Dyrekcja Zespołu Szkół nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Garwolinie informuje, że Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu zawodowego w 2021 r.
Poniżej zamieszczamy wytyczne istotne dla zdających (osób, które będą przystępowały do egzaminu w 2021 r.):

1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Zdający, nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. (O tym fakcie proszę poinformować szkołę).
3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek. Proszę ograniczyć wnoszenie dodatkowych rzeczy do szkoły: ubrań, toreb, itp. W celu pozostawienia okryć wierzchnich będą ustawione wieszaki na ubrania przed salami egzaminacyjnymi.
5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Jeśli jest taka potrzeba, to na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
7. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami w wyznaczonym do tego celu miejscu (świetlica).
8. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły ale wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych (świetlica).
9. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
Zachowuj ten odstęp w każdej sytuacji pobytu na terenie szkoły.
10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem maseczką, w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką mają być wyposażeni w przyłbicę. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających, kiedy to dozwolone jest ich zdjęcie.
11. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.
12. Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.
13. Członek zespołu nadzorującego losuje w obecności ucznia numer stolika, przy którym będzie pracował.
14. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
a. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
b. wychodzi do toalety,
c. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
d. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
15. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
16. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę.
17. Zdający, którzy są alergikami i mogą kichać lub kasłać w trakcie egzaminu proszeni są o poinformowanie w dniu egzaminu członków komisji o tej przypadłości.
18. Drzwi do szkoły oraz wszystkie drzwi wewnątrz budynku powinny być otwarte, tak aby zdający oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu nie musiały ich otwierać.
19. Zdających oraz inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminów nie obejmują podczas egzaminów ograniczenia dotyczące zgromadzeń
20. Zdający, którzy na egzamin będą wracali z zagranicy, nie są objęci obowiązkiem 10-dniowej kwarantanny
21. Przypominamy również o podstawowych zasadach:
a. zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi.
b. obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym,
c. niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką,
d. mycie rąk mydłem i dezynfekcji,
c. zakrywanie ust zgięciem łokcia, gdy kichasz lub kaszlesz,
d. poinformowanie osoby nadzorującej egzamin, jeżeli poczujesz się źle,
e. konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających
d. po zakończonym egzaminie należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Szczegółowe wytyczne sanitarne