Z okazji 60-lecia istnienia naszej Szkoły chcemy przygotować Kapsułę Czasu, która zostanie otwarta za 40 lat w 2061 roku. We wnętrzu gotowej Kapsuły Czasu zostaną zamknięte prace literackie oraz plastyczne, będące wynikiem postępowania konkursowego.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO I PLASTYCZNEGO SERCE KAPSUŁY CZASU

 

Zadaniem uczestników Konkursu jest stworzenie prac plastycznych lub literackich w dwóch kategoriach:

  1. Nasza codzienność.
  2. Wizja przyszłości.

Tematyka może dotyczyć  życia codziennego lub szkolnego.

Formy prac Konkursowych

PRACE LITERACKIE – opowiadanie, nowela, esej, reportaż, wywiad (lub inne formy literackie) których objętość nie powinna przekraczać czterech stron wydruku lub rękopisu w zapisie dwustronnym formatu A4.

PRACE PLASTYCZNE – wykonane dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, kolaż, grafika, komiks, techniki mieszane lub inne formy plastyczne) lub za pomocą grafiki komputerowej (w maksymalnym formacie A4).

Z uwagi na cel wykonywanych prac, jakim jest złożenie w Kapsule Czasu (o ograniczonych gabarytach), Konkurs nie obejmuje prac przestrzennych.

Prace należy podpisać własnoręcznie: imię i nazwisko, klasa.

Do Konkursu można zgłaszać wyłącznie prace nienaruszające praw autorskich osób trzecich.

Celem Konkursu literackiego/plastycznego jest stworzenie przez uczestników „prawdziwego” Serca Kapsuły Czasu, tego co stanowić ma jej istotę i zostać przeniesione w czasie. W zamyśle Organizatora zarówno sama Kapsuła, jak i zamknięte w niej prace mają stać się wspólnym dziedzictwem, które zostanie darowane następnym pokoleniom.

Uczestnikami Konkursu mogą być wszyscy uczniowie ZS nr 1 Bohaterów Westerplatte w Garwolinie.

Nagrodą w Konkursie Serce Kapsuły Czasu jest znalezienie się w gronie Zwycięzców, których prace zostaną zamknięte w Kapsule czasu.

Gotowe prace należy złożyć do p. Anny Kot  lub  p. Celiny Zych do 8 października 2021