REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

 

 

 

Ważne informacje

 

W związku z rekrutacją elektroniczną do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński na rok szkolny 2020/2021 (nauka w systemie dziennym) przekazujemy dodatkowe wyjaśnienia dotyczące procedury przeprowadzania tej rekrutacji:
1. Aby wniosek rekrutacyjny był prawidłowo złożony w systemie elektronicznym musisz po jego wypełnieniu wraz rodzicami nacisnąć w systemie przycisk „Złóż wniosek”. Przed naciśnięciem tego przycisku upewnij się, że zakończyłeś już wprowadzanie danych we wniosku. Zapisz login i hasło do twojego konta. Wniosek w systemie zatwierdzasz najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 roku do godziny 15.00.
2. Po złożeniu wniosku w systemie oraz po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły podstawowej musisz w systemie elektronicznym zalogować się na swoje konto i w zakładce „Arkusz osiągnięć” wprowadzić wszystkie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Po upewnieniu się, że wprowadziłeś prawidłowo oceny zatwierdź/zapisz ich wprowadzenie zgodnie z wymaganiami systemu. Oceny w systemie wprowadzasz i zatwierdzasz najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 roku do godziny 15.00.
3. Wyniki z egzaminu ósmoklasisty do systemu elektronicznego wprowadzi pracownik szkoły pierwszego wyboru na podstawie danych z dostarczonego przez Ciebie do szkoły zaświadczenia o tych wynikach.
4. Pomimo tego, że rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński jest realizowana przez system elektroniczny i tak musisz do szkoły pierwszego wyboru dostarczyć papierowe dokumenty związane z rekrutacją (to ta szkoła, której oddział jest w twoim wydrukowanym wniosku na pierwszym miejscu). Musisz zatem:
a) Zanieść do szkoły pierwszego wyboru wydrukowany z systemu i podpisany przez kandydata i oboje jego rodziców wniosek w terminie najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 roku do godziny 15.00.
b) Zanieść do szkoły pierwszego wyboru kopię lub oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej w terminie najpóźniej do dnia 10 lipca 2020 roku do godziny 15.00.
c) Zanieść do szkoły pierwszego wyboru kopię lub oryginał zaświadczenia o wynikach z egzaminu ósmoklasisty najpóźniej w terminie do dnia 4 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00.
d) Po podaniu do publicznej wiadomości przez szkoły list kandydatów zakwalifikowanych do danej szkoły, aby być przyjętym do tej szkoły musisz potwierdzić wolę przyjęcia do tej szkoły. Robisz to przez zaniesienie/złożenie do tej szkoły, do której zostałeś zakwalifikowany, oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Oryginały świadectwa i zaświadczenia zanosisz do tej szkoły najpóźniej do dnia 18 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00.
e) W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe (technika i szkoły branżowe pierwszego stopnia) do dnia 18 sierpnia 2020 roku do godziny 15.00 składamy również inne dodatkowe dokumenty (np. zaświadczenia i orzeczenia lekarskie, umowa dot. praktycznej nauki zawodu). O tym jakie dokumenty i w jakim dokładnie terminie musisz złożyć do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe dowiesz się w szkołach, do których złożyłeś wniosek. Szkoły te wydają w terminie od dnia 15 czerwca 2020 roku do dnia 14 sierpnia 2020 roku skierowania na badania lekarskie w celu uzyskania w/w zaświadczeń i orzeczeń lekarskich.
f) Szkoły mogą również wymagać innych dokumentów podczas rekrutacji (fotografie, karta zdrowia ucznia). Sprawdź w wybranej przez Ciebie szkole jakie dokumenty i w jakim terminie musisz złożyć.
5. Szczegółowe informacje dot. procedury rekrutacyjnej możesz uzyskać w szkołach, które wpisałeś do swojego wniosku rekrutacyjnego.
6. Nie wszystkie szkoły na terenie powiatu garwolińskiego są prowadzone przez Samorząd Powiatowy. Zatem nie wszystkie szkoły z terenu powiatu uczestniczą w systemie rekrutacji elektronicznej do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Garwoliński na rok szkolny 2020/2021. Tak samo w systemie tym nie ma szkół spoza terenu powiatu garwolińskiego. Jeśli wybranej przez Ciebie szkoły nie ma w tym systemie elektronicznym skontaktuj się z tą szkołą w celu ustalenia terminów oraz zasad składania wniosków i dokumentów do tej szkoły.

 

 

Podręcznik dla kandydata i rodziców do obsługi systemu rekrutacji elektronicznej firmy VULCAN

 

ZASADY REKRUTACJI

 

 

 

Planowane klasy w roku szkolnym 2020/2021

TECHNIKUM

5-letni cykl kształcenia dla absolwentów Szkół Podstawowych

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

4-letni cykl kształcenia dla absolwentów Szkół Podstawowych

 • Profil humanistyczny
 • Profil artystyczny
 • Profil biologiczno-chemiczny
 • Profil geograficzno-matematyczny

 

 Przedmioty uwzględniane podczas rekrutacji to: język polski, język angielski, matematyka, informatyka.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROCESU REKRUTACJI W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W GARWOLINIE          

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych Państwa dziecka jest Zespół Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie. Adres: ul. Kościuszki 53, 08 – 400 Garwolin, telefon/faks: (25) 682 30 71, (25) 682 03 10.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., telefon: (25) 684 25 21 lub osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Garwolinie w pokoju nr 218.

 3. Dane osobowe Pani/Pana i Pani/Pana dziecka będą przetwarzane na podstawie art.  6 ust.1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku realizacją zadań ustawowych określonych w przepisach, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.Prawo oświatowe związanych z realizacją zadań  dydaktycznych,opiekuńczych  i  wychowawczych w placówce.

 4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 5. Podanie danych osobowych w zakresie realizacji zadań ustawowych jest obowiązkowe.

 6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z art. 160 ustawy z dnia z dnia14grudnia 2016r.Prawo oświatowe.

 7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym organom administracji publicznej na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.