski” Kacper Fidala (3a LO) zajął III miejsce, natomiast Jacek Gugała (3aTE), Justyna Boratyńska i Aleksandra Rulak (2dLOp) i Kamila Wryk (2c LOp) zdobyli wyróżnienia. Centrum Sportu i Kultury w Garwolinie zorganizowało wystawę Mistrzowie Ilustracji i jednocześnie konkurs na ilustrację do wybranego wiersza lub książki. W kategorii szkół średnich, Grand Prix otrzymała Samanta Mielnik (2TGiPC), która wykonała pracę graficzną do wiersza Sławomira Mrożka Artysta, wyróżnienie otrzymała Maja Mazek (2bLO) za pracę malarską, ilustrację do książki Ricka Riodana Percy Jackson i Morze Potworów (op. Iwona Jończyk).W Konkursie Fotograficznym „Moja Wielkanoc” wielkanocny konkurs fotograficzny dla młodzieży pierwsze miejsce w kategorii Szkoły Średnie zajął Krystian Ozimek (2TRekg) (op. Jolanta Konarzewska). Do XX Jubileuszowego Konkursu Cyprian Norwid Poeta Naszej Ziemi zakwalifikowali się: Julia Kowalska (1aLO), Dominik Majek (3TGiPC) i Łukasz Dąbrowski (4aTE) (op. Małgorzata Wójcik-Wojciechowska) w kategorii recytacja oraz Eliza Zalech (2aTEG) (op. Agnieszka Stanaszek) w kategorii komiks. Dominik Majek zajął 1 miejsce w konkursie recytatorskim a Eliza Zalech 1 miejsce w konkursie na komiks.

konkurs norwida
     Od lewej: Emilia Zalech, Julia Kowalska,              Dominik Majek, Łukasz Dąbrowski.

Do finału V Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego zakwalifikowali się Angelika Choim, Konrad Wysokiński, Julia Pasik, Julia Paszkowska, Patrycja Rżysko, Klaudia Tatarkiewicz i Mateusz Żak (op. Bogusława Bogucka, Marta Ozóg). Uczniowie naszej szkoły już po raz kolejny wzięli udział w XXV Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Biblijnej organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, w którym Mateusz Bartoszewski (3aTE) zajął II miejsce a Łukasz Dąbrowski (4aTE) V miejsce w diecezji siedleckiej, kwalifikując się do etapu ogólnopolskiego (op. Agata Mysiak). Z okazji 175. rocznicy urodzin Henryka Sienkiewicza Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Garwolinie zorganizowała konkurs plastyczny Zakładka inspirowana twórczością Henryka Sienkiewicza. Wśród zgłoszonych prac znalazły się projekty naszych uczniów, I miejsce zajęła Kinga Soćko (2b LOp), II miejsce Oliwia Gątarz (2bLOp), a wyróżnienie otrzymała Izabela Gontarz (2bLOg) (op. Iwona Jończyk). W X edycji Konkursu Młody Ekonomista organizowanego przez Towarzystwo Ekonomistów Polskich wyróżnienie otrzymała  Dorota Zawadka (3aTE) (op. Maria Kowalczyk). W ramach promocji szkoły  odbywały się spotkania on-line z absolwentami szkół podstawowych oraz prezentowano prace  wWirtualnej Galerii.

promocja Paulina Majek
                       Spotkanie promocyjne

       Praca z  „Wirtualnej Galerii"

 

 

Opracowała Agnieszka Karwowska